DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ula?yn Yrd.Doç.Dr. Nuri ADIYEKE   Akademik Kadro

 

ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı              : Nuri ADIYEKE
2. Doğum Tarihi         : 04.04.1963
3. Unvanı                     : Yardımcı Doçent Doktor
4. Öğrenim Durumu    :

 Derece
 Alan
 Üniversite
Yıl
 Lisans
 Tarih
 Ege Üniversitesi
1985
 Yüksek Lisans
 Yeniçağ Tarihi
 Ege Üniversitesi
1988
 Doktora
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
 Dokuz Eylül Üniversitesi
1994

 
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçent       Tarih                Dokuz Eylül Üniversitesi           2010-
Yardımcı Doçent       Tarih                Mersin Üniversitesi                   1996-2010
 
6. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1- SÖZENER İsmail, Mersin’de Askeri Deniz Okulları, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Mersin, 2008.
2- KOÇAK Ender, Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Halep Vilayeti’nde Ermeni Ayaklanmaları (1895-1915), Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Mersin, 2007.
3- OĞUZ İbrahim, Tarsus Şeriye Sicillerine Göre Mersin’in Kuruluş Öyküsü, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Mersin, 2006.
4-YAŞAR Filiz, Yunanistan’ın Kuruluşu Sürecinde Sakız Adası (1821-1829), Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Mersin, 2004.
5-ALPSOY Şekip, Varlık Vergisi ve İçel’deki Etkileri, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Mersin, 2001.
6-BABUŞ Fikret, Yerleştirme Yasaları, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Mersin, 2001.
7-YALÇIN Ayhan, Temettuat Defterlerine Göre Silifke, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Mersin, 2001.
 
7. Yayınlar:
7.1. A- SSCI A Sınıfı Dergiler
1-Adiyeke Nükhet- Adiyeke Nuri, “Olive Production in Crete in 19th Century”, Bulgarian Historical Review-Revue Bulgare d’Histoire,  (3-4), 2006, pp.155-167.
 
 
7.2. Diğer Uluslar arası Hakemli Dergiler
1- Adıyeke A. Nükhet- Adıyeke Nuri, “Recent Discoveries In Turkısh Archives: Kadi Registers of Midilli”, TURCICA, Revue Ėtudes Turques, Tome 38, 2006, pp.355-362.
2- Adıyeke Nükhet - Adıyeke Nuri - Balta Evangelia, “The Poll Tax ın The Years of The Cretan War (Symbol of Submission and Mechanisms of Avoidance”, Thesavrimasta, Bollettino dell’Instituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, Venezia, 31, 2001, pp. 323-359.
3- Adıyeke A. Nükhet - Adıyeke Nuri, “Newly Discovered In Turkish Archives: Kadi Registers And Other Documents On Crete”, TURCICA, Revue Ėtudes Turques, Tome 32, 2000, pp. 447-463.
7.3. Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1- Adıyeke Nuri, “Multi-dimensional Complications of Conversion to Islam in Ottoman Crete”, Crete and the Eastern Mediterranean, 1645-1840, Halcyon Days in Crete VI, Edited By. Antonis Anastasopoulos, Crete Universty Press, Rethymno, 2008, pp.203-209.
2-Adıyeke Nuri - Oğuz İbrahim, “Mersin Tarihi Yazımında Bir Kaynak Olarak Tarsus Şeriye Sicilleri”, Tarih İçinde Mersin Kolokyum II, Mersin Üniversitesi Yayını, Mersin, 2005, ss.121-124.
3- Adıyeke Nuri, “Osmanlı Döneminde İçel’in Merkez Kaymaları, Etki Alanı Değişimleri ve Mersin Kentinin Doğuşu”, 19. Yüzyılda Mersin ve Akdeniz Dünyası, Mersin Üniversitesi Yayını, Mersin, 2002, ss. 81-85.
4- Adıyeke Nuri, “Kandiye’nin Fethi ve Psikolojik Sonuçları”, XIII. Uluslar arası Türk Tarih Kongresi, 4-8 Ekim 1999, Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt I. Kısım, T.T.K. Yayını, Ankara, 2002, ss.153-161; ayrıca Fethinden Kaybına Girit, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006, ss.43-54.
5- Adıyeke Nuri - Aloğlu Ümit, “Halk Edebiyatı’nın Tarihsel Kaynak Olarak Kullanımı Sorunu ve Osmanlı Sistemi Örneği”, Uluslar Arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı, 26-28 Mayıs 2000, Bildiriler, Ankara, 2002, ss.19-32.
6- Adıyeke Nuri,“Anadolu Osmanlı Ölçeğinde Yerel Tarih Yazımında Kuramların Değişimi: Merkez-Çevreden Çevreselleşmeye, Çevreselleşmeden Globalleşmeye” III. Uluslararası Tarih Kongresi, Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar; Küreselleşme ve Yerelleşme, Tarih Vakfı, İstanbul, 2000, ss. 260-270.
7.4. Kitaplar
1-Adıyeke A. Nükhet- Adıyeke Nuri, Fethinden Kaybına Girit, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006; 2. Baskı 2007.
2-Cumhuriyet’in 80. Yılı Armağanı, Editör: Nuri Adıyeke, Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şubesi Yayını, İstanbul, 2004.
3- Adıyeke A. Nükhet - Adıyeke Nuri, The Annexation of Crete to Greece (A Historical Case In Understanding The Cyprus Question), Translation by Mehmet Ulu, SAEMK/TYYK. Yayını, Ankara,2003.
4- Adıyeke A. Nükhet - Adıyeke Nuri, Kıbrıs Sorununun Anlaşılmasında Tarihsel Bir Örnek Olarak Girit’in Yunanistan’a Katılması,   SAEMK/TYYK. Yayını, Ankara, 2002.
7.5. Ulusal Hakemli Dergilerde/Kitaplarda Yayınlanan Makaleler
1- Adıyeke Nuri, “Mübadele Öncesi Yunanistan’daki Müslüman-Türk Azınlığa İlişkin Çok Önemli Bir Kaynak: <Mecmû’â-yı Kavânîn-i Yunâniye>”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, c.VII, sayı 16-17 (2008-Bahar Güz), 2010, ss.227-236.
2- Adıyeke A. Nükhet - Adıyeke Nuri, “Türk Denizcilik Tarihi Açısından Girit Savaşı ve Önemi”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı 9, (Şubat 2007), ss.1-9; Adıyeke Nuri - Adıyeke A. Nükhet, Fethinden Kaybına Girit, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006, ss. 15-26.
3- Adıyeke Nuri, “Birinci Dünya Savaşı Öncesinde İngiltere’nin Kıbrıs’ta Türk Toplumu İle İdari İlişkisi”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi,  sayı 7, (Şubat, 2006), ss.1-5.
4- Adıyeke Nuri, “Osmanlı Çevreselleşme Süreci İçinde Güllük Limanı”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi,  [Hacettepe Üniversitesi], sayı 2, (Güz-2005), ss.1-11.
5- Adıyeke Nuri, “Girit’te İslam Hukuku Çerçevesinde Yapılan Hıristiyan Evlilikleri”, Kebikeç, (İnsan Bilimleri İçin Kaynak Dergisi), sayı.19, 2005, ss. 65 -72; aynı yazı “Kadı Mahkemelerinde Yapılan Hıristiyan Evlilikleri ve Girit Örneği” başlığı ile, Fethinden Kaybına Girit, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006, ss. 80-91
6- Adıyeke A. Nükhet - Adıyeke Nuri, “Girit''te Millet Sisteminin Örnekleri Kapıda İşaret Hamamda Çıngırak”, Toplumsal Tarih Dergisi,  sayı 136, (Nisan 2005), ss. 92-97; ayrıca Fethinden Kaybına Girit, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006, ss.92-100.
7- Adıyeke A. Nükhet - Adıyeke Nuri, “Girit’e Bakıp Kıbrıs’ı Görmek”, Kıbrıs Laboratuvarı, (Derleyen: Şenol Kantarcı), Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005, ss.55-69.
8- Adıyeke A. Nükhet - Adıyeke Nuri, “Modernleşmenin Doğurduğu Kent: Mersin”, Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: Mersin, (Hazırlayan: Filiz Özdem), Y.K.Y. Yayını, İstanbul, 2004, ss. 69-89.
9- Adıyeke A. Nükhet - Adıyeke Nuri, “Tarih Boyunca Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Odaklı Güç Dengeleri”, Mülkiye Dergisi, c. XXVIII, sayı 242, Kış, 2004, ss. 95-107.
10- Adıyeke Nuri, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan Devraldığı Dinsel Miras”, Cumhuriyet’in 80. Yılı Armağanı, (Edit: Nuri Adıyeke), Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şubesi Yayını, İstanbul, 2004, ss.347-362.
11- Adıyeke Nuri, “Girit’te Cemaatler Arası Evlilikler”, Kebikeç, (İnsan Bilimleri İçin Kaynak Dergisi), sayı.16, 2003, ss. 17-25; ayrıca, Fethinden Kaybına Girit, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006, ss.70-79.
12- Adıyeke Nuri, “Girit Nikah Defterleri ve Girit’teki Evlilikler”, Kebikeç, (İnsan Bilimleri İçin Kaynak Dergisi), sayı.13, 2002, ss. 39-47; ayrıca, Fethinden Kaybına Girit, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006, ss.57-69.
13- Adıyeke Nuri, “Girit Savaşı ve Birleşik Hıristiyan Orduları”, Türkler Projesi, c.9, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, ss.738-745; ayrıca, Fethinden Kaybına Girit, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006, ss. 27-42.
14- Adıyeke Nuri, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Dönemi Evlilikleri”, Pax Ottomana Studies In Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, (Edit: Kemal Çiçek), Sota & Yeni Türkiye, Haarlem & Ankara, 2001, ss.121-149.
15- Adıyeke Nuri, “Temettuat Sayımları ve Bu Sayımları Düzenleyen Nizamname Örnekleri” Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, OTAM., sayı 11, 2000, ss.769-825.
16- Adıyeke A. Nükhet - Adıyeke Nuri, “Yunan İsyanı Sırasında Girit’te İrtidad Olayları,” Kebikeç, (İnsan Bilimleri İçin Kaynak Dergisi), sayı.10, 2000, ss. 107-113; ayrıca. Fethinden Kaybına Girit, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006, ss-125-132. Bu makale, Dr. Elias Kolovos tarafından Yunancaya çevrilmiştir. «Οι αποστασίες από το ισλάμ στην Κρήτη στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, μτφρ. Ηλ. Κολοβός. ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, sayı: 19, (2004), 33-41.
17- Adıyeke Nuri, “Islahat Fermanı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi ve Gayrımüslimlerin Yaşantılarına Dair”, Osmanlı, c.4., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, ss.255-261; Bu yazı aynı yayınevi tarafından ayrıca yayınlanmıştır. Osmanlı’dan Günümüze Ermeni Sorunu, Ankara, 2000, ss.183-192; Aynı dergi genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 2001, ss. 381-393.
18- Adıyeke Nuri, “Osmanlı Siyasal Sistemi İçinde Yerel Geleneksellikler”, Düşünen Siyaset, Sayı 7-8, (Ağustos-Eylül 1999), ss.211-215; Aynı dergi 2. Baskı, (Aralık 2004), ss.249-254
19- Adıyeke Nuri, “Osmanlı Tarih Yazımında Zaman ve Mekanın Kuramsal Tuzakları“, Bilim ve Ütopya, (Aralık, 1998), ss.53-55.
20- Adıyeke Nuri, “Osmanlı İmparatorluğu’nda İnanç Özgürlüğüne Dair”, Bilim ve Ütopya. (Temmuz 1996), s.45.
7.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1- Adıyeke Nuri, “Bir İsimlendirme Problemi Olarak Tarihsel Süreçte ‘İçel-Mersin’ ”, Mersin Sempozyumu, 19-22 Kasım 2008, Bildiriler,  cilt 3, (Edit: Yüksel Özdemir), Mersin, 2009, ss. 2106-2111.
2- Adıyeke Nuri, “Rum Cemaat Örgütlenmesi Olarak ‘Dimoyerandiya’lar: Girit Örneği”, Dokuzuncu Askeri Tarih Bildirileri Semineri, cilt II,Genelkurmay Başkanlığı Yayını, Ankara, 2006, ss.169-179; ayrıca, Fethinden Kaybına Girit, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006, ss.199-214.
3- Adıyeke Nuri, “Osmanlı Siyasal Söyleminde Cemaat-Millet ve Anadolu Uygulaması”, Mersin Üniversitesi I. Ulusal Tarih Kongresi [Tarih ve Milliyetçilik], 30 Nisan-2 Mayıs 1997, Mersin, 1998, ss.38-42.
7.7. Diğer Yayınlar
I-Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan, Özeti Basılan Bildiriler
1- Adıyeke A. Nükhet - Adıyeke Nuri, “Osmanlı Akdenizi’nde Girit’e Dair Mitler ve Gerçekler”, II. Uluslararası Akdeniz Dünyaları Sempozyumu, Efsaneler Akdenizi, Akdeniz Efsaneleri, 3-6 Haziran 2010, İstanbul, Program Abstracs, s.20.
2- Adıyeke A. Nükhet - Adıyeke Nuri, “1912-1924 Yılları Arasında Selanik’te El Konulan Müslüman Vakıf Emlakı ve Eşyası”, Uluslar arası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu II, 13-15 Mayıs 2010, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Bildiri Özetleri, s. 1.
3- Adıyeke Nuri, “Bir Siyasi-İdari Kurum Olarak Osmanlı’da Cami”, XI th Internetional Congress of Economic And Social History of Turkey, 18-20 Haziran 2008, Ankara, s.16.
4- Adıyeke Nuri, “Girit’te Askeri ve Toplumsal Bir Kurum: Yerli Yeniçeriler – Gönüllüyan Zümresi”, XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006, Ankara, Bildiri Özetleri, Ankara, 2006, s.8.
II-Kitap Tanıtımı/Kritiği
1- Adıyeke Nuri, “Stavrinidis ve Girit’teki Osmanlı Kadı Sicilleri”, [Stavrinidis, Nicolas, Metafrasis Turkikon İstorikon Eggrafon, I-V], Kebikeç,  (İnsan Bilimleri İçin Kaynak Dergisi), sayı 17, 2004, ss.73-81; ayrıca, Fethinden Kaybına Girit, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006, ss.300-308.
2- Adıyeke Nuri, “Bir Kitap ya da Osmanlı Tarihi İçin Yeni Bir Kaynak”, [Kastamonu Jurnal Defteri 1252-1253/ 1836-1837], Kebikeç,  (İnsan Bilimleri İçin Kaynak Dergisi), sayı 14, 2002, ss.125-134.
III-Hakemsiz Dergilerdeki Yayınlar
1- Adıyeke Nuri, “Bestekar Osmanlı Sultanları ve Abdülaziz’in Az Bilinen Bir Eseri”, İçel Sanat Kulübü, sayı: 149, Ocak-Şubat 2007, ss.31-32.
2- Adıyeke Nuri, “Toplumsal Çözümler ve Tarih Bilinci”, Yelken, sayı 49, (Temmuz-Ağustos 1999), ss.11-14.
3- Adıyeke Nuri, “Kentleşemeyen Kent Mersin”, Yelken, sayı 45 (Aralık 1998), ss.27-30.
4- Adıyeke Nuri, “İdealize Edilen Geçmiş”, Yelken, (Mayıs, 1996), ss.17-18; Aynı yazı ikinci kez, Aynı dergi, (Mart, 1997), ss.69-72.
5- Adıyeke Nuri, “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Tarihsel Sorunları”, Siyaset, C.II. sayı 20, (Mayıs 1996), ss.14-15.
IV- Farklı Nitelikteki Yayınlar
1- Adıyeke Nuri, “Girit’te Girit’i Konuşmak: ‘VI. Halcyon Days’ Sempozyumu”, Kültür Araştırmaları Derneği, Bülten, 24, (Mart-Nisan 2006), ss.14-16, http://www.kulturad.org
2- Adıyeke Nuri, “Kıbrıs’ta Türkiye’nin Çıkarları İle Kıbrıslı Türklerin Çıkarları Ayrılıyor Mu?”,  Stradigma Com., aylık strateji ve analiz e-dergisi, sayı. 2 Mart 2003.
(http://www.stradigma.com/turkce/mart2003/makale_07.html); aynı yazı, “Do The Interests On Cyprus of the Turkish Republic and the Turkish Republic of North Cyprus Differ?”,
Stradigma e-journal of strategy and analysis, ıssue 2 March 2003. (http://www.stradigma.com/english/march2003/articlesprint_09.html)
3- Adıyeke Nuri, “4 Asırdır Ağız Tadıyla Armut Yiyemedik”, Hürriyet Tarih,  11 Aralık 2003, s.14
4- Adıyeke Nuri, “Terör Korkusu Çarşaf Giyilmesini Yasak Ettirdi”, Hürriyet Tarih,  11 Haziran 2003, s. 12-13.
5- Adıyeke Nuri, “16. Yüzyılın Kadınlar Hamamından Polisiye Manzaraları”, Hürriyet Tarih, 4 Aralık 2003, ss.4-6.
 
8. Proje Yöneticiliği:
1- “18. Yüzyıla Ait Midilli Şeriye Sicillerinin Yaygın Kullanıma Kazandırılması”, TÜBİTAK, SOBAK 107 K 057 Numaralı Proje, 2009.
 
9. İdari Görevler:
Yönetim Kurulu Üyesi            Mersin Üniversitesi      Atatürk A.U. Me.     07.09.2001-26.02.2010
Enstitü Müdür Yardımcısı       Mersin Üniversitesi      Sosyal Bilimler E.   10.06.1999-05.05.2004
Bölüm Başkanlığı                    Mersin Üniversitesi      M.M.Y.O                16.07.1996-04.03.1998
 
10. Bilimsel Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:
- Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, SAREM Uzmanlar Grubu Üyesi
 
11. Hakemlikler:
- Tarih Araştırmaları Dergisi, (Ankara Üniversitesi, DTCF. Yayını)
- Stratejik Araştırmalar Dergisi, (Genelkurmay Başkanlığı, SAREM)
- Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi.
Son Güncelleme: 13 Ekim 2010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi