DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ula?yn İhale İlanları   Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

İhale İlanı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 3 Kalem Dondurulmuş Sebze açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt Numarası                              :  2008/177228

                                                               

                                                                

1- İdarenin

a) Adresi                                                : Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 : 0232 412 16 23 – 0232 412 16 28

c) Elektronik Posta Adresi                      : hacer.koc@deu.edu.tr

 

2- İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                       : Dondurulmuş Sebze alımı.

                                                               Dondurulmuş Bezelye                            6.400 Kg

                                                               Dondurulmuş Mısırlı Garnitür                  3.500 Kg

                                                               Dondurulmuş Taze Fasulye                   2.800 Kg

Niteliği Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

 

b) Teslim Yerleri                                     :Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Ambarı 24 Sok. No:2 Dokuzçeşmeler Buca-İZMİR

                                                                             

c) Teslim Tarihleri                                   :01.01.2009 tarihinden itibaren 30.06.2009 tarihi sonuna kadar partiler halinde.                                                          

3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Odası

  Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak/İZMİR

 

b) Tarihi ve Saati                                    : 20/11/2008  Saat 11:00

                                                                                             

                                                              

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliği siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9.Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.2.1.  İstekli imalatçı ise; ilgili Bakanlıktan alınan Gıda Sicil Sertifikası ve ihale konusu mala ilişkin Gıda Üretim Sertifikası’nın aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği ve ihale konusu mala ait yetkili kuruluşlarca verilen ISO 9001/2000 veya HACCP(veya ISO 22000)  Kalite Belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği.

 

4.2.2. İstekli yetkili satıcı ise; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Yetkili Satıcılık Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, imalatçı firmanın ilgili Bakanlıktan alınan Gıda Sicil Sertifikası ve ihale konusu mala ilişkin Gıda Üretim Sertifikası’nın aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği ve ihale konusu mala ait yetkili kuruluşlarca verilen ISO 9001/2000 veya HACCP (veya ISO 22000) Kalite Belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noterce  onaylanmış örneği,

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale tüm isteklilere açıktır.

7-İhale dokümanı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak/İZMİR adresinde görülebilir ve 50,00.-YTL. karşılığı ile aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler 20/11/2008  günü ihale saatine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

Diğer Hususlar:

İhale doküman bedeli Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak/İZMİR adresine makbuz karşılığı yatırılacaktır.

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Ekmek Satın Alınacaktır.

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

 

35.000 KG EKMEK alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt No : 2008/177192

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak İZMİR

 

 

b ) Telefon - Faks Numarası

:

232 4121623 - 232 4121628

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)

:

hacer.koc@deu.edu.tr

 

 

2. İhale Konusu malın

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Ekmek     35.000Kg
Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

 

 

b ) Teslim Yeri(leri)

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Ambarı 24 Sok. No:2 Dokuzçeşmeler Buca-İZMİR , Üniversitemiz öğrenci mutfakları.

 

 

c ) Teslim Tarihi

:

01.01.2009 tarihinden 30.06.2009 tarihi sonuna kadar partiler halinde.

 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Odası

 

b ) Tarihi - Saati

:

26.11.2008 - 10:00

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
  a) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
   b) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi
   c)İstekli imalatçı / yetkili satıcı ise; İlgili Bakanlıktan alınan Gıda Sicil Sertifikası ve  ihale konusu malla ilişkin Gıda Üretim Sertifikası´ nın aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği, verilmesi.

4.3.2. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
İstekli imalatçı / yetkili satıcı ise ; Üretici firmanın ihale konusu mala ait yetlili kuruluşlarca verilmiş HACCP veya ISO 22000 Kalite Belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğini vermelidir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak/İZMİR adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 26.11.2008 tarihi, saat 10:00 'a kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Odası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

DiğerHususlar:İhale doküman bedeli Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak/İZMİR adresine makbuz karşılığı yatırılacaktır.

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Taze Kültür Çipurası Satın Alınacaktır.

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

 

7.800 Kg. Taze Kültür Çipurası alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt No: 2008/177210

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

Cumhuriyet Bulv. No:144 Alsancak-İZMİR

 

 

b ) Telefon - Faks Numarası

:

0232 412 16 23 -0232 412 16 28

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)

:

hacer.koc@deu.edu.tr

 

 

2. İhale Konusu malın

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

7.800 Kg Kültür Çipurası alımı. Niteliği Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
 

 

 

b ) Teslim Yeri(leri)

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Ambarı 24 Sok. No:2 Dokuzçeşmeler Buca-İZMİR

 

 

c ) Teslim Tarihi

:

01/01/2009 tarihinden itibaren 30/06/2009 tarihi sonuna kadar partiler halinde.

 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Odası

 

b ) Tarihi - Saati

:

20.11.2008 – 10:00

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulv. No:144 Alsancak-İZMİR adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 20.11.2008 tarih, saat 10:00 'a kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Odası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

Diğer Hususlar:
1- İhale doküman bedeli Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak-İZMİR adresine makbuz karşılığı yatırılacaktır.

 

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Dana Karkas Satın Alınacaktır.

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

25.000 Kg. Dana Karkas alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt No : 2008/177522

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak-İZMİR

 

 

b ) Telefon - Faks Numarası

:

232 4121627 - 232 4121628

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)

:

sebnem.metin@deu.edu.tr

 

 

2. İhale Konusu malın

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

25.000 Kg. Dana Karkas
Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

 

 

b ) Teslim Yeri(leri)

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık KÜltür ve Spor Dairesi Başkanlığı Ambarı 24 sok. No:2 Dokuzçeşme Buca-İZMİR

 

 

c ) Teslim Tarihi

:

01.01.2009 den itibaren 30.06.2009 tarihi sonuna kadar partiler halinde.

 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Odası

 

b ) Tarihi - Saati

:

02.12.2008 - 14:00

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: Et Entegre Tesisinin; karkas ve parça ete ait  Gıda Üretim Sertifikası, Gıda Sicil Sertifikası, İşletme Belgesi ile kırmızı et ve et ürünleri üretim tesisi kuruluş ve açılışına dair Soğuk Hava Tesisi İznini de kapsayan"Çalışma Ruhsatı" belgelerinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri verilecektir.

4.1.2.4. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
   a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler  ve sanayi sicil belgesi  ve kapasite raporu
  b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler  ve imalatçının sanayi sicil belgesi ve imalatçı olduğunu gösteren belgeler
   c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi
verilmesi.

4.3.2. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
Entegre tesise ait yetkili kurumlar tarafından verilmiş ISO 9001-2000 veya HACCP kalite belgelerinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği olacaktır.
Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak-İZMİR adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 02.12.2008 tarihi, saat 14:00 'a kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Odası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

 

DiğerHususlar:
İhale doküman bedeli Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak-İZMİR adresine makbuz karşılığı yatırılacaktır.

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Dökme Propan Satın Alınacaktır.

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

160.000 kg. Dökme Propan alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt No : 2008/177529

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak-İZMİR

 

 

b ) Telefon - Faks Numarası

:

232 4121627 - 232 4121628

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)

:

sebnem.metin@deu.edu.tr

 

 

2. İhale Konusu malın

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

160.000 Kg. Dökme Propan alımı işi. Teknik şartnamede belirtilen niteliklerde.

 

 

b ) Teslim Yeri(leri)

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bağlı Birimlerindeki Tanklar

 

 

c ) Teslim Tarihi

:

01.01.2009 den itibaren 31.12.2009 tarihi sonuna kadar partiler halinde.

 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Odası

 

b ) Tarihi - Saati

:

02.12.2008 - 11:00

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: İstekli ilgili kurumlardan alınan Dağıtıcı Lisansı ve Karayolu Taşıma Lisansı´nın aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği verilecektir.
İsteklinin ihale konusu iş ile ilgili olarak; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TS 1445  / ARALIK 1997, TS 1446 / MAYIS 1998 ve    TS 1449 / ARALIK 1997´ yi kapsayan "Hizmet Yeterlilik Belgesi"´nin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği verilecektir. 
4.1.2.4. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
İstekli ürünle ilgili TS 2178 ISO 9162 standartlarına uygun olarak ilgili kurumlardan alınan Analiz Raporu´nun aslını veya aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış örneğini verecektir.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi.

4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
ISO 9001-2000 Kalite Belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği verilecektir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu ve özel kuruluşlara Dökme Propan alım satım işi olarak kabul edilecektir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak-İZMİR adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 02.12.2008 tarihi, saat 11:00 'a kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Odası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin    tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

 

DiğerHususlar:
- İhale doküman bedeli Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak-İZMİR adresine makbuz karşılığı yatırılacaktır.

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Akaryakıt Ürünleri Satın Alınacaktır

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

 

500 Adet 45 KG.lık ve 125 Adet 12 KG.lık Lpg Tüplü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt No : 2008/177546

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak-İZMİR

 

 

b ) Telefon - Faks Numarası

:

232 4121627 - 232 4121628

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)

:

sebnem.metin@deu.edu.tr

 

 

2. İhale Konusu malın

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

45 Kg.lık 500 Adet
12 Kg.lık 125 Adet
Teknik şartnamede belirtilen niteliklerde.

 

 

b ) Teslim Yeri(leri)

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Ambarı 24 Sok. No:2 Dokuzçeşmeler Buca-İZMİR, Üniversitemiz Öğrenci Mutfakları.

 

 

c ) Teslim Tarihi

:

01.01.2009 den itibaren 31.12.2009 tarihi sonuna kadar partiler halinde.

 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası

 

b ) Tarihi - Saati

:

25.11.2008 - 10:00

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: LPG Dağıtıcı Lisansı ve Hizmet Yeterlilik Belgesi´nin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği.

4.1.2.4. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
   a) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
   b) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi.

4.3.2. Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler
İhale konusu iş ile ilgili olarak; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, Türk Standartları Enstitüsü´nden alınmış "Türk Standartları Uyumluluk Markası" belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği verilecektir.

4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
İstekli imalatçının ISO 9001-2000 Belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğini  vermek zorundadır. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak-İZMİR adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 25.11.2008 tarihi, saat 10:00 'a kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

Diğer Hususlar:
-İhale doküman bedeli Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak-İZMİR adresine makbuz karşılığı yatırılacaktır.

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Süt ve Süt Ürünleri Satın Alınacaktır

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTİRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

33.000 Kg.Yoğurt ve 8.000 Kg. Süt alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt No : 2008/177515

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

Cumhuriyet Bulv. No:144 Alsancak-İZMİR

 

 

b ) Telefon - Faks Numarası

:

232 4121627 - 232 4121628

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)

:

sebnem.metin@deu.edu.tr

 

 

2. İhale Konusu malın

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Yoğurt 33.000 Kg.
Süt 8.000 Kg.
Niteliği Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

 

 

b ) Teslim Yeri(leri)

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ambarı 24 sok. No:2 Dokuzçeşmeler Buca-İZMİR ve Üniversitemiz Öğrenci Mutfakları

 

 

c ) Teslim Tarihi

:

01/01/2009 tarihinden itibaren 30/06/2009 tarihi sonuna kadar partiler halinde.

 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Odası

 

b ) Tarihi - Saati

:

25.11.2008 - 11:00

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
   a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
  b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
   c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi
   d)İlgili Bakanlıktan alınan imalatçıya ait Gıda Üretim Sertifikası ve ihale konusu mallara ilişkin Gıda Üretim Sertifikası´nın aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği verilmesi.

4.3.2. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
Üretici firmanın ihale konusu mallara ait yetkili kuruluşlarca verilmiş ISO 9001-2000 ve HACCP (veya ISO 22000) Kalite Belgelerinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği olacaktır. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak-İZMİR adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 25.11.2008 tarihi, saat 11:00 'a kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Odası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

DiğerHususlar:
* İhale doküman bedeli Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak-İZMİR adresine makbuz karşılığı yatırılacaktır.

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Tavuk Eti Satın Alınacaktır.

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

14.000 Kg. Piliç Göğüs Fileto ve 11.000 Kg. Piliç But alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt No : 2008/177508

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak-İZMİR

 

 

b ) Telefon - Faks Numarası

:

232 4121627 - 232 4121628

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)

:

sebnem.metin@deu.edu.tr

 

 

2. İhale Konusu malın

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

- Piliç Göğüs Fileto 14.000 Kg.
- Piliç But 11.000 Kg.
Nitelikleri Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

 

 

b ) Teslim Yeri(leri)

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Ambarı ve Üniversitemiz Öğrenci Mutfakları.

 

 

c ) Teslim Tarihi

:

01/01/2009 tarihinden itibaren 30/06/2009 tarihi sonuna kadar partiler halinde.

 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık KÜltür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Odası

 

b ) Tarihi - Saati

:

02.12.2008 - 10:00

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
   a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
  b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
   c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi
   d)İstekli imalatçı / yetkili yatıcısı ise; İlgili Bakanlıktan alınan Gıda Sicil Sertifikası ve ihale konusu mallara ilişkin Gıda Üretim Sertifikası´nın aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği, verilmesi.

4.3.2. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
İstekli İmalatçı / yetkili satıcı ise; Üretici firmanın ihale konusu mallara ait yetkili kuruluşlarca verilmiş ISO 9001-2000 ve HACCP (veya ISO 22000) Kalite Belgelerinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğini vermelidir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhale tüm isteklilere açıktır.

 

7. İhale dokümanı Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak-İZMİR adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 02.12.2008 tarihi, saat 10:00 'a kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık KÜltür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Odası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

 

DiğerHususlar:
İhale doküman bedeli, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulv. No:144 Alsancak -İZMİR adresine makbuz karşılığı ödenecektir.

 

Son Güncelleme: 10 Kasım 2008

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi