DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Associate Professor İRFAN YURDABAKAN
BUCA FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND SUPERVISION
E-Mail :   irfan.ybakan@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 3012268 -
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı  1988
Master's Degree  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı  1991
PhD (Doctorate)  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı  1997
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  1998
Associate Professor  Eğitim Bilimleri (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme)  2014
NO NAME YEAR
1  Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik Algıları ve Başarı/Başarısızlık Yüklemeleri: Boylamsal Bir Araştı...  2015
2  Öğretmen Adaylarına Göre Etkili Öğretmen Özellikleri ve Bu Özellikler Açısından Öz-Yeterlik Algıları...  2015
3  THE OPINIONS OF BUSSED PRIMARY SCHOOL STUDENTS RELATED TO BUSSED EDUCATION...  2013
4  İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ...  2013
5  The Effects of Active Learning on Foreign Language Self-Concept and Reading Comprehension Achievemen...  2012
6  The Primary School Students Attitudes Toward Computer Based Testing and Assessment in Turkey...  2012
7  Factor Structure of The Reactive-Proactive Aggression Questionnaire in Turkish Children and Gender, ...  2012
8  Bloom'un revize edilen taksonomisinin eğitimde ölçme ve değerlendirmeye etkileri...  2012
9  The effect of co- and peer assessment training on self-assessment skills of teacher trainees...  2012
10  İlköğretim Öğrencilerinin Öz-değerlendirmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi...  2011
11  The influence of peer and self-assessment on learning and metacognitive knowledge: Consequential val...  2011
12  İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Öz-değerlendirme Tutum Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliği...  2011
13  Secondary School Students Opinions on Portfolio Assessment in EFL...  2011
14  Yapılandırmacı Kuramın Değerlendirmeye Bakışı: Eğitimde Alternatif Değerlendirme Yöntemleri...  2011
15  The investigation of peer assessment in primary school cooperative learning groups with respect to g...  2011
16  2005 İlköğretim Programlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi...  2011
17  Nonverbal intelligence of soccer players according to their age, gender and educational level...  2010
18  Validity and reliability of the test of nonverbal intelligence-2 for soccer players in Turkey...  2010
19  Yapılandırılmış öz ve akran değerlendirmenin uygulandığı işbirlikli okuma ve kompozisyon tekniğinin ...  2009
20  The effects of portfolio assessment on reading, listening and writting skills of secondary school pr...  2009
21  Öz ve akran değerlendirmenin temel iletişim becerileri başarısı üzerindeki etkileri...  2008
22  Küreselleşme konusundaki yaklaşımlar ve eğitim...  2002
23  Eleştirel Düşünme...  1998
24  Doğru-Yanlış Tipi Testlere Yöneltilen Eleştirilerin Değerlendirilmesi...  1998
NO NAME DATE
1  ATIK NESNELERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI...
 01/06/2016 - 04/06/2016
2  ATIK NESNENİN SANAT EĞİTİMİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE ...
 01/06/2016 - 04/06/2016
3  THE ADAPTATION OF THE LIFELONG LEARNING SCALE INTO TURKISH FOR THE DISTANCE EDUCATION STUDENTS...
 13/05/2016 - 15/05/2016
4  Ortaokul Öğrencilerinde Yaşam Doyumunun Yordayıcıları Olarak Psikolojik Sağlamlık ve Okul İklimi...
 28/04/2016 - 30/04/2016
5  "Fiziksel Aktivite Engelleri Anketi" nin Türkçe Geçerlilik - Güvenilirlik Çalışması...
 10/04/2016 - 10/04/2016
6  Relationships Between Reactive-Proactive Aggression and Emotional and Behavioral Problems:Criterion-...
 26/10/2015 - 28/10/2015
7  Turkish reliability and validity study of Physical activity barriers questionnaire...
 22/10/2015 - 25/10/2015
8  TEOG Sınavı Puanlarıyla Öğretmen Ara Sınav Puanları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi...
 20/05/2015 - 22/05/2015
9  ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKRAN DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR NİTEL ÇALIŞMA...
 24/04/2015 - 26/04/2015
10  Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeğinin Erkeklerde Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması...
 02/04/2015 - 05/04/2015
11  The Relationships Between Learning and Formative Assessment: Metecognition, Self-knowledge, Self-ass...
 09/06/2014 - 13/06/2014
12  The Opinions of the Student Teachers Concerning Peer and Self Assessment Used in Cooperative Team Po...
 03/02/2014 - 08/02/2014
13  Beyin uyumlu öğrenme modellerinin değerlendirilmesi...
 22/11/2013 - 24/11/2013
14  İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ...
 07/10/2012 - 09/10/2012
15  SONUÇSAL GEÇERLİK: ÖZ VE AKRAN DEĞERLENDİRMENİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞÜSTÜ BİLGİ DÜZEYLERİNİ YORDAMA GÜC...
 07/10/2012 - 09/10/2012
16  İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR TABANLI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARINA YÖNELİK TUTUMLARI...
 26/04/2012 - 28/04/2012
17  REVİZE EDİLEN TAKSONOMİDE BİLİŞÜSTÜNÜN YERİ: ÖZ-DEĞERLENDİRME, YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE ÖZERK ÖĞRENME...
 26/04/2012 - 28/04/2012
18  TAŞIMALI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMALI EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ...
 26/04/2012 - 28/04/2012
19  THE EFFECTS OF ACTIVE LEARNING ON FOREIGN LANGUAGE SELF CONCEPT AND READING COMPREHENSION ACHIEVEMEN...
 26/04/2012 - 28/04/2012
20  Research Results on Portfolio Assessment: Implications for Teachers Considering Its Promises and Cha...
 02/04/2012 - 04/04/2012
21  Bloom'un Revize Edilen Taksonomisinin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yansımaları...
 08/09/2011 - 10/09/2011
22  ÖZ VE AKRAN DEĞERLENDİRMENİN ÖĞRENME VE BİLİŞÜSTÜ BİLGİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SONUÇSAL GEÇERLİK...
 27/04/2011 - 29/04/2011
23  İlköğretim 4 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Öz-değerlendirme Turumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelen...
 27/04/2011 - 29/04/2011
24  Secondary School Students Opinions on Portfolio Assessment in EFL...
 27/04/2011 - 29/04/2011
25  Development of Sport Courage Scale....
 10/11/2010 - 12/11/2010
26  Eğitimde alternatif değerlendirme yöntemleri...
 10/07/2010 - 15/07/2010
27  Nonverbal intelligence of soccer players according to their age, gender and educational level...
 04/02/2010 - 08/02/2010
28  Bağıl değerlendirmenin üstün ve sınırlı olduğu yönleri nelerdir...
 24/04/2009 - 25/04/2009
29  Eğitimde alternatif değerlendirme yaklaşımları: Nedir, ne değildir?...
 12/03/2007 - 13/03/2007
30  Test kültürüden alternatif değerlendirme kültürüne doğru...
 23/11/2006 - 24/11/2006
31  Eğitimde başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi...
 15/02/2006 - 16/02/2006
32  Yapılandırmacı kuram, aktif öğrenme ve eğitimde alternatif değerlendirme yaklaşımları arasındaki ili...
 04/06/2005 - 05/06/2005
33  Yüksek öğretime öğrenci seçmenin geçerliği...
 19/05/2000 - 20/05/2000
34  Madde istatistiklerinin testin psikometrik özelliklerine etkisi...
 12/05/1999 - 15/05/1999
35  Eğitimde kullanılan ölçme araç ve yöntemlerinin nitelikleri...
 25/04/1999 - 26/04/1999
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçlarının Nitelikleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme...  2008
2  Yapılandırmacı Kuram, Aktif Öğrenme ve Eğitimde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları Arasındaki İlişki II. Aktif Eğitim Kurultay Kitabı...  2005
NO NAME DATE
1  TÜBİTAK-BMBF İkili İşbirliği Projesi, ? Portfolio in Teacher Training? (Erciyes & Bielefeld Üniversiteleri İkili İşbirliği) 2013-2014...  2/2013 - 6/2014
2  Mekan Bağımsız Eğitim...  5/2007 - 5/2008
NO Görev
1 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2015-Devam ediyor
2 Buca Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2015-Devam ediyor
3 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2012- Aralık 2015
4 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2012- Aralık 2012
5 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2012- Şubat 2015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi