DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ula?yn Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi   Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

GÜNCEL
BÝRÝMLERÝMÝZ
 

Saðlýk Hizmetleri Þube Müdürlüðü

Mediko Sosyal Hizmetler Birimi
Psikolojik Rehberlik ve Danýþmanlýk Birimi
Sosyal Hizmetler Birimi
Gençlik Danýþma Birimi
Tedavi Hizmetleri Þube Müdürlüðü
Personel Ýþleri Þefliði
Ulaþtýrma ve Teknik Hizmetler Birimi
Araþtýrma ve Proje Geliþtirme Birimi
Deðerlendirme ve Ýzleme Birimi
Bakým ve Barýnma Hizmetleri Birimi
Buca Kreþ ve Anaokullarý Müdürlüðü
Narlýdere Kreþ ve Anaokullarý Müdürlüðü
Buca Kýz Öðrenci Yurdu Müdürlüðü
D.E.Ü Öðrenci Yurdu
D.E.Ü Buca Konuk Evi
Öðrenci Eðitim ve Dinlenme Tesisleri
Sosyal Tesisler Muhasebe Birimi
Kalite Birimi
 
 
MEDÝKO SOSYAL HÝZMETLER ÜNÝTESÝ
Üniversitemiz akademik, idari personel ve öðrencilerinin saðlýk hizmetleri Týnaztepe Yerleþkesi'nde hizmet veren Mediko-Sosyal Hizmetler Ünitesi tarafýndan verilmektedir. Ünitemizde uzman ve pratisyen hekim, diþ hekimi, hemþire, eczacý, çevre saðlýðý teknisyeni, psikolog ve biyologlardan oluþan bir ekip çalýþmaktadýr. Üniversitemiz çalýþanlarý ve öðrencileri tüm saðlýk iþlemleri için öncelikli olarak Mediko-Sosyal ünitesine baþvururlar. Ünitemizde birinci basamak saðlýk hizmetleri yürütülür.
Merkez Mediko-Sosyal Hizmetler Ünitesi içerisinde “Üreme Saðlýðý Polikliniði ”nin 2003-2004 eðitim-öðretim yýlý içinde faaliyete geçmesiyle üniversitemizde öðrenim gören öðrenci, çalýþan personel ve yakýnlarýna üreme saðlýðý, aile planlamasý danýþmanlýk hizmetleri, cinsel yolla bulaþan hastalýklar konusunda hizmetler verilmektedir.
Merkez Mediko-Sosyal Hizmetler Ünitesinde ayaktan tedavi, diþ saðlýðý taný ve tedavileri, biyokimyasal, serolojik, hematolojik ve radyolojik tetkikler yapýlmasýnýn yanýnda gýda üretim ve servis hizmetlerinde çalýþan tüm personelin rutin portör testleri yapýlmaktadýr. Ayrýca bunun yanýnda sigara býrakma danýþmanlýðý eðitimli bir ekip tarafýndan verilmektedir.
Ünitemizde “Periyodik Saðlýk Muayenesi (check-up) Polikliniði” çalýþmaya baþlamýþtýr. Saðlýk güvencesi kendisi veya ailesi tarafýndan karþýlanmayan öðrencilerimizin üniversite yaþamlarý boyunca saðlýk güvenceleri üniversitemiz tarafýndan saðlanmakta ve kendilerine Öðrenci Tedavi Hizmetleri tarafýndan verilen saðlýk karneleri aracýlýðýyla saðlýk kurumlarýndan hizmet alabilmektedirler.
HÝZMETLERÝMÝZ
Mediko Personel Listesi
 
 
Mediko'dan Görünümler
Diþ
Polikliniði
 
Poliklinik
Göz
Polikliniði
Radyoloji
Polikliniði
Laboratuar
Doktorlarýmýz
 
Diþ
Ekibi
 
 
Evrak
Kayýt
Mediko
Kantin
Mediko Ýletiþim
 
 
Fax : 0 232 453 51 22

 

ÝLETÝÞÝM
: 0 232 412 16 00
: 0 232 412 16 01
: 0 232 412 16 02
: 0 232 412 16 04
: 0 232 464 81 61

 

SKS'DEN GÖRÜNTÜLER
 
   
   
KÜLTÜREL YAÞAM
Son Güncelleme: 24 Ekim 2014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi