DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ula?yn Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği   Yönetmelikler ve Yönergeler

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesince yürütülen yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, bilimsel hazırlık programında yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar, değerlendirme, özel öğrenci, yatay geçiş, öğrenci kabulü, kayıt, tez ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve ilgili enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,
d) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
e) DEDAM: Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
f ) Enstitü: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı enstitüleri,
g) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,
h) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
ı) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için ilgili enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
i) Öğrenci iş yükü: Ders saatlerinin yanı sıra atölye, klinik çalışması, ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,
l) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi/sanatta yeterlik eserini,
m) TÖMER: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,
n) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
o) Uzmanlık alanı dersi: Tez çalışması yaptıran öğretim üyelerinin yaptırdığı tez çalışmaları alanında açılan dersi,
ö) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar
Kontenjan belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) Güz ve bahar yarıyılları başında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dallarının önerileri üzerine enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. İlanlarda, adayların sınava tabi tutulacakları alanlar ve yabancı dil ile sınav günü, sınav yeri, başvuru koşulları ve başvuru tarihleri belirtilir.
Yüksek lisans programlarına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adaylarda aranacak koşullar şunlardır:
a) Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Başvurduğu programın puan türünden 55 ALES puanından az olmamak üzere enstitü yönetim kurulunca belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar ile konservatuar anabilim/anasanat dallarına başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı aranıp aranmayacağına enstitülerin teklifi üzerine Senato tarafından karar verilir.
(3) Yurtdışındaki üniversitelerin lisans mezunlarının yüksek lisans müracaatları, anabilim/anasanat dalı görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının tanınırlığının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olması gerekir.
(4) Değerlendirme esasları şunlardır:
a) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan enstitülerde/programlarda, baraj niteliğinde yabancı dil giriş sınavı yapılır ve bu sınavda başarılı olamayan adaylar değerlendirmeye alınmaz.
b) Yabancı uyruklu adaylardan lisansüstü derslere başlayabilmeleri için TÖMER veya DEDAM diploması/belgesi istenir. %100 yabancı dilde eğitim yapan programlarda TÖMER veya DEDAM diploması/belgesi eğitim süresi içinde getirilebilir.
c) Yabancı uyruklu adaylar yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan enstitülerde, ayrıca enstitü yönetim kurulu kararı ile kendi dillerinin dışında bir yabancı dilden de sınava alınır. Yabancı uyruklu adayların bu sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Bu sınavda başarılı olamayan adaylar değerlendirmeye alınmaz.
ç) Öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme şekillerinden hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşleri dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına başvuran adayların değerlendirilmeleri öğretim verilen yabancı dilde yapılabilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirme/değerlendirmelerden 100 üzerinden en az 65 not almış olması gerekir.
d) Adaylar aldıkları değerlendirme notlarının % 25’i ile lisans kademesi not ortalamasının %25’inin toplamına ALES notunun % 50’sinin eklenmesi suretiyle belirlenen başarı notlarına göre en yüksek olandan başlanarak kontenjan sayısına göre başvurdukları programlara yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır.
e) Senato tarafından ALES puanı aranacağı belirlenen tezsiz yüksek lisans programlarındaki değerlendirmede ise, ALES puanının en az % 50’si esas alınır ve diğer ölçütlere ilişkin esaslar enstitü kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.
f) (RG-26/05/2014-29011) ALES puanı aranmayan programlarda adaylar, değerlendirme notlarının %50’si ile lisans kademesi not ortalamasının %50’sinin toplanması suretiyle belirlenen başarı notlarına göre, en yüksek olandan başlanarak kontenjan sayısına göre başvurdukları programlara yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır.”
Hazırlık sınıfı
MADDE 7 – (1) Enstitü yönetim kurulunca belirlenen dillerden sınava alınması gereken yabancı uyruklu öğrenciler ile yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan yüksek lisans programlarına kesin kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavından 100 üzerinden en az 70 not alan öğrenci başarılı sayılır. Başarısız olan öğrencilere yabancı dil öğrenmeleri için bir yıl süre verilir. Bu süre sonunda da başarısız olan öğrencilere ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre muafiyet koşullarını taşıyan öğrenciler ilgili sınavdan en geç yedi gün önce Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yabancı dil hazırlık sınıfından muafiyet talebinde bulunabilir.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 8 – (Değişik:RG-26/05/2014-29011)  (1) Doktora, sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda aranan koşullar şunlardır:
a) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları.
b) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları.
c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer programlardan mezun olanların yüksek lisans diplomasına sahip olmaları.
ç) Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvurular hariç, lisans veya tezli yüksek lisans derecesiyle doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurularda lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 80, 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları.
(2) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aranan ALES puanları şunlardır:
a) Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayların, doktora programında başvurdukları puan türünden 80 puandan az olmamak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları.
b) Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayların, doktora programında başvurdukları puan türünden en az 60 ALES puanına sahip olmaları.
c) Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran adaylardan tıp fakültesi mezunlarının 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 60 standart puana, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise ALES’in sayısal kısmından 60 standart puana sahip olmaları.
(3) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı güzel sanatlar ve konservatuvar anabilim/anasanat dallarına başvurularda ALES puanı aranmaz.
(4) Doktora, sanatta yeterlik ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde program dili Türkçe olan programlarda, adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden; yabancı dille eğitim yapılan programlarda programın öğretim dilinden veya programın öğretim dilinin anadili olması halinde yabancı uyruklu adayların bu fıkrada belirtilen dillerden birinden merkezî yabancı dil sınavından en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Mütercim-tercümanlık programlarında birden fazla yabancı dil puanı istenebilir.
(5) Yurt dışındaki üniversitelerden lisans veya tezli yüksek lisans mezunu yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora programları müracaatları; yüksek lisans, lisans notları dikkate alınarak, enstitünün belirlediği şartları sağlamak koşulu ile anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının tanınırlığının Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.
(6) Değerlendirme esasları şunlardır:
a) Enstitü yönetim kurulu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi de dikkate alınarak açılan her doktora ve sanatta yeterlik programları için, ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyeleri arasından en az üç kişilik bir değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye tespit eder. Değerlendirmede; ilgili öğretim programının özelliklerine göre mülakat ile birlikte yazılı, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzerlerinden biri veya bir kaçı dikkate alınabilir. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına başvuran adayların değerlendirme/değerlendirmeleri öğretim verilen yabancı dilde yapılabilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirme/değerlendirmelerden 100 üzerinden en az 70 not almış olması gerekir.
b) Adaylar, aldıkları değerlendirme notlarının % 25’i ile lisans veya tezli yüksek lisans kademesi not ortalamasının % 25’inin toplamına ALES veya temel tıp puanının % 50’sinin eklenmesi suretiyle belirlenen başarı notlarına göre, en yüksek olandan başlanarak kontenjan sayısına göre başvurdukları programlara yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde tezli yüksek lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır.
c) ALES puanı aranmayan programlarda adaylar, değerlendirme notlarının %50’si ile lisans veya tezli yüksek lisans kademesi not ortalamasının %50’sinin toplanması suretiyle belirlenen başarı notlarına göre, en yüksek olandan başlanarak kontenjan sayısına göre başvurdukları programlara yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde tezli yüksek lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarına kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve müdürlük tarafından ilan edilir. Adayların kayıtları, enstitü yönetim kurulunca akademik takvim dikkate alınarak belirlenen günlerde istenen belgelerin teslimi ile yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Adayların kayıtlarını belirlenen süresi içinde yaptırmaları gerekir.
(2) Kaydedilen öğrenci sayısının üçten az olması halinde o programın açılıp açılmayacağına enstitü yönetim kurulunca karar verilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında;
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adayların,
b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adaylarının,
c) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adayların,
ç) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adaylarının
eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programları anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile açılır.
(3) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 6 ncıve 8 inci maddeleri hükümlerine göre öğrenci kabul edilir.
(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(5) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin;
a) Lisans kademesinden aldıkları derslerini 12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre almaları,
b) Yüksek lisans derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre almaları,
c) Aldıkları tüm lisans ve yüksek lisans derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmaları
gerekir.
(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
(7) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Bir yılın sonunda başarısız olunması halinde öğrenci bilimsel hazırlık programı derslerini, öğretim planlarında aksi bir hüküm bulunmaması halinde lisansüstü dersleri ile birlikte alarak tamamlar.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli konularda bilgilerini arttırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile bazı lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.
(2) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların, lisans öğrenimi not durum belgesi ve diploma fotokopisini ekledikleri bir dilekçe ile derslerin açılacağı yarıyıl başında ve derslere kayıt süresi içinde müdürlüğe başvurmaları gerekir.
(3) Özel öğrenci adaylarının yabancı dille verilen lisansüstü derslere kabul edilebilmeleri için Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen öğretim dilinin yabancı dil yeterlik sınavını başarmış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
(4) Enstitü yönetim kurulunca özel öğrenci statüsünde bazı dersleri almaları uygun bulunan adayların, ilgili derse/derslere kayıt olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen ders saat ücretini ödemeleri ve istenen belgeleri teslim etmeleri gerekir.
(5) Özel öğrenciler Üniversitenin öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(6) Özel öğrencilere hiçbir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren birer belge verilir.
(7) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.
(8) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
(9) Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplam kredi sayısının en çok % 50’sini özel öğrenci olarak alabilirler.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin koşullar enstitü yönetim kurulunca belirlenir.
        (2) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Derslerin kredi değerleri
MADDE 13 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Seminer, uzmanlık alanı dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisizdir. Öğrenci ikinci yarıyılın başından itibaren danışmanı tarafından açılan tez çalışması ile ilgili uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
Ders ekleme ve bırakma
MADDE 14 – (1) Öğrenciler dersler başladıktan sonra, en geç onbeş gün içinde danışmanının uygun görüşünü almak şartıyla, o yarıyılın eğitim ve öğretim programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler. Öğrenciler aldıkları her dersi başarmak zorundadırlar. Öğrencinin aldığı derslerden hangilerinin o dönem alınması gereken zorunlu dersler olduğu ders kayıt formunda danışmanınca belirtilir.
Devam, değerlendirme ve ders tekrarı
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70‘ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir.
(2) Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınav yapılır. Dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında sınavların ve yarıyıl içi çalışmalarının, dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü, yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri müdürlüğe ve öğrencilere bildirilir. Ders notu, öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre sınavlar, yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumları göz önünde tutularak verilir.
(3) Başarısız olunan bir ders tekrar alınır. Seçimlik ders olması halinde danışmanın gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aynı kredide başka bir ders alınabilir. Öğrenciler enstitü yönetim kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Ders notları ve başarı durumu
MADDE 16 – (1) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Puan        Yarıyıl Ders Notu Katsayısı
90-100                AA                   4.0
85-89                   BA                   3.5
80-84                   BB                    3.0
75-79                   CB                    2.5
70-74                   CC                    2.0
65-69                   DC                   1.5
60-64                  DD                   1.0
50-59                   FD                    0.5
49 ve aşağısı       FF                     0
(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CB notu alınması gerekir.
(3) Ayrıca; G (Gelişmekte Olan), Y (Yetersiz), B (Başarılı), M (Muaf) notları ortalamaya katılmayan notlar ve D (Devamsız), E (Eksik) notları geçici notlar olup, bunlara ilişkin diğer esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) D notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için, sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir ve not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.
b) B notu; tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ile alan, klinik ve laboratuvarçalışmaları ve seminerler için, başarılı olma durumunda da kullanılır.
c) G notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
ç) Y notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere verilir. Ayrıca kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır.
d) E notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde notların müdürlüğe teslimi tarihinden itibaren, bir ay içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, E notu FF notu haline dönüşür.
e) M notu; öğrencinin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için, enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir.
(4) (RG-26/05/2014-29011) Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3’ünden fazla olamaz.
Not ortalamaları
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı durumu, her yarıyıl sonunda ağırlıklı not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı dersin başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, en az ders yükünü tamamlamak amacıyla alınan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Tekrar edilen derslerden alınan en son not geçerlidir. Öğrencinin yüksek lisans kredisine sayılmayan derslerinin notları genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.
(2) Genel not ortalaması, 3,75’ten az olmamak üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen puanın üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır ve bu öğrencilere üstün başarı belgesi verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları
Yüksek lisans programları
MADDE 18 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarının YÖK tarafından belirlenen esaslar uyarınca hangi anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü kurulunun kararı ve Senatonun kabulü ve YÖK onayı ile kesinleşir.
(2) Anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir. Geçiş için, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrencilerin ek kredilerini tamamlaması; tezli yüksek lisans programına geçen öğrencilerin ise tez hazırlaması gerekir.
(3) YÖK’ün kararı üzerine Üniversiteye bağlı birimlerde; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.
Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
Tezli yüksek lisans süresi ve ders yükü
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programı, uzmanlık alanı dersi/dersleri ve bu derslerin dışında toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alanı dersi/dersleri, seminer ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programı tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programı en az üç yarıyılda da tamamlayabilirler. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 120 AKTS’dir.
(2) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı dersinin uygulanmasına ilişkin ilkeler müdürlüğün teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(3) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Kredili olarak aldığı lisans derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmak zorundadır. Ancak lisans derslerinden en çok iki tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir. Hangi derslerin yüksek lisans kredisine sayılacağı ders kayıt formunda danışmanınca belirlenir.
(4) Öğrenci, danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, başka bir anabilim/anasanat dalından Üniversiteye bağlı başka bir enstitüden veya Üniversite dışındaki diğer yükseköğrenim kurumlarının izlenen programla ilgili lisansüstü derslerden en çok iki seçmeli ders alabilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin izlediği program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.
Tez danışmanı
MADDE 21 – (1) Tez danışmanı, öğrencinin ve danışmanlığı üstlenmesi önerilen öğretim elemanının görüşleri alınarak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile birinci yarıyıl sonuna kadar atanır. Tez danışmanları öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Tezinin niteliğine göre birden fazla tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora veya eşdeğer derecesine ve ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer niteliklere sahip olması gerekir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Tez danışmanı, öğrencinin veya danışmanının anabilim/anasanat dalı başkanlığına gerekçeli başvurusu üzerine anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 22 – (1) Tez çalışmasını süresi içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde öğrenim gördüğü dilde yazmak ve tezini jüri önünde o dilde savunmak zorundadır.
(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurur.
(3) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, tez jürisi önerisiyle birlikte belirlenen biçim ve sayıda tezi enstitüye iletir.
(4) Tez jürisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri enstitü bünyesindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyeleri arasından seçilen üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
(6) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jürinin kararı enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
(8) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Azami süresi sonunda tezini teslim etmeyen, tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu ve gerekirse yeni bir danışman atanarak bir yıl süre verilir. Öğrenciye danışmanının önerisi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ile gerekirse yeni tez konusu ile ilgili dersler aldırılabilir veya aynı programın tezsiz yüksek lisans programının bulunması durumunda öğrencinin talebi üzerine, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.
(9) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenci tezini en erken enstitü yönetim kurulunca belirlenen sürede teslim edebilir. Azami süresi sonunda tezini teslim etmeyen veya tezi reddedilen öğrenciler hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanır.
 (10) Enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin yüksek lisans öğrenimini tamamlayana kadar bilimsel makale, ulusal veya uluslararası etkinliklerde yazılı veya görsel sunum yapmış olma şartı, mezuniyet şartı olarak konulabilir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 23 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da yerine getiren yüksek lisans öğrencisinin tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğe teslim etmiş olması gerekir. Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
Tezsiz yüksek lisans programının amacı
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans süresi ve ders yükü
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyıl sonunda dönem projesi ile ilgili yazılı bir rapor vermek zorundadır. Programı tamamlama süresi azami üç yıldır. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezsiz yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 90 AKTS’dir.
(2) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Kredili olarak aldığı lisans derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmak zorundadır. Ancak lisans derslerinden en çok üç tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir. Hangi derslerin yüksek lisans kredisine sayılacağı ders kayıt formunda danışmanınca belirtilir.
(3) Öğrenci, danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversiteye bağlı başka bir enstitüden veya Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders veya dersler alabilir. Üniversite dışındaki diğer yükseköğrenim kurumlarının izlenen programla ilgili lisansüstü derslerinden en çok iki seçmeli ders alınabilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin izlediği program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.
Tezsiz yüksek lisans programı danışmanı
MADDE 26 – (1) Danışman, öğrencinin ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapması için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Danışman öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri danışman tarafından, danışman atanıncaya kadar ise anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
Tezsiz yüksek lisans programında bitirme sınavı
MADDE 27 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda bitirme sınavına alınır. Danışmanı tarafından sınava girmesi uygun görülen öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en geç bir ay içinde jüri önünde sınava tabi tutulur.
(2) Sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı ve biri enstitü bünyesindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur.
(3) Bitirme sınavı en az kırkbeş, en fazla doksan dakika olmak üzere sözlü, uygulamalı veya hem sözlü hem yazılı olarak yapılır. Jürinin kararı çoğunlukla alınır. Sınav sonucu bir tutanakla enstitüye bildirilir.
(4) Başarısız olma halinde üç ay içinde bitirme sınavı aynı jüri ile tekrarlanır. Bitirme sınavında iki kez başarısız olan öğrencinin, enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile proje konusu ve danışmanı değiştirilebilir, yeni tez konusu ile ilgili dersler aldırılabilir. Öğrenci, yeni projesini en erken enstitü yönetim kurulunca belirlenen sürede teslim edebilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncımaddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(6) (RG-26/05/2014-29011) Azami süresi sonunda derslerini tamamlayan ancak mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile proje konusu değiştirilebilir ve yeni dersler alması veya daha önce alıp başarılı olduğu dersleri tekrarlaması istenebilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 28 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini başarı ile tamamlayan ve bitirme sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci talebi üzerine, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla ve aynı programın tezli yüksek lisans programının bulunması durumunda tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 29 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre programlar olarak düzenlenebilir.
Doktora süresi ve ders yükü
MADDE 30 – (1) Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programı tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programı en az üç yılda tamamlayabilirler. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 240 AKTS’dir.
(2) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, öğrencinin isteği ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezini jüri önünde savunması için altı ay ek süre verilir. Altı aylık ek sürenin sonunda tezini teslim etmeyen öğrenciye öğrencinin isteği, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile gerekirse yeni bir tez konusu ve yeni bir danışman atanarak tezini jüri önünde savunması için iki yıl süre verilir.
(3) Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(4) Öğrenci, danışmanının önerisi ile daha önce alınmamış olmak koşuluyla lisans dersleri alabilir. Bu dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmak zorundadır. Ancak bu dersler, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programı kredisine sayılmayan derslerin notları genel not ortalamasına katılmaz ancak, not çizelgesinde belirtilir.
(6) Öğrenci, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversiteye bağlı başka bir enstitüden veya Üniversite dışındaki yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders veya dersler alabilir. Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının izlenen programla ilgili lisansüstü derslerinden en çok iki seçmeli ders alınabilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin izlediği program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.
Tez danışmanı
MADDE 31 – (1) Tez danışmanı, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalında görevli profesör ve doçent öğretim üyeleri arasından, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanır. Ancak, profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyesi sayısının yeterli olmadığı programlarda kıdem süresi en az üç yıl olan yardımcı doçent unvanına sahip öğretim üyelerinden de danışman ataması yapılabilir. Doktora tezinin niteliğine göre birden fazla tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora veya eşdeğer derecesine ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer niteliklere sahip olması gerekir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Tez danışmanı, öğrencinin ve danışmanının gerekçeli talebi üzerine, anabilim dalı başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavı enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yılda iki kez yapılır.
(2) Yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, sürekli görev yapmak üzere anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca seçilen beş kişiden oluşur. Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyelerinin görev aldığı sınav jürilerini enstitü kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda kurar.
(3) Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen koşulları yerine getiren yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır.
(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi öğrencinin sınavlardaki başarı durumunu ve sınav jürisinin önerilerini değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde müdürlüğe tutanakla bildirilir.
(5) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavdan da başarısız olan öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora yeterlik komitesince önerilen ders/dersler aldırılır. Anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca yeni bir tez konusu belirlenerek yeni bir danışman atanabilir. Öğrenci belirlenen dersleri başardıktan sonra iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.
(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.
(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Tez izleme komitesi
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede; tez danışmanından başka, anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeşgün önce komite üyelerine teslim eder.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Tez önerisi savunmasına bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır. Tez önerisi reddedilen öğrenciye, yeni bir tez konusu verilir ve yeni bir danışman atanabilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Yapılan değerlendirmenin sonucu üç gün içinde yazılı olarak komite tarafından müdürlüğe bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez konusu ve istenmesi halinde tez danışmanı değiştirilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 35 – (1) Doktora programındaki bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları, enstitü tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde sunması ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunması gerekir.
(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için anabilim dalı başkanlığına başvurur. Anabilim dalı başkanlığı, tez jürisi önerisi ile birlikte tezin ciltlenmemiş en az altı kopyasını enstitüye iletir. Tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en az üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve en az biri başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş asil iki yedek üyeden oluşur. İkinci danışman jüri üyesi olamaz.
(3) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Jüri üyeleri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, altmış dakikadan az olmamak üzere tez çalışması sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
(4) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Ayrıca doktora tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor düzenler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri ve gerekçeleri de bu raporda yer alır. Jürinin kararı anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
(5) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Azami süresi sonunda tezini teslim etmeyen veya tezi reddedilen öğrenciye, öğrencinin isteği ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu ve gerekirse yeni bir danışman atanarak iki yıl süre verilir. Yeni bir tez konusu alan öğrenci tezini en erken enstitü yönetim kurulunca belirlenen sürede teslim edebilir. Yeniden başarısızlık halinde bu madde hükümleri tekrarlanır. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(6) (RG-26/05/2014-29011) Öğrencinin doktora öğrenimi tamamlanana kadar tezi ile ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması ve tezi ile ilgili çalışmaları hakkında ulusal/uluslararası hakemli bilimsel etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması doktora mezuniyet şartı olarak aranır. Makalenin niteliğine ilişkin hususlar enstitü kurulu tarafından belirlenir.
Doktora diploması
MADDE 36 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da yerine getiren doktora öğrencisine, tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğe teslim etmiş olması ve tezinin şekil yönünden uygun bulunması halinde, doktora diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.
Sanatta yeterlik süresi ve ders yükü
MADDE 38 – (1) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Sanatta yeterlik programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programı tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programı en az üç yılda tamamlayabilirler. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, sanatta yeterlik programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 240 AKTS’dir.
(2) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile gerekirse yeni bir tez konusu ve yeni bir danışman atanarak tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.
(3) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile, azami süresi içinde tez/yeterlik çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(4) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Öğrenci, danışmanının önerisi ile daha önce alınmamış olmak koşuluyla lisans dersleri alabilir. Bu dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmak zorundadır. Ancak bu dersler, ders yüküne ve sanatta yeterlik ders kredisine sayılmaz.
(5) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Öğrenci, anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere üniversiteye bağlı başka bir enstitüden veya üniversite dışındaki yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders veya dersler alabilir. Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının izlenen programla ilgili lisansüstü derslerinden en çok iki seçmeli ders alınabilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin izlediği program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.
Tez danışmanı
MADDE 39 – (1) Tez danışmanı, öğrencinin ve danışmanlığı üstlenmesi önerilen kayıtlı olunan anasanat dalında görevli öğretim üyeleri arasından, enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanır. Ancak, profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyesi sayısının yeterli olmadığı programlarda kıdem süresi en az üç yıl olan yardımcı doçent unvanına sahip öğretim üyelerinden de danışman ataması yapılabilir. Sanatta yeterlik tezinin niteliğine göre birden fazla tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora veya eşdeğer derecesine sahip olması gerekir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Tez danışmanı, öğrencinin gerekçeli talebi üzerine, anasanat dalı başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.
Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavı enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yılda iki kez yapılır.
(2) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Yeterlik sınavı, sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, sürekli görev yapmak üzere anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca seçilen beş kişiden oluşur. Sanatta yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyelerinin görev aldığı sınav jürilerini enstitü kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda kurar.
(3) Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır.
(4) Sanatta yeterlik sınavı ilgili sanat dalının özelliklerine göre; yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bileşimi şeklinde yapılabilir. Sanatta yeterlik komitesi, öğrencinin, sınavlardaki başarı durumunu ve sınav jürisinin önerilerini değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde müdürlüğe tutanakla bildirilir.
(5) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavdan da başarısız olan öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile sanatta yeterlik komitesince önerilen ders/dersler aldırılır. Anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca yeni bir tez konusu belirlenerek yeni bir danışman atanabilir. Öğrenci belirlenen dersleri başardıktan sonra iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.
(6) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.
(7) (RG-26/05/2014-29011) Lisans derecesi ile kabul edilmiş en az 7 dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Tez izleme komitesi
MADDE 41 - (1) (Başlığıyla birlikte değişik: RG-26/05/2014-29011) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur
 (2) Yeterlik çalışması ve tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede; tez danışmanından başka, anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Yeterlik çalışması ve tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 42 –(Başlığıyla birlikte değişik: RG-26/05/2014-29011) (1) Sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine teslim eder.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeterlik çalışması/tez önerisinin kabul veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca tez önerisini/yeterlik çalışmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez/yeterlik önerisi savunmasına bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır. Tez önerisi reddedilen öğrenciye, yeni bir tez konusu verilir ve yeni bir danışman atanabilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir.
(4) Tez/yeterlik önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Yapılan değerlendirmenin sonucu üç gün içinde yazılı olarak komite tarafından enstitü müdürlüğüne bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez konusu ve istenmesi halinde tez danışmanı değiştirilir.
Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları; enstitü müdürlüğü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir biçimde hazırlamak, ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Öğrenci uygulama çalışmasında elde ettiği sonuçları enstitü müdürlüğü tarafından kabul edilen kriter ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlayacağı uygulama raporuyla birlikte bir sergilik sanat çalışması sunmak ve uygulama raporu/yeterlik çalışmasını sözlü olarak jüri önünde savunmak zorundadır.
(3) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Müzik ve opera anasanat dallarında tez ve bitirme dinletisi hazırlayan bir öğrenci, danışmanı ve esas çalgı/şan dersi öğretim üyesiyle birlikte belirlenen resital programını hazırlamak ve tümünü jüri önünde sunmak zorundadır. Resital, tezde elde edilen kavramsal sonuçları yansıtacak nitelikte olmalıdır. Tez çalışmasında başarısız olan öğrenci resitalini veremez. Tez savunması ile resitalde başarılı olan öğrenci programı tamamlamış olur. Tezi/resitali reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi/resitali reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.
(4) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Tez danışmanınca tezi/yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için anasanat dalı başkanlığına başvurur. Anasanat dalı başkanlığı, tez jürisi önerisi ile birlikte tezin/metnin ciltlenmemiş en az altı kopyasını enstitüye iletir. Tez jürisi, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en az üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve en az biri başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş asil iki yedek üyeden oluşur. İkinci danışman jüri üyesi olamaz.
(5) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Jüri üyeleri, tezin/metnin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, 60 dakikadan az olmamak üzere sanatta yeterlik çalışması sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
(6) (Değişik:RG-26/05/2014-29011) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Ayrıca sanatta yeterlik tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor düzenler. Tezin/çalışmanın oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri ve gerekçeleri de bu raporda yer alır. Jürinin kararı, anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini/çalışmasını aynı jüri önünde tekrar savunur.
(7) (RG-26/05/2014-29011) Azami süresi sonunda tezini/çalışmasını teslim etmeyen veya tezi/çalışması reddedilen öğrenciye, öğrencinin isteği ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez/çalışma konusu ve gerekirse yeni bir danışman atanarak iki yıl süre verilir. Yeni bir tez/çalışma konusu alan öğrenci tezini en erken enstitü yönetim kurulunca belirlenen sürede teslim edebilir. Yeniden başarısızlık halinde bu madde hükümleri tekrarlanır. Lisans derecesi ile sanatta yeterliğe kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 44 – (1) Tez/yeterlik çalışması sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da yerine getiren sanatta yeterlik öğrencisine tezin/metnin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğe teslim etmiş olması ve tezinin şekil yönünden uygun bulunması halinde sanatta yeterlik diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 2/2/1997 tarihli ve 22896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
Son Güncelleme: 26 Mayıs 2014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi