DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ula?yn Protokol   Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlüğü

EK- 3

PROTOKOL

Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında ?Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği? uyarınca kurum mensuplarının eczanelerden temin edecekleri ilaçlarla ilgili olarak, kurumlarla eczaneler arasında yapılacak anlaşma için aşağıda belirtilen hususlarda görüş birliğine varılmış ve bu protokol düzenlenmiştir.

I- KAPSAM

Bu protokol hükümleri;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi kapsamına giren memurlar ile aynı Kanunun ek geçici 9 ve 16 ncı maddeleri kapsamına giren personel ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

2- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

3- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesi uyarınca emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleriyle, dul ve yetim aylığı alanlar,

4- 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kurumlarda çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

hakkında uygulanır.

II- UYGULANACAK ESASLAR

1- Bu protokol kapsamına girenlerin tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde eczanelerden temin edecekleri reçete muhteviyatı ilaçlar için eczaneler ilgili kurum ve kuruluşlara % 2,5 indirim yapacaklardır.

2- Resmi sağlık kurum ve kuruluş doktorları tarafından verilecek reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece aynen ve tamamen verilecektir.

İlaçların verilmesinde;

a) Düzenlenen reçetelere, eksiksiz olarak doldurulmuş hasta sevk kağıdının eklenmesi şarttır.

b) Recete muhteviyatı ilaç tutarlarının eczaneye ödenebilmesi için;

aa) Oto-kopi reçeteli sağlık karnesinin eczaneye ibraz edilmesi,

bb) İlaçların sağlık karnelerindeki kendinden kopyalı özel reçetelere yazılması ve bu reçetelerin eksiksiz olarak doldurulmuş olması,

cc) Emeklilerin öğrenci olan çocuklarının sağlık karnelerinde belirtilen geçerlilik süresi bitimindeki taleplerin karşılanmaması,

dd) Reçetelere ilacı alan kişinin ad ve soyadı yazılarak imzası alınacaktır. Sağlık karnesinin o reçete ile ilgili sayfasına eczane kaşesi basılarak imzalanması, bu işlemler tamamlandıktan sonra sağlık karnesinin ilgili kişiye geri verilmesi,

gerekmektedir.

3- Eczaneye ibraz edilen reçete muhteviyatı ilaç bedelleri, reçetenin arkasına, bu mümkün olmadığı takdirde başka bir kağıda her kalem ilacın tutarı ayrı ayrı yazılarak toplanacaktır. Bu toplamdan, ilaç katılım payı hesaplanarak düşülür. Mevzuat hükümlerine uygun olarak belgelendirilmek koşuluyla, uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklara ait ilaçlar ile yatarak tedavi gören hastalar için talimatın 12.2 maddesine uygun olarak düzenlenen reçetelerden katılım payı alınmayacaktır.

4- Reçete bedelleri, kurumdan tahsili için bir listeye ayrı ayrı yazılarak toplanır. Bulunan toplam, faturaya yazıldıktan sonra % 2,5 oranında indirim yapılır. 3 üncü maddede belirtildiği şekilde hesaplanan hasta katılım payı indirildikten sonraki kalan tutar, eczanenin kurumdan alacağıdır.

Bu maddeye göre düzenlenen listeler, eczane tarafından onaylandıktan sonra faturaya eklenecektir. İstenildiği takdirde listeler fatura üzerinde gösterilebilir.

5- Reçetelerde yer alan ilaçların dış ambalajlarının üzerindeki ilacın adını içeren fiyat kupürü kesilerek reçeteye yapıştırılacaktır. Fiyat kupürü bulunmayan ilaçların bedeli ödenmez. Dış ambalajı madeni veya bakalit olan ilaçlar için prospektüsteki fiyat kupürü reçeteye yapıştırılacaktır.

Kutusuz ve prospektüsü olmayan serumların ve majistral ilaçların fiyatları el ile yazılacak, kupürü olmadığı belirtilerek imzalanacak ve majistral ilaçlar için Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanan majistral tarife programından çıktı alınarak reçeteye eklenecektir. Gerek duyulması halinde kurumca bu tip ilaçların fiyatları hakkında Sağlık Bakanlığından bilgi istenecektir.

6- Bilgisayar sistemine (barkod okuyucu) geçmiş kurumların eczanelerden yazılı istekte bulunmaları halinde eczaneler tarafından ilaç ambalajları üzerindeki barkod (çizgikod) diyagramları da kesilerek fiyat kupürleriyle beraber reçeteye düşmeyecek şekilde yapıştırılacaktır.

7- Reçetelere yazılan her bir ilaç miktarı hem rakam hem yazı ile belirtilecektir. Reçetelerin doktor tarafından doldurulması gereken kısımları eksiksiz olarak doldurularak imzalanacaktır. Bu hususları kapsamayan reçeteler eczanelerce kabul edilmeyerek noksanlıkları tamamlanmak üzere iade edilecektir.

8- Reçetede ilacın ticari adı belirtilmeyip, sadece kimyasal adı yazıldığı takdirde, eczacı verdiği ilacın ticari adını reçeteye işleyecektir.

9- Reçete muhteviyatı ilaçlar bölünemez, hepsinin bir eczane tarafından verilmesi ve fatura edilmesi şarttır.

10- Reçetelerde yazılı ilaçların ambalaj şekilleri (ünite veya mg.) doktor tarafından belirtilmemiş ise, eczacı hastanın yaşını, durumunu gözönüne alarak tedaviyi sağlayabilecek mümkün olan en küçük ambalaj, uygun doz ve ünitede olanı verecektir. Büyük veya hastane ambalajlı olanların verilmesi halinde bedelleri ödenmeyecektir.

11- Ayakta ve yatarak tedavilerde Talimatta öngörülen dozlara uygun olmayan ve talimatta belirtilen diğer esaslara uymayan reçetelere ait bedeller ödenmez.

12- 2 ile 11 inci fıkralar arasında belirtilen hususların eksikliğinde, bu eksiklikler giderilmek üzere reçete eczaneye iade edilir. Eksikliklerin tamamlanmaması halinde reçete bedeli ödenmez.

13- Reçete üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmaksızın sehven doktorun yazdığı miktardan fazla ilaç fiyat kupürü ve barkod diyagramı yapıştırıldığı anlaşılan reçetelerde yer alan fazla ilaç kupürleri ve barkod diyagramları iptal edilir ve kalan reçete bedeli eczaneye ödenir.

14- Reçetenin tanzim tarihinden itibaren dört iş günü içinde müracaat eden hak sahiplerine ilaçları verilecek, bu süreden sonra vaki müracaatlarda, reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir.

15- Fiyatı değişen ilaçların uygulanmasında reçete tarihi esas alınır. Faturalanan ilaç bedelinin reçete tarihindeki Sağlık Bakanlığınca belirlenen perakende satış fiyatından fazla olması halinde reçete tarihindeki fiyatlar esas alınarak eczaneye ödeme yapılır ve eczacı yazılı olarak uyarılır. Bu fiilin tekrarı halinde ise sözleşmenin feshini gerektiren hususlar başlıklı III/c bölümüne göre işlem yapılır.

16- Doktor tarafından reçeteye yazılmış olan ilacın yerine, farmasotik eşdeğerinin verilebilmesi için, verilecek ilaç bedelinin reçetede yazılı ilaç bedelinden fazla olmaması ve eczacı tarafından reçete üzerine "........................ilacı yerine ....................... ilacını veriyorum, farmasotik eşdeğeri olduğunu onaylıyorum." ibaresinin yazılarak, kaşelenip imzalanması şarttır.

Bu şekilde ibare konulmayan, kaşe ve imzası bulunmayan reçeteler eksiklikleri giderilmek üzere eczacıya iade edilir. Eksiklikleri tamamlanan reçete bedelleri kurumca ilgili eczaneye ödenir.

17- Reçetelerin arkasına, kaç kalem ilaç alındığı (.... kalem .... kutu ilacı aldım) yazılarak, ilacı alan kişinin adı ve soyadı yazılıp, imzası alınacaktır.

18- Doktor tarafından yazılmış olsa dahi 1262 sayılı tıbbi müstahzarlara ilişkin yasa uyarınca Sağlık Bakanlığınca ruhsata bağlanmış ilaçlar dışında (yılı bütçe uygulama talimatında bedelinin kurumlarca karşılanmayacağı belirtilen müstahzarlar, kozmetik v.b.) müstahzarlar eczacı tarafından verilemez, verilse dahi bedelleri ödenmez.

Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tabipler tarafından reçeteye yazılan ampul adedi kadar "ml.sine uygun plastik (disposable) enjektör" bedeli aynen ödenir. Tabipçe reçeteye enjektör ve adedi yazılmamış olsa dahi reçetedeki ampul sayısı kadar ml.sine uygun plastik enjektör verilir, alındığına dair reçeteye bir kayıt düşülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır.

19- Yeni fiyat verilen veya mevcut fiyatların ayarlanması sonucu fiyatı değişen müstahzarların bedelleri 14.08.1984 tarih ve 18489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ esasları çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve reçete tarihinde geçerli olan ilaç fiyat listelerine göre tespit edilir. Ödemeler bu listeler esas alınarak yapılır.

III- SÖZLEŞMENİN FESHİNİ GEREKTİREN HUSUSLAR

1- Aşağıda belirtilen fiiller nedeniyle eczanelerin sözleşmeleri ilgili kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve bu eczanelerle fesih tarihinden itibaren aşağıda belirtilen süreler içerisinde yeniden anlaşma yapılamaz. Anlaşmaları feshedilen eczaneler eczacının kimliği, eczanenin ismi ve adresi belirtilmek suretiyle feshi yapan kurum tarafından Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine bildirilir. Türk Eczacıları Birliği de bu eczaneleri tüm eczacı odalarına bildirir. Sözleşmesi feshedilen eczacının başka bir yerleşim yerinde eczane açması halinde sözleşme yapılamaz ve bu amaçla eczacı odası tarafından onay verilmez.

Ayrıca ilgili kurumlar tarafından bu durum ilgili Valiliğe (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü), Maliye Bakanlığı ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilir. Valilikçe de il düzeyinde (ilçeler dahil) tüm kamu kurum ve kuruluşları durumdan haberdar edilerek, bu eczanelerden ilaç alımları hususunda daha dikkatli davranmaları için uyarılırlar.

Fesih Süreleri

Fiilin Niteliği (Fesih Tarihinden İtibaren)

a)

Anlaşmaları feshedilen veya anlaşması olmayan eczanelere ait reçetelerin kurumlara fatura edilmesi .....................................................................................................................

1 yıl

b)

Yazılı uyarıya rağmen aynı sözleşme döneminde reçeteye yazılan ilaç yerine farmasotik eşdeğer olmayan ilaç verilmesinin tekrarı (bu hallerde kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B.'de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir) ...........................................................

1 yıl

c)

Yazılı uyarıya rağmen aynı sözleşme döneminde Sağlık Bakanlığınca tespit edilen fiyatlara nazaran fazla fiyat yazılması (bu hallerde kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B.'de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir) ...........................................................

1 yıl

d)

Bozuk, zamanı geçmiş, mağşuş veya gayri saf ilaç verilmesi (zamanı geçmiş ilaç verilmesi halinde aynı sözleşme döneminde tekerrür şartı aranır. Bu durumda kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B.?e durumu bildirir, T.E.B.?de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir.) ..........................................

2 yıl

e)

Sağlık karnelerinde kayıtlı olmayan reçeteler ile ilgili hasta sevk kağıdına ait olmayan reçete bedellerinin kurumlara fatura edilmesi ...................................................................

4 yıl

f)

Doktor numunesi olan ilaçların verilerek fiyat kupürlerinin reçete üzerinde kullanılması ....

4 yıl

g)

Reçetelere orijinal ambalajdan kesilmiş ilaç fiyat kupürleri yerine ilaç kutusunun her hangi bir yerinden ilaç ismi taşıyan kısımların kesilerek veya herhangi bir kartona sürşarj etiketi yapıştırılarak reçeteye eklenmesi, sürşarj yoluyla mükerrer satış yapmak için ilaç fiyat kupürünün pencere şeklinde kesilerek veya fiyat kupürünün soyularak reçeteye eklenmesi ............................................................................................................................

4 yıl

h)

Reçeteler üzerinde tahrifat yapılması..................................................................................

7 yıl

ı)

Daha önce gerek resmi gerekse özel kurum ve kuruluşlarda yapılan tedavilerde kullanılan ilaçların toplanan fiyat kupürlerinin reçetelere eklenmek, yapıştırılmak v.b. şekillerde fatura edilmesi ....................................................................................................

7 yıl

j)

Sahte olarak bastırılmış ilaç fiyat kupürlerinin tanzimi ve kullanılması, sahte reçete tanzimi ve kullanılması ...................................................................................................

7 yıl

k)

Bilgisayar ortamında on-lıne reçete kabul eden kurum reçetelerinde; reçetede kayıtlı ilaç/ilaçlar yerine pahalı ilaç barkotunun okutulup, buna göre fatura düzenlenmesinin bir yıl içinde yazılı uyarıya rağmen tekrarı ...............................................................................

4 yıl

2- Yukarıda belirtilen fiiller nedeniyle bir yıl içinde bir başka kurumca da anlaşması feshedilen eczanelerin aynı il (ilçeler dahil) dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca anlaşmaları feshedilir.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi feshedilen eczane ile feshin nedeni olan fiiller için öngörülen süreler içerisinde sözleşme yapılmaz. Protokolde iki ayrı fiil için öngörülen süre farklı ise daha uzun olan süre esas alınır.

Örnek; (A) kurumunca 1 yıllık fesih süresini gerektiren bir fiil nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczanenin, 7 yıl süreyle sözleşmenin feshini gerektiren bir fiili (B) kurumuna karşı işlemesi halinde, bu eczane ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan sözleşmeler feshedilecek ve (A) kurumu dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları fesih tarihinden itibaren 7 yıl süre geçmeden bu eczane ile yeni bir sözleşme yapamayacaklardır.

3- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü denetim elemanlarınca yapılan incelemeler sonucu, protokol hükümlerine kasıtlı olarak uymayıp kurumu zarara uğrattıkları anlaşılan ve bu nedenle Sandık tarafından sözleşmesi yedi yıl süreyle feshedilen eczanelerin, diğer kamu kurumları ile olan sözleşmeleri de 1 yıl süreyle feshedilir.

4- Katılım paylarının maaşlardan kesilmek suretiyle tahsil edilmesi uygulamasının başlaması nedeniyle, eczacı tarafından hastaya ilaç katılım payının iade edildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme iki yıl süreyle feshedilir. Fesih yapılabilmesi için; tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak ilgili kuruma delilleri ile birlikte yazılı olarak başvurulması gerekir. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle anlaşması feshedilen eczacının ve ilgili kişilerin uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.

5- Eczacı sözleşme yapmak istediği kuruma ve bu kuruma bağlı vakıf, dernek gibi kuruluşlara bağış yapamaz, hediye vb. şekilde katkıda bulunamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşme bir yıl süreyle feshedilir. Fesih yapılabilmesi için; tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak ilgili kuruma yazılı olarak başvurulması gerekir. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle anlaşması feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.

6- Eczane tarafından kurumlardan çeşitli yöntemlerle reçete toplattırılması ve yönlendirme yapılmasının tespit edilmesi halinde, sözleşme bir yıl süreyle feshedilir. Fesih yapılabilmesi için; tespit işleminin, bölge eczacı odasının görevlendirdiği denetçi eczacı tarafından yapılarak, delilleri ile birlikte kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle anlaşması feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.

7- Bu protokoldeki fesih hükümleri çerçevesinde anlaşmaları feshedilen eczaneler hakkında da (eczane sahibi ve mesul müdürünün başka adlar altında eczaneler açması ve aynı eczanenin bir başka eczacı tarafından muvazaalı bir şekilde devralınması durumları da dahil olmak üzere) feshi yapan kurum veya kuruluşça yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.

8- Eczane, bir ay önceden anlaşma yaptığı kurumlara haber vermek şartıyla sözleşmeyi feshedebilir.

IV- ÖDEME ZAMANI:

İlgili kurumlar, reçeteler üzerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, bedellerini reçetelerin kuruma veriliş tarihinden itibaren en geç 18 iş günü içinde ödemek üzere gerekli işlemleri tamamlamak zorundadırlar. Kan ürünü ve hemofili reçeteleri öncelikli ödenir.

V- İHTİLAF

1- Bu protokol esaslarına göre yapılacak anlaşmanın uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümlenmesinde kurumun bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

2- Gerek görüldüğü hallerde kurum bu protokolün uygulanmasıyla ilgili hususları, eczane nezdinde yapılacak olan da dahil olmak üzere, her zaman incelettirebilir. İnceleme neticesinde protokol hükümlerine kasıtlı olarak uymadığı anlaşılan eczane ile yapılan anlaşma 1 yıl süreyle feshedilir. Protokolün sözleşmenin feshini gerektiren hususlar kısmında belirtilen fiillerin tespiti halinde ise III. kısımda belirtilen fesih süreleri uygulanır.

3- Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti gerekli gördüğü hallerde, eczane nezdinde protokolün uygulanmasına ilişkin inceleme yapmaya ve inceleme sonucuna göre sözleşmenin feshi yolunda işlem yapılmasını kurumlardan talep etmeye yetkilidir.

VI- ANLAŞMA:

1- Kurumlarla eczaneler arasında bu protokol esaslarına göre anlaşma yapılır. Anlaşmadan doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar eczaneye ait olacaktır.

2- Bir kurumla anlaşma yapılabilmesi için eczacının, Türk Eczacıları Birliği Bölge Eczacı Odasınca tasdik edilen ekteki ?Başvuru Formu?nu ibraz etmesi gerekmektedir.

3- Kurum ve kuruluşlar % 2,5 iskonto yapan ve başvuru formunu getiren her eczane ile (feshi gerektirecek hususlar nedeniyle sözleşmeleri feshedilenler ile muvazaalı olarak açılan eczaneler hariç) anlaşma yapacaklardır.

4- Kurum veya kuruluş, yukarıda belirtilen fiillerden dolayı mahkemelerde yargılanmaları devam eden eczanelerle, bu protokolde belirtilen süreden az olmamak şartıyla fesih sürelerine bağlı kalınmaksızın yargılama süresince sözleşme yapamaz.

5- Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında imzalanan protokol gereğince, kamu personelinin reçetelerinin Türk Eczacıları Birliğince kurulan Reçete Kontrol Ünitelerince bilgisayar ortamında kontrol edilmesi gerekmektedir. Türk Eczacıları Birliğince bu uygulamanın başlatıldığının bildirildiği yerlerde, eczanelerce verilen reçete bedellerinin ödenebilmesi için reçetelerin, Türk Eczacıları Birliği Reçete Kontrol Merkezi tarafından onaylanması zorunludur.

6- Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, sağlık kurum ve kuruluşlarınca ayakta tedavi için gerekli görülen ilaçlara ait reçetelerin, reçete sayısı ve/veya parasal limitli olarak hastaların mağduriyetine meydan verilmeksizin, eczaneler arasında dönüşümlü verilmesi hususunda ilgili Bölge Eczacı Odaları ile işbirliği halinde uygulama yaptırmaya yetkilidir.

7- Bakanlıkça Eczaneleri ilgilendiren düzenleme yapıldığı takdirde, düzenlemenin yapıldığı tarihi takip eden bir ay içerisinde uygulamaya başlanır.

VII- YÜRÜRLÜK:

Bu protokol; 1.1.2004 tarihinden itibaren yeni bir protokol düzenleninceye kadar geçerlidir. İki örnek olarak düzenlenen bu protokol, taraflar arasında kabul edilerek imzalanmış ve taraflara birer örneği verilmiştir. Ankara, 30.12.2003.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MALİYE BAKANLIĞI

MERKEZ HEYETİ

PROTOKOL EKİDİR

ECZANELERLE YAPILACAK ANLAŞMA

..................................................................................................................................................ile .....................................................................................................................................adresinde .......................................................... Eczanesi sahibi ................................................................ ....................................................... ve mesul müdürü ................................................................. arasında Türk Eczacıları Birliği ile Maliye Bakanlığının ortaklaşa imzaladıkları protokol esas ve şartlarında anlaşma yapılmıştır.

Bu anlaşmada (Kurum) kelimesi ....................................................... ........................ ?nı,

(Eczane) kelimesi de anlaşma örneğini bölge eczacı odasına onaylatan ve sözleşme imzalayan eczanenin sahip ve mesul müdürünü ifade eder.

Bu anlaşmanın özü; Kurumda görevli memurların ve tedavi yardımı beyannamesinde bildirilen aile fertlerinin, tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki muayene ve tedavileri neticesi verilecek reçetelerdeki muhteviyatın, ............. .................................................................................. Eczanesinden ...../...../........ tarihinden itibaren % 2,5 indirim suretiyle alınmasından ibarettir.

Bu anlaşmada ...../...../........ tarih ve ............. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve MALİYE BAKANLIĞI ile TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ arasında imzalanan protokol hükümleri geçerlidir.

ECZANE KURUM

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

BÖLGE ECZACI ODASI

Son Güncelleme: 9 Eylül 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi