DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ula?yn Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi   Yönetmelikler ve Yönergeler

 

 

Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
Resim-İş Öğretmenliği Programı
Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
(08.05.2012 tarih ve 398/7 sayılı Senato Kararı)
 
 
Amaç
Madde 1- Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar EğitimiBölümüResim-İş Eğitimi Anabilim Dalı "Resim-İş Öğretmenliği Programı"na alınacak öğrencilerin seçilmesi amacı ile yapılacak sınava ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesidir.
 
Ön kayıt
Madde 2- Buca Eğitim Fakültesi özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekir. Adayların ön kayıt yaptırabilmeleri için, Fakültenin önerisi dikkate alınarakDokuz Eylül Üniversitesi Senatosutarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen YGS taban puanına veya daha yüksek bir puana sahip olmaları gerekir.
 
Ön kayıt için istenen belgeler:
a.       Dilekçe,
b.      YGS sonuç belgesinin fotokopisi (2 adet),
c.       2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında kılık kıyafet yönetmeliğine uygun ve yeni çekilmiş),
d.      Resmi onaylı nüfus cüzdanı örneği,
e.       Adayın kayıt ücretini ödediğine dair banka dekontu.
 
Sınav Öncesi Eğitim
Madde 3- Sınav öncesi eğitimin amacı, adayları giriş yetenek sınavları hakkında bilgilendirmek ve gerekli uyumu sağlamaktır. Bu programda adaylara objeyi görme, algılama, oranlama, çizgi, kompozisyon, anatomi, form ve temel desen bilgisi öğretilir ve bu bilgileri doğru kullanabilme görüş ve becerisi kazandırılmaya çalışılır.
 
Sınav Komisyonlarının Oluşturulması
Madde 4- Eleme ve seçme sınav komisyonlarında görevlendirilecek üyeler Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalındaki eleme ve seçme sınavları için, sınav sonuçlarının değerlendirileceği gün, her akademik kariyerdeki öğretim elemanları arasından (Prof., Doç., Yrd.Doç., Öğr.Gör.) birer kişinin ad çekme ile seçilecek 4 kişi ve Anabilim Dalı Başkanından oluşan 5 kişilik değerlendirme komisyonu, Bölüm Başkanının teklifi ve Dekanın onayı ile belirlenir.
 
Madde 5- Sınava girecek adayların, hangi gün ve saatte nerede sınava alınacağı; Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenerek Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilir.
 
Sınav Giriş Kartı
Madde 6- Her adaya üzerinde fotoğrafı olan bir sınava giriş kartı verilir. Adaylar sınava girişte bu kartı ve diğer bir resmi kimlik belgesini birlikte bulundurmak ve istendiğinde göstermek zorundadırlar.
 
Madde 7- Giriş sınavları, eleme ve seçme olarak iki aşamada yapılır.
 
Eleme Sınavının Yapılması
Madde 8- Eleme sınavında adaylara 50x70 cm boyutunda kağıda canlı modelden kurşun kalemle bir desen çizdirilir. Bu sınavda adayın oran, hareket, kompozisyon, anatomi ve form bilgisi değerlendirilir.
 
Madde 9- Bir adayın eleme başarı notu sınav komisyonu üyelerinin (100 tam puan üzerinden) oy çokluğu ile belirlenir. 
 
Madde 10- Eleme sınavında 50 ve 50’nin üzerinde puan alan adaylar seçme sınavına girmeye hak kazanırlar.
 
Seçme Sınavının Yapılması
Madde 11- Seçme sınavı kendi içerisinde iki bölümlü olacak, birinci bölümünde adaylara 35 x 50 cm boyutunda bir resim kağıdı üzerine kurşun kalemiyle kurulacak olan bir düzenlemeden kompozisyon çalışması ve ikinci bölümde ise adaylara yine 35 x 50 cm ebadındaki bir resim kağıdına imgesel bir çalışma yaptırılacaktır. Her iki seçme sınavı da 100 puan üzerinden değerlendirilecek, adayın eleme sınavında aldığı puanla birlikte, her üç sınavın ortalaması alınarakadayın Özel Yetenek Sınav Puanı belirlenir.
 
Madde 12- Öğrencilerin yetenek sınavlarına cep telefonu, fotoğraf makinesi ve video gibi cihazlarla girmeleri yasaktır.
 
Madde 13- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları İle İlgili İşlemler” de belirtilen hesaplamalar dikkate alınarak adayların yerleştirme puanı hesaplanır. Adaylardan yerleştirme puanı 50 (elli) ya da 50 (elli) nin üzerinde olanlar puanına göre sıralanırlar. Bu sıralamada kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjanın yarısına eşit sayıda adaydan bir yedek liste hazırlanır. Kontenjan dolmadığı takdirde, kontenjan açığı yedek listeden tamamlanır.
 
Madde 14- Başarı puanı eşit olan adayların sıralamasında YGS sınavında aldıkları puanlar dikkate alınır.
 
Madde 15- Asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara dair kesinleşmiş listeler Dekanlık Makamının onayından sonra açıklanır.
 
Madde 16- Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları, Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 4. maddesine göreyapılır. Kontenjan açığı olduğu takdirde, daha önce duyurulan tarihlerde, yedek listede ilan edilenler arasından yapılacak ön kayıtta en çok puan alan adaylardan başlamak suretiyle boş kontenjanlar doldurulur. Bu süre geçtikten sonra kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt yapılamaz.
 
Madde 17- Eleme sınavına girmeyen seçme sınavına giremez.
 
Madde 18- Özel yetenek sınavı ve başvuru giderleri ile sınav öncesi eğitim kursu için adaylardan alınacak ücretler her yıl Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
Madde 19- Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
Madde 20- Bu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Son Güncelleme: 21 Mayıs 2012

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi