DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ula?yn İNGİLİZCE-TÜRKÇE   MİNİ SÖZLÜK

Abyssal facies Derin deniz fasiyesi
Abyssal plain Deniz tabanı
Abyssal sediment Derin deniz çökeli
Acidic Rock Asidik Kayaç
Acoustic exploration Akustik arama
Active fault Aktif fay
Aegean Sea Ege Denizi
Aerial Photogrammetry Hava Fotogrametrisi
Aerial photography Hava fotoğrafcılığı
Aftershock Artçı Sarsıntı
Aging Yaşlanma
Alkali Basalt Alkali Bazalt
Allochthonous Allokton
Alluvial Fan Alüviyal Yelpaze
Alluvial Plain(Goemorphology) Alüviyal Ova(Jeomorfoloji)
Alluvial Soil Alüviyal Zemin
Alpine Orogeny Alpin Orojenezi
Alteration of Strata Katmanların Ardalanması
Aluminum Ore Alüminyum Cevheri
Alunite Alünit
Amount of Sediment Çökel Miktarı
Amphibole Amfibol
Amphibolite Amfibolit
Analytical Photogrammetry Analitik Fotogrametri
Andesite Andezit
Anomaly Anomali
Anthracite Taşkömürü
Anticline Antiklinal
Antimony Antimon
Antimony Deposit Antimon Yatakları
Antimony Ore Antimon Cevheri
Apatite Apatit
Aquifer Akifer
Aral Sea Aral Denizi
Arch Dam Kemer Baraj
Arid Region Kurak Bölgeler
Asbestos Asbest
Aseismic Design Depreme Dayanıklı Tasarım
Ash Kül
Australia Avustralya
Austria Avusturya
Autochthonous Otokton
Axial Load Eksensel Yük
Axial Stress Eksensel Gerilme
Barite Barit
Barite Deposite Barit Yatağı
Basalt Bazalt
Basaltic Magma Bazaltik Magma
Basaltic Rocks Bazaltik Kayaçlar
Base line survey Baz hattı ölçümü
Base line (survey) Baz hattı (topografya)
Basement layer Alt katman
Basic Rocks Bazik Kayaçlar
Basin(Geomorphology) Havza(Jeomorfoloji)
Bathymetry Batimetri
Bauxite Boksit
Bay Körfez
Beach erosion Kıyı erozyonu
Bed material Yatak malzemesi
Bedload transport Yatak yükü taşınması
Bearing Capacity Taşıma Kapasitesi
Benefication of Ore Cevher Değerlendirmesi
Benthic Foraminifera Bentik Foraminiferler
Beryllium Berilyum
Biostratigraphy Biyostratigrafi
Biotite Biyotit
Bizmuth Bizmut
Bituminous Coal Bitümlü Kömür
Black Sea Karadeniz
Blast Hole Patlatma Deliği
Blasting Supplies Patlatma Malzemesi
Blasting(Explosion) Patlatma
Block movement Blok hareketi
Block structure(geology) Blok yapısı (jeoloji)
Boehmite Böhmit
Borate Mineral Borat Minerali
Borate(Salt) Borat(Tuz)
Borax Boraks
Borehole Sondaj kuyusu
Boron Bor
Bottom sediment survey Alt çökelti ölçümü
Bouguer anomaly Bouguer anomalisi
Brazil Brezilya
Buried structure Gömülü yapı
Buttress dam Payandalı baraj
Cadaster (map) Kadastro (harita)
Cadastral survey Kadastro etütleri
Calc-alcaline rock Kalk-alkalen kayaç
Calc-alkali rock series Kalk alkali kayaç serisi
Calcite Kalsit
Calculation of ore reserves Cevher rezervlerinin hesabı
Cambrian period Kambriyen dönem
Canada Kanada
Cap rock Örtü kayaç
Carbon Karbon
Carbonate mineral Karbonatlı mineraller
Carbonate rock Karbonatlı kayaçlar
Carbonate (salt) Karbonat (tuz)
Carboniferous period Karbonifer dönemi
Casing pipe Sondaj borusu
Caspian Sea Hazar Denizi
Catastrophe Katastrof
Catchment area Kaptaj sahası
Cave Mağara
Cenozoic era Senozoik çağ
Centrifugal pump Merkezkaç pompa
Chalcopyrite Kalkopirit
Channel flow Kanal akışı
Chloride Klorür
Chlorine Klor
Chlorite (mineral) Klorit (mineral)
Chromate Kromat
Chromite Kromit
Chromium Krom
Chromium ore Krom cevheri
Civil engineering İnşaat mühendisliği
Clastic rock Klastik kayaç
Clastic sediment Klastik çökel
Clay Kil
Clay deposit Kil yatakları
Clay mineral Kil mineralleri
Clayey soil (engineering) Killi zemin
Claypan Kil tabakası
Claystone Kiltaşı
Clinoptilolite Klinoptilolit
Coal Kömür
Coal deposit Kömür yatakları
Coal field Kömür havzası
Coal gas Kömür gazı
Coal liquefaction Kömür sıvılaştırma
Coal mine Kömür madeni
Coal mining Kömür madenciliği
Coal rank Kömürleşme derecesi
Coal seam Kömür damarı
Coal structure Kömür yapısı
Coastal area Sahil alanı
Coastal landform Kıyı arazi formu
Coastal morphology Kıyı morfolojisi
Coke Kok
Compression Sıkıştırma
Compression ratio Sıkıştırma oranı
Compression test Basma deneyi
Compressive strength Basınç dayanımı
Compressive stress Basma gerilmesi
Concrete dam Beton baraj
Conglomerate Konglomera
Contact metamorphic rock Kontakt metamorfik kayaç
Contact metamorphism Kontakt metamorfizma
Contact metasomatic deposit Kontakt metasomatik çökelti
Contact metasomatism Kontakt metasomatizma
Continental facies Karasal fasiyes
Continental margin Kıta kenarı
Continental rise Kara yükselmesi
Continental shelf Kıta sahanlığı
Copper Bakır
Copper deposit Bakır yatakları
Copper mine Bakır madeni
Copper ore Bakır cevheri
Country rock (mining) Anakaya (madencilik)
Cross section Enine kesit
Crude oil Ham petrol
Crustal movement Kabuk hareketi
Crustal strain Kabuk şekil değiştirmesi
Crustal stress Kabuk gerilmesi
Crustal structure Kabuk yapısı
Crystal morphology Kristal morfolojisi
Crystalline schist Kristalen şist
Cyprus Kıbrıs
Dacite Dasit
Dam Baraj
Dam site Baraj alanı
Darcy's law Darcy kanunu
Deep drilling well Derin sondaj kuyusu
Deep well Derin kuyu
Deltaic sediment Delta çökeli
Denmark Danimarka
Deposit valuation Cevher yatağı değerlendirmesi
Deposited silt Çökelmiş silt
Desulfurization Kükürt giderme
Devonian period Devoniyen dönem
Diagenesis Diyajenez
Diamond Elmas
Digital image Sayısal görüntü
Dike Dayk
Dinosaur Dinazor
Diorite Diyorit
Directional drilling Yönlü delme
Directional well Yönlü kuyu
Disaster prevention Afet önleme
Disseminated deposit Saçılımlı cevher yatakları
Dissolution Çözünme
Dolerite Dolerit
Dolomite Dolomit
Dolomitization Dolomitleşme
Drainage Drenaj
Drainage area Drenaj alanı
Drainage canal Drenaj kanalı
Drainage discharge Drenaj boşaltımı
Drawdown (water level) Düşüm (su düzeyi)
Drift (mining) Galeri (madencilik)
Drilling Sondaj
Drilling mud Sondaj çamuru
Drilling parameter Sondaj parametreleri
Drilling rate Sondaj hızı
Drought Kuraklık
Dry season (climate) Kurak mevsim
Dust control Toz kontrolü
Earth crust Yer kabuğu
Earth dam Toprak baraj
Earth pressure Toprak basıncı
Earth pressure distribution Toprak basıncı dağılımı
Earth (the globe) Yerküresi
Earthquake Deprem
Earthquake acceleration Deprem ivmesi
Earthquake catalog Deprem katalogları
Earthquake fault Deprem fayı
Earthquake load Deprem yükü
Earthquake motion Deprem hareketi
Earthquake precursor Deprem habercisi
Earthquake prediction Deprem tahmini
Earthquake resistance Deprem dayanımı
Earthquake response Depreme tepki
Earthquake risk Deprem riski
Earthquake source model Deprem kaynak modeli
Earthquake source parameter Deprem kaynak parametresi
Earthquake warning Deprem uyarısı
East Germany Doğu Almanya
East Mediterranean Sea Doğu Akdeniz
Eastern Europe Doğu Avrupa
Ecosystem Ekosistem
Egypt Mısır
Electrical exploration Elektriksel ölçme yöntemiyle arama
Electrical resistivity Özdirenç
Electromagnetic exploration Elektromanyetik ölçme yöntemiyle arama
Energy resource Enerji kaynakları
Engineering geological survey Mühendislik jeolojisi etüdü
Enhanced oil recovery Geliştirilmiş petrol üretimi
Environment Çevre
Environmental conservation Çevre korunması
Environmental damage Çevresel zarar
Environmental effect Çevre etkisi
Environmental impact Çevresel etki
Environmental impact assessment Çevresel etkinin değerlendirmesi
Environmental pollution Çevre kirliliği
Environmental pollution control Çevre kirliliği kontrolü
Environmental quality Çevre kalitesi
Environmental quality index Çevre kalitesi indeksi
Environmental quality standard Çevre kalitesi standardı
Eocene epoch Eosen evre
Epicenter Episantr
Epigenetic Farklı zamanda oluşan
Erosion Erozyon
Eruptive activity Eruptiv aktivite
Estimated reserves Tahmini rezervler
Evaporation Buharlaşma
Evaporation rate Buharlaşma hızı
Evaporite Evaporitler
Evapotranspiration Evapotranspirasyon
Excavation Kazım
Exploration (ore deposit) Arama (maden yatakları)
Facies analysis Fasiyes analizi
Fault Fay
Faulting Faylanma
Feldspar Feldspar
Ferromagnetism Ferromanyetizma
Fill dam Dolgu baraj
Flood control Taşkın kontrolü
Flood forecasting Taşkın tahmini
Flood frequency Taşkın sıklığı
Flood plain Taşkın havzası
Flood prevention Taşkın önleme
Flotation Flotasyon
Fluid inclusion Sıvı kapanımı
Fluorescence Floresans
Fluorite Florit
Fluorite deposit Florit yatakları
Fluvial facies Akarsu fasiyesi
Fluvial sediment Akarsu çökeli
Focal mechanism Odak mekanizması
Fold Kıvrım
Folding Kıvrılma
Foraminifera Foraminifera
Formation damage Formasyon hasarı
Fossil Fosil
Fossil facies Fosil fasiyesi
Fracture Kırılma
France Fransa
Friction coefficient Sürtünme katsayısı
Gabbro Gabro
Galena Galenit
Gas reservoir Gaz yatakları
Gastropoda Gastropoda
Geobarometer Jeobarometre
Geoaccumulation index Jeoakümülasyon indeksi
Geodetic coordinate Jeodezik koordinat
Geochemistry Jeokimya
Geodetic line Jeodezik çizgi
Geodetic satellite Jeodezi uydusu
Geodetic survey Jeodezi
Geographic information system Coğrafi bilgi sistemi
Geoid Jeoid
Geologic column Jeolojik kolon
Geologic map Jeolojik harita
Geologic process Jeolojik süreç
Geologic time Jeolojik zaman
Geological history Jeolojik tarihçe
Geological province Jeolojik alan
Geological sample Jeolojik numune
Geological structure Jeolojik yapı
Geological survey Jeolojik inceleme
Geology Jeoloji
Geomagnetic field Jeomanyetik alan
Geomagnetic variation Jeomanyetik değişim
Geomagnetism Jeomanyetizma
Geomorphic element Jeomorfik öğeler
Geomorphology Jeomorfoloji
Geophysical exploration Jeofiziksel arama
Geophysical logging Jeofizik log
Geophysics Jeofizik
Geopotential Jeopotansiyel
Geosyncline Jeosenklinal
Geotechnical fabric Jeoteknik örgü
Geotechnics Jeoteknik
Geotextile Jeotekstil
Geothermal development Jeotermal gelişim
Geothermal energy Jeotermal enerji
Geothermal field Jeotermal alan
Geothermal power generation Jeotermal enerji üretimi
Geothermal well Jeotermal kuyu
Geothermic Jeotermik
Geothermometer Jeotermometre
Germany Almanya
Gibbsite Jipsit
Glacial landform Buzul arazi şekilleri
Glaciation Buzullaşma
Glacier Buzul
Gold Altın
Gold bearing quartz vein Altın içeren kuvars damar
Gold deposit Altın yatağı
Gold mine Altın madeni
Gondwana land Gondwana kıtası
GPS (positioning) GPS (konumlama)
Graben Graben
Grade of ore Cevher tenörü
Gradient Gradyent
Grading (ranking) Derecelendirme
Grain size analysis Dane boyu analizi
Granite Granit
Granitic magma Granitik magma
Granitic rocks Granitik kayaçlar
Granodiorite Granodiyorit
Granulite facies Granülit fasiyez
Graphite Grafit
Gravity Yerçekimi
Gravity anomaly Yerçekimi anomalisi
Gravity dam Ağırlık barajı
Gravity exploration Yerçekimi ölçme yöntemiyle arama
Greece Yunanistan
Ground water flow Yeraltı suyu akımı
Ground water level Taban suyu seviyesi
Ground water pollution Yeraltı suyu kirliliği
Ground water pressure Taban suyu basıncı
Ground water recharge Yeraltı suyu girdisi
Ground water runoff Yeraltı suyu kaçağı
Groundwater Yeraltı suyu
Grounwater storage Taban suyu deposu
Gypsum Alçı taşı
Hard water Sert su
Head loss Hidrolik yük kaybı
Heavy rainfall Şiddetli yağmur
Hematite Hematit
High latitude Yüksek enlem
Historical earthquake Tarihi depremler
Holocene epoch Holosen evre
Hot spring Sıcak kaynak suyu
Humidity Nemlilik
Hungary Macaristan
Hydrogeology Hidrojeoloji
Hydrograph Hidrograf
Hydrographic survey Hidrografik inceleme
Hydrologic data Hidrolojik veri
Hydrologic survey Hidrolojik inceleme
Hydrological model Hidrolojik model
Hydrology Hidroloji
Hydrothermal alteration Hidrotermal alterasyon
Hydrothermal deposit Hidrotermal yatak
Hydrothermal process Hidrotermal süreç
Hydrothermal reservoir Hidrotermal rezervuar
Hydrothermal system Hidrotermal sistem
Hygrometer Nemölçer
Igneous activity Magmatik etkinlik
Igneous rock Magmatik kayaçlar
Illite İllit
Ilmenite İlmenit
Impermeable layer Geçirimsiz tabaka
Impermeable soil Geçirimsiz toprak
In-situ test Yerinde deney
Inclination (angle) Eğim açısı
Inclinometer Eğim açısı ölçer
Industrial waste Sanayi atıkları
Industrial waste water Endüstriyel atık su
Inflow Su girdisi
Injection well Enjeksiyon kuyusu
Inland water İç sular
Intermediate rock Ortaç kayaç
Internal frictional angle İç sürtünme açısı
Internal temperature İç sıcaklık
Interplanetary magnetic field Gezegenler arası manyetik alan
Intrusive rock Sokulum kayaç
Ion flotation İyon flotasyonu
Ionosphere İyonosfer
Iran İran
Iraq Irak
Ireland İrlanda
Iron Demir
Iron deposit Demir yatakları
Iron ore Demir cevheri
Irrigation Sulama
Irrigation canal Sulama kanalları
Island Ada
Isopach map İzopak haritası
Isotope İzotop
Isotope dating İzotop ile yaş tayini
Isotropic medium İzotropik ortam
Isotropy İzotropi
Israel İsrail
Italy İtalya
Japan Japonya
Jet pump Jet pompa
Jet (flow) Jet (akış)
Jig (mineral dressing) Jig (mineral zenginleştirme)
Kaolinite Kaolen
Karst landform Karst arazi şekli
Kerogen* Kerojen*
Kyanite Kyanit
Lacustrine facies Gölsel fasiyes
Lacustrine sediment Gölsel çökel
Lagoon Lagün
Lake Göl
Lake bed Göl tabanı
Lake pollution Göl kirliliği
Lake water Göl suyu
Laminar flow Laminer akış
Land Arazi
Land use Arazi kullanımı
Land use planning Arazi kullanım planlaması
Landform Arazi şekli
Landslide Yer kayması
Large earthquake Büyük deprem
Laterite Kırmızı kil
Lava Lav
Lava flow Lav akıntısı
Layer Tabaka
Lead Kurşun
Lead-zinc deposit Kurşun-çinko yatakları
Lead and zinc ores Kurşun ve çinko cevheri
Lead deposit Kurşun yatağı
Lead ore Kurşun cevheri
Leveling network Nivelman ağı
Leveling (surveying) Nivelman (topografya)
Lignite Linyit
Limestone deposit Kireçtaşı yatağı
Limestone Kireçtaşı
Limonite Limonit
Lithofacies Litofasiyesler
Lithologic character Litolojik özellikler
Lithosphere (plate tectonics) Litosfer (levha tektoniği)
Lithostratigraphy Litostratigrafi
Long hole blasting Uzun delik patlatması
Long term forecast Uzun dönemli tahmin
Longwall mining Uzun ayak madenciliği
Love wave Love dalgası
Low grade ore Düşük tenörlü cevher
Low temperature carbonization Düşük sıcaklık kömürleştirmesi
Lower ionosphere Alçak iyonosfer
Luxembourg Lüksemburg
Maar Maar
Maghemite Maghemit
Magma Magma
Magma reservoir Magma rezervuarı
Magmatic assimilation Magmatik asimilasyon
Magmatic deposit Magmatik yatak
Magmatic differentiation Magmanın farklılaşması
Magnesite Manyezit
Magnesium Magnezyum
Magnetic anisotropy Manyetik anizotropi
Magnetic anomaly Manyetik anomali
Magnetic exploration Manyetik ölçme yöntemiyle arama
Magnetic field Manyetik alan
Magnetic separation (mineral dressing) Manyetik ayırma (mineral zenginleştirme)
Magnetite Manyetit
Magnetosphere Manyetosfer
Main shock Ana sarsıntı
Malachite Malahit
Malachite Malahit
Manganese Mangan
Manganese deposit Mangan yatağı
Manganese ore Mangan cevheri
Map compilation Haritacılık
Map Harita
Marble Mermer
Marine environment Deniz ortamı
Marl Marn
Massive deposit Masif yataklar
Massive ore Masif cevher
Maximum water holding capacity Maksimum su tutma kapasitesi
Mean value Ortalama değer
Mediterranean Sea Akdeniz
Medium Ortam
Melange Melanj
Mercury deposit Civa cevher yatağı
Mercury ore Civa cevheri
Mesozoic Era Mesozoik Çağ
Metamorphic aereole Metamorfik aerol
Metamorphic deposit Metamorfik yatak
Metamorphic facies Metamorfik fasiyes
Metamorphic grade Metamorfik derecelenme
Metamorphic rock Metamorfik kayaçlar
Metamorphism Başkalaşım
Metamorphosis Metamorfoz
Metasomatism Metasomatizma
Meteor Meteor
Meteorite Meteorit
Meteoritic mineral Meteoritik mineral
Mica Mika
Microearthquake Mikrodepremler
Middle east (Asia) Ortadoğu (Asya)
Migmatite Migmatit
Mine Maden ocağı
Mine conveying Maden nakliyatı
Mine equipment Maden ocağı donanımı
Mine haulage Maden ocağında taşıma
Mine pollution Maden ocakları kirliliği
Mine safety Maden güvenliği
Mine valuation Maden değerlendirme
Mine valuation elements Maden değerlendirme ögeleri
Mine ventilation system Maden havalandırma sistemi
Mineral paragenesis Mineral parajenezi
Mineral spring Maden suyu kaynağı
Mineral Mineral
Mineralization (ore deposit) Cevherleşme (cevher yatakları)
Mineralogy Mineraloji
Mining Madencilik
Mining industry Madencilik endüstrisi
Mining machine Madencilik makineleri
Mining operations Maden işletmeciliği
Miocene epoch Miyosen evre
Modeling Modelleme
Molasse Molas
Mollusca Mollusca
Molybdenite Molibdenit
Monzonite Monzonit
Morocco Fas
Mountain Dağ
Mudstone Çamurtaşı
Muscovite Muskovit
Nappe Nap
Natural disaster Doğal afet
Natural energy Doğal enerji
Natural environment Doğal çevre
Natural gas Doğal gaz
Neogene period Neojen dönem
Nigeria Nijerya
Nitrate (salt) Nitrat (tuz)
Nitrite Nitrit
Nitrogen Azot
Normal fault Normal fay
North America Kuzey Amerika
North Sea Kuzey Denizi
Northeast Pasific Ocean Kuzeydoğu Pasifik Okyanusu
Northern Africa Kuzey Afrika
Observation well Gözlem kuyusu
Observatory Gözlemevi
Obsidian Obsidiyen
Ocean Okyanus
Oceanic crust Denizel kabuk
Oceanographic survey Oşinografik inceleme
Oceanography Oşinografi
Offshore platform Sahil ötesi platformları
Oil field structure Petrol alanı yapısı
Oil migration and accumulation process Petrolün göç ve birikim süreci
Oil reservoir (geology) Petrol yatakları
Oil shale Bitümlü şist
Oil spill Petrol yayılması
Oil trap Petrol kapanı
Oil well Petrol kuyusu
Oligocene epoch Oligosen evre
Oligotrophic lake Oligotrofik göl
Olistostrome Olistostrom
Olivine Olivin
Oolite Oolit
Open pit mining Açık ocak madenciliği
Opening up of drift Galeri açma
Ophiolite Ofiyolit
Ophiolitic melange Ofiyolitik melanj
Ore Cevher
Ore-forming fluid Cevher oluşturan akışkan
Ore bed Cevher tabakası
Ore deposit Cevher yatakları
Ore dressing Cevher zenginleştirme
Ore haulage Cevher taşıma
Ore leaching Cevherden özütleme
Ore mineral Cevher mineralleri
Orogenic belt Orojenik kuşak
Orogeny Orojenez
Orthophotograph Ortofoto
Outcrop Mostra
Overburden Örtü tabakası (madencilik)
Overconsolidation Aşırı konsolidasyon
Overflow (water) Taşkın
Ozone layer Ozon tabakası
P wave (elastic wave) P dalgası (elastik dalga)
Pacific Ocean Pasifik Okyanusu
Pakistan Pakistan
Paleocene Epoch Paleosen Evre
Paleoclimate Paleoiklim
Paleocurrent Paleoakıntı
Paleoecology Paleoekoloji
Paleogene period Paleojen dönem
Paleogeography Paleocoğrafya
Paleomagnetism Paleomanyetizma
Paleontology Paleontoloji
Paleozoic Era Paleozoyik Çağ
Palladium Palladyum
Paramagnetism Paramanyetizma
Peat Turba
Pelagic sediment Pelajik çökel
Percolation Süzülme
Peridotite Peridotit
Perlite Perlit
Permian period Permiyen dönem
Petrographic province Petrografik bölge
Petrographic texture Petrografik doku
Petroleum Petrol
Petroleum characteristic Petrol karakteri
Petroleum coke Petrol koku
Petroleum fraction Petrol fraksiyonları
Petroleum geology Petrol jeolojisi
Petroleum industry Petrol endüstrisi
Petroleum refining Petrol arıtımı
Petroleum source rock Petrol içeren kayaç
Petrology Kayaçbilim
Phosphate Fosfat
Phosphate deposit Fosfat yatakları
Phosphate mineral Fosfat minerali
Phosphate rock Fosfatlı kayaç
Phospho-gypsum Fosfojips
Phosphorite Fosforit
Phosphorus Fosfor
Phyllite Fillit
Ozone layer Ozon tabakası
Pillow lava Yastık şekilli lav
Pipe flow Boruda akış
Placer Plaser
Placer deposit Plaser yatak
Plagioclase Plajiyoklaz
Planktonic foraminifera Planktonik foraminiferler
Plate motion Levha hareketi
Plate tectonics Levha tektoniği
Pleistocene epoch Pleistosen evre
Pliocene epoch Pliyosen evre
Plutonic rock Plütonik kayaçlar
Pollutant Kirletici madde
Pollution Kirlilik
Pore water pressure Gözenek suyu basıncı
Porosity Gözeneklilik
Porous medium Gözenekli ortam
Portugal Portekiz
Precambrian age Prekambriyen çağ
Precious metal ores Değerli metal cevherleri
Precipitation Yağış
Prospecting by drilling Maden arama sondajları
Pumice Pomza
Pump Pompa
Pyrite Pirit
Pyroclastic material Piroklastik malzeme
Pyroclastic rock Piroklastik kayaç
Pyroxene Piroksen
Pyroxenite Piroksenit
Quarry Taş ocakları
Quarrying Taş ocakçılığı
Quartz Kuvars
Quartz vein Kuvars damarı
Quartzite Kuvarsit
Quaternary period Kuaterner dönem
Radioactive mineral Radyoaktif mineral
Radioactivity exploration Radyoaktivite ölçme yöntemiyle arama
Rainfall Yağmur
Rainy season Yağmurlu mevsim
Rare earth element Nadir toprak elementleri
Raster Görüntü tarama verisi
Recovery Geri kazanım
Reef facies Resif fasiyesi
Reflection survey Sismik yansıma yöntemiyle arama
Refraction survey Sismik kırılma yöntemiyle arama
Refuse (ore dressing) Atık (cevher zenginleştirme)
Relative humidity Bağıl nem
Remote sensing Uzaktan algılama
Reservoir characteristic Rezervuar karakteristiği
Reservoir operation Baraj işletmesi
Reservoir rock Rezervuar kayaç
Reservoir (petroleum geology) Rezervuar (petrol jeolojisi)
Resistivity exploration Dirençlilik araştırması
Retaining wall İstinat duvarı
Reuse Yeniden kullanım
Reynolds number Reynold sayısı
Rhyolite Riyolit
Rift zone Çöküntü kuşağı
River Akarsu
River basin Nehir havzası
River bed Nehir yatağı
River bed evolution Nehir yatağı evrimi
River pollution Nehir kirliliği
Roadway (mine) Galeri (maden)
Roasting (mineral dressing) Kavurma (mineral işleme)
Rock Kaya
Rock-forming mineral Kayaç oluşturan mineraller
Rock fill dam Kaya dolgu baraj
Rock fracture Kayaç çatlakları
Rock mass Kayaç kütlesi
Rock mechanics Kaya mekaniği
Rock slope Kaya şevi
Rock structure Kayaç yapısı
Room and pillar mining Oda-topuk madenciliği
Route survey Güzergah topografya ölçümü
Runoff Yüzey akışı
Runoff analysis Yüzey akış analizleri
Runoff rate Yüzey akış hızı
Rutile Rutil
Safety factor Güvenlik faktörü
Salt water intrusion Tuzlu su girişimi
Sand Kum
Sand dune Kumul
Sandstone Kumtaşı
Sanitary sewage Septik atıksu
Satellite image Uydu görüntüsü
Saudi Arabia Suudi Arabistan
Schistosity Şistozite
Sea Deniz
Sea pollution Deniz kirliliği
Sea surface elevation Deniz yüzeyi yükselmesi
Sea surface temperature Deniz yüzeyi sıcaklığı
Sea water Deniz suyu
Sea water temperature Deniz suyu sıcaklığı
Seashore Deniz kenarı
Sediment Çökel
Sediment enrichment factor Sediman zenginleştirme faktörü
Sedimentary basin Çökel havza
Sedimentary cycle Tortul dönem
Sedimentary deposit Tortul yatak
Sedimentary environment Çökelme ortamı
Sedimentary petrology Tortul kayaçbilim
Sedimentary rock Tortul kayaçlar
Sedimentary structure Tortul yapı
Sedimentology Sedimantoloji
Seismic activity Sismik aktivite
Seismic analysis Sismik analiz
Seismic damage Sismik hasar
Seismic energy Sismik enerji
Seismic exploration Sismik araştırma
Seismic intensity Sismik şiddet
Seismic observation Sismik gözlem
Seismic profile Sismik kesit
Seismic wave Sismik dalga
Seismic wave propagation Sismik dalga yayılımı
Seismic wave velocity Sismik dalga hızı
Seismic zone Sismik bölge
Seismicity Sismisite
Seismogram Sismik kayıtlar
Seismological observatory Sismik gözlemevi
Seismology Sismoloji
Seismotectonics Sismotektonik
Self-potential exploration Doğal gerilim açma ölçümleri
Shale Şeyl
Shallow marine facies Sığ deniz fasiyezi
Shallow marine sediment Sığ deniz çökeli
Shield (mine) Kalkan (maden)
Shock wave Şok dalgası
Shortwall mining Kısa ayak madenciliği
Siderite (mineral) Siderit (mineral)
Silicate mineral Silikat mineralleri
Sillimanite Silimanit
Silt Silt
Siltstone Silttaşı
Silver Gümüş
Silver deposit Gümüş yatağı
Singapore Singapur
Site condition Arazi koşulları
Site selection Yer seçimi
Slope failure Şev yarığı
Slope protection Şev korunması
Slope stability Şev stabilitesi
Sludge Çamur
Small stream Çay (akarsu)
Snow cover Kar örtüsü
Snowmelt Kar erimesi
Soft rock Yumuşak kaya
Soil compaction Zemin sıkışması
Soil erosion Toprak erozyonu
Soil mechanics and foundation engineering Zemin mekaniği ve temel mühendisliği
Soil stabilization Zemin stabilizasyonu
Soil (engineering) Zemin
Solar energy Güneş enerjisi
Solar magnetic field Güneş manyetik alanı
Source of pollution Kirlilik kaynağı
Source rock (petrology) Kaynak kayaç (petroloji)
South America Güney Amerika
South Australia Güney Avustralya
South Korea Güney Kore
Southeast Asia Güneydoğu Asya
Southern Hemisphere Güney Yarımküresi
Spain İspanya
Specific gravity Özgül ağırlık
Specific heat Özgül ısı
Sphalerite Sfalerit
Spillway Dolusavak
Spit Kıyı dili
Spillway channel Dolusavak kanalı
Spring water Kaynak suyu
Statistical method İstatistik yöntemler
Statistics(science) İstatistik (bilim)
Steady flow Kararlı akış
Stratigrafic correlation Stratigrafik korelasyon
Stratigraphic distribution Stratigrafik dağılım
Stratigraphy Stratigrafi
Stratovolcano Stratovolkan
Strength Dayanım
Strength of material Malzemenin dayanımı
Stress (mechanics) Gerilme
Strike-slip fault Doğrultu atımlı fay
Structural control (ore deposit) Yapısal kontrol (cevher yatakları)
Structural geology Yapısal jeoloji
Subduction Batma
Subsidence (structural geology) Alçalma (yapısal jeoloji)
Subtropical zone Subtropik bölge
Sulfate mineral Sülfat minerali
Sulfate (salt) Sülfat (tuz)
Sulfide mineral Sülfür minerali
Sulfide ore Sülfür cevherleri
Superposition Süperpozisyon
Surface water Yüzey suyu
Surveying network Jeodezik ağ
Survey(topography) Yer ölçmesi (topografya)
Swamp Bataklık
Swelling Şişme
Syenite Siyenit
Syngenetic Eş oluşumlu
Syria Suriye
Tailing (mineral dressing) Cevher artığı
Taiwan Tayvan
Talc Talk
Tectonic basin Tektonik havza
Tectonic forms Tektonik formlar
Tectonic history Tektonik tarihçe
Tectonic line Tektonik hatlar
Tectonic movement Tektonik hareket
Tectonic regionalization Tektonik bölgeleme
Tectonic zone Tektonik bölgeler
Tectonite Tektonit
Tensile stress Çekme gerilmesi
Tensile test Çekme testi
Tertiary period Tersiyer Dönem
Tethys sea Tethys denizi
Thermal conductivity Isıl iletkenlik
Thermal power generation Termik enerji üretimi
Thermoelectric power generation Termoelektrik enerji üretimi
Tholeiite rock series Toleyitik kayaç serisi
Three dimensional flow Üç boyutlu akış
Till Buzul çökelleri
Timbering (mining) Destekleme (madencilik)
Titanium Titanyum
Topographic map Topografik harita
Topography Topoğrafya
Transgression Transgresyon
Transmissivity Geçirgenlik
Triangulation Nirengi
Triassic period Triyas dönemi
Triaxial compression test Üç eksenli basınç deneyi
Tsunamy Tsunami
Tungstate mineral Tungstat minerali
Tungsten Tungsten
Tunnel Tünel
Tunnel survey Tünel topografya ölçümü
Tunneling  Tünel açma
Tunneling method Tünel açma yöntemi
Tunneling work Tünel açma çalışması
Turbidity Bulanıklık
Turbidity current (sedimentology) Katı madde akımı (sedimantoloji)
Turbulence Türbülans
Turbulent flow Türbülanslı akış
Turkey Türkiye
Ukraina Ukrayna
Ultrabasic rock Ultrabazik kayaçlar
Unconfined aquifer Sızıntısız akifer
Underground Yeraltı
Underground mining Yeraltı madenciliği
Underground structure Yeraltı yapıları
Upper mantle Üst manto
Uranium deposit Uranyum yatakları
Uranium mineral Uranyum minerali
Uranium ore Uranyum cevheri
USA ABD
Valley Vadi
Vegetation Vejetasyon
Vein deposit Damar yatak
Velocity Hız
Ventilating opening Havalandırma açıklığı
Ventilation Havalandırma
Ventilation control Havalandırma kontrolu
Vermiculite Vermikulit
Vertebrate Omurgalılar
Viscosity Viskozite
Viscous flow Viskoz akış
Volcanic activity Volkanik etkinlik
Volcanic glass Volkanik cam
Volcanic landform Volkanik arazi şekli
Volcanic product Volkanik ürünler
Volcanic rock Volkanik kayaçlar
Volcanic soil Volkanik toptaklar
Volcanic vent Volkan ağzı
Volcano Volkan
Volume Hacim
Wall rock alteration Yan kayaç alterasyonu
Washing (mineral dressing) Yıkama (mineral zenginleştirme)
Waste Atık
Waste disposal Atıkların uzaklaştırılması
Waste disposal facility Atık döküm alanı
Waste management Atık yönetimi
Waste material utilization Atık malzeme kullanımı
Waste treatment Atık arıtımı
Waste water Atık su
Waste water treatment Atık su arıtımı
Waste (mining) Atık (madencilik)
Water balance Su dengesi
Water conservation Su koruma
Water consumption Su tüketimi
Water deficit Su açığı
Water discharge Su boşalımı
Water holding capacity Su tutma kapasitesi
Water injection test Su enjeksiyon deneyi
Water management Su yönetimi
Water permeability Su geçirgenliği
Water pollutant Su kirleticiler
Water pollution Su kirliliği
Water quality Su kalitesi
Water quality management Su kalitesi yönetimi
Water quality test Su kalitesi deneyi
Water resources Su kaynakları
Water sample Su örneği
Water source Su kaynağı
Water treatment Su arıtma
Water treatment plant Su arıtım tesisi
Water use Su kullanımı
Watershed Havza
Watershed characteristic Havza özellikleri
Weather Hava (meteoroloji)
Well control Kuyu kontrolü
Well logging Kuyu logları
Well test Kuyu testi
Well water Kuyu suyu
Well (ground water) Kuyu (yeraltı suyu)
Well (oil and gas) Kuyu (petrol ve gaz)
Xenolith  Ksenolit
Zeolite Zeolit
Zinc Çinko
Zinc base alloy Çinko alaşımları
Zinc deposit Çinko yatakları
Zinc ore Çinko cevheri
Zirconium Zirkonyum

Son Güncelleme: 12 Kasım 2003

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi