DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
YRD.DOÇ.DR. AHMET ÖNEN
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
E-Mail :   ahmet.onen@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4123211 - 0
Education/Academic Info
Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
Tıpta Uzmanlık  Akdeniz Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı  1997
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
NO NAME YEAR
1  Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarda evrelere göre yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesinin...  2013
2  Bronşiolitis obliterans organize pnömoninin skuamöz hücreli kanser ile birlikteliği...  2013
3  Results Of Diaphragm Pacing Application in Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients. First Turkish Exp...  2013
4  Comparison of health -related quality of life and exercise capacity according to stages in patients ...  2013
5  Dev Hücreli İnterstisiyel Pnömoni (Sert Metal Akciğer Hastalığı, Kobalt Akciğeri): Olgu Sunumu...  2012
6  Bronşiyal mukoepidermoid karsinoma sleeve lobektomi ile yaklaşım...  2012
7  torakotomi uygulanan hastalarda interkostal sinir blokunun epidural analjezi üzerine etkisi...  2012
8  Growth of a Solitary Pulmonary Nodule After 6 Years Diagnosed as Oncocytic Carcinoid Tumour with a H...  2011
9  Pulmoner Blastom...  2011
10  social factors associated with pulmonary hydatid cyst in aegean ,turkey...  2011
11  CD10 Expression in Epithelial and Stromal Cells of Non-small Cell Lung Carcinoma (NSCLC): A Clinic a...  2011
12  Prevention of Pleural Adhesions Using a Membrane Containing Polyeth-ylene Glycol in Rats...  2011
13  Adrenalectomy For Isolated Metastasis In Five Patients With Lung Cancer: Single Centre Experience an...  2011
14  Sağ pnömonektomi sonrası sol akciğere kama rezeksiyonu: Olgu sunumu...  2011
15  Evaluation of quality of life after bilateral endoscopic thoracic sympathectomy for primary hyperhid...  2010
16  Primer odağı bilinmeyen mediastinal küçük hücreli karsinom.Olgu sunumu....  2010
17  tracheobronchial stenting for managemnet of bronchopleural fistula...  2009
18  Primer hydatid cyst of thymus: report of a case....  2008
19  Cylothorax Due To Tuberculosis Lymphadenopathy: Report of case...  2008
20  rapidly enlarging fibrous dysplasia of the rib: a case report...  2008
21  intrathoracic migration of ventriculoperitoneal shunt: a case report...  2008
22  effects of retinoic acid on compensatory lung growth...  2008
23  chest-wall metastasis in a patient who underwent liver transplantation due to hepatocellular carcino...  2008
24  minimal invaziv teknik uygulanan pektus ekskavatumlu olgularda erken dönem memnuniyet bildirimi...  2008
25  giant solitary fibrous tumor of the pleura...  2008
26  lung images: primary pulmonary hemangioma pericytoma...  2008
27  bronkoplevral fistül tedavisinde stent kullanımı...  2008
28  Cervical mediastinoscopy versus computed tomography for detecting enlarged mediastinal lymp nodes in...  2008
29  pulmonary hamartoma and squamous cell carcinoma: avery rare coexistance...  2007
30  mediastinal castleman hastalığı: iki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi...  2007
31  akciğer transplantasyonu sonrası geç dönem komplikasyonlar, rejeksiyon, tanı ve tedavisi...  2007
32  izole tek veya çift taraflı akciğer transplantasyonunda alıcı operasyonları...  2007
33  izole akciğer trasnplantasyonu için kadavra ve canlı donör seçimi ve donör bakımı...  2007
34  izole akciğer transplantasyonu endikasyonları ve alıcının seçimi...  2007
35  izole tek veya çift taraflı akciğer transplantasyonu için donör operasyonu, organın korunması ve taş...  2007
36  giant multiple intercostal arteriovenous hemangioma...  2007
37  barotravma...  2007
38  Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerr...  2007
39  wegener granülomatozu iki farklı seyir...  2007
40  Follicular bronchiolitis associated with lung abscess in an eight-year-old girl...  2007
41  Survivin Expression in Non-Small Cell Lung Carcinomas: Correlation with Apoptosis and Other Apoptosi...  2007
42  skalen lenf bezi biyopsisi, açık akciğer biyopsisi ve tanısal vats uygulamaları...  2006
43  Glutamine administration enhances the healing of lung parenchymal injuries and reduces air leakage i...  2006
44  Pneumothorax and parenchymal cavitation caused by airway injury after blunt trauma to the chest...  2006
45  Bax, bcl-2 and c-kit expression in non-small cell lung cancer and their effects on prognosis....  2006
46  Isolated solitary splenic metastasis of a pulmonary tumor: a successful surgical approach in one sta...  2006
47  cavernous sinus syndrome caused by a metastasis of a thymic carcinoid tumor...  2006
48  Prognostic factors in limited-stage small cell lung cancer of patients treated with combined modalit...  2006
49  sol akciğer alt lobu içine rüptüre desendan torasik aort anevrizması...  2005
50  plazma cell granuloma of the lung forming a complete obstructive mass in the left main pulmonary art...  2005
51  Karina Yerleşimli, Atrio Ventriküler Tam Blok Oluşturan Karsinoid Tümör Olgusunun Sağ Trakea Sleeve ...  2005
52  Künt Toraks Travması Sonrası Gelişen Akut Mitral Yetmezliği....  2005
53  A Rare Decortication Complication: Thoracic Incisional Tubercuosis Fistula...  2005
54  geç saptanan travmatik diafragma rüptürü...  2004
55  nadir rastlanan intra toraik kitle:intra torasik desmoid tümör. olgu sunumu...  2004
56  akciğerin dev kist hidatiği: 10 olgu sunumu...  2004
57  senkron ve metakron akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi...  2004
58  küçük hücreli akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi...  2004
59  Morgagni hernia: late diagnosis in a case with Down syndrome...  2004
60  Congenital cystic adenomatoid malformation type 4 and aneurysm of the vein of Galen: a rare coincide...  2004
61  A case of a bronchogenic cyst in a rare location...  2004
62  The case of a cyst hydatid localized within the interatrial septum...  2004
63  a case report: adenocarsinoma with pulmonary aspergilloma...  2004
64  İntraatriyal septum yerleşimli kist hidatik olgusu...  2003
65  mediastinal kitleler: 37 olgunun analizi...  2002
66  pektus ekscavatum ve pektus carinatumun cerrahi düzeltilmesi...  2002
67  atelektazi ile başvuran geç bronş rüptürü...  1999
68  torakotomi ile sonuçlanan diş aspirasyonu...  1999
69  sempatektomi sonuçlarının değerlendirilmesi....  1999
70  periferik arter anevirzimaları...  1998
71  akut arterial oklüzyonlar...  1998
72  pulmoner non-hodgkin lenfoma...  1998
73  pulmoner atipik karsinoid tümör; aynı hastada tipik karsinoid tümörden 1.5 yıl sonra görülen nadir ...  1998
74  tek akciğer anestezisi sırasında oluşan hipoksinin önlenmesinde sürekli pozitif hava yolu basıncı (...  1998
75  pulmoner nöroendokrin tümörler...  1998
76  hastanemizde nazokomial pnömoninin epidemiyolojik özellikleri...  1997
77  spontan pnömotorakslıların tedavi ve sonuçları...  1997
78  periferik damar yaralanmaları...  1997
79  kronik obstruktif akciğer hastalıklarında cerrahi tedavi...  1997
80  penetrating foreign body of the lower respiratory tract...  1996
NO NAME DATE
1  Comparison of diffussion weighted magnetic resonance imaging versus F 18 FDG PET in the assesment of...
 27/10/2013 - 30/10/2013
2  Do PET/CT findings predict clinical staging in NSCL?...
 27/10/2013 - 30/10/2013
3  Accuracy of PET/CT in the evaluation of N1 and N2 lymph node stations in operable NSCLC...
 27/10/2013 - 30/10/2013
4  Comparison of CT features versus 18FDG PET standardize uptake values of mediastinal lymph node metas...
 08/06/2013 - 11/06/2013
5  PRELIMINARY RESULTS OF DIAPHRAGM PACİNG APPLİCATİON İN AMYOTROPHİC LATERAL SCLEROSİS PATİENTS: FİRST...
 26/05/2013 - 29/05/2013
6  Does PETCT skip some mediastinal lymph node involvement ?A clinical/ pathological/surgical study...
 17/05/2013 - 22/05/2013
7  Pektus Ekskavatum Olgulara NUSS Prosedürü İle Yaklaşım: 249 Vakalık Bildirim...
 25/04/2013 - 28/04/2013
8  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Trakeal Stent Uygulanan 15 Olgunun Değerlendiril...
 25/04/2013 - 28/04/2013
9  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Abramson Uygulanan 35 Olgunun Değerlendirilmesi...
 25/04/2013 - 28/04/2013
10  Santral Alveoler Hipoventilasyonlu Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türkiye ...
 25/04/2013 - 28/04/2013
11  Ravitch Prosedürü Sonrası Rekürren Pektus Ekskavatum Hastalarında Minimal İnvaziv Nuss Tekniği Uygul...
 25/04/2013 - 28/04/2013
12  Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Bronkoplevral Fistül Vakalarına Yönelik Endobronşial Konik Stent...
 25/04/2013 - 28/04/2013
13  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalara Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İlk Türki...
 25/04/2013 - 28/04/2013
14  Akciğer Rezeksiyonlarında Otolog Fibrin Yapıştırıcısının Postoperatif Yatış Süresi Ve Drenaj Miktarı...
 25/04/2013 - 28/04/2013
15  Tetraplejik Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türkiye Deneyimi...
 25/04/2013 - 28/04/2013
16  Senkron Ve Metakron Akciğer Kanserlerinde DEÜTF Göğüs Cerrahisi AD Deneyimi...
 25/04/2013 - 28/04/2013
17  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında Opere Edilen Nadir Yerleşimli Kist Hidatik...
 25/04/2013 - 28/04/2013
18  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında Pnömonektomi Sonrası Kontralater...
 25/04/2013 - 28/04/2013
19  Akciğer Cerrahisinde Parankim Koruyucu Yöntemler: Dokuz Eylül Deneyimleri...
 25/04/2013 - 28/04/2013
20  Pektus Ekskavatum Olgulara NUSS Prosedürü İle Yaklaşım: 249 Vakalık Bildirim...
 25/04/2013 - 28/04/2013
21  Multipl Akciğer Nodüllerinin Nadir Bir Nedeni Lenfomatoid Granülamotozis...
 03/04/2013 - 07/04/2013
22  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalarda Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İlk Türk...
 03/04/2013 - 07/04/2013
23  Ektopik lokalizasyonlu paratiroid adenomu olgusu...
 11/04/2012 - 15/04/2012
24  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Evrelere Göre Karnofsky Performans Skalasının Uygula...
 11/04/2012 - 15/04/2012
25  Klinik Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde F-18 FDG PET-BT'nin Mediastinal Evrelemedeki...
 04/04/2012 - 08/04/2012
26  DEÜTF Göğüs Cerrahisi A.D. Genişletilmiş Akciğer Rezeksiyonu Deneyimi...
 23/02/2012 - 26/02/2012
27  DEÜTF Göğüs Cerrahisi AD. Metastatik Kolon Karsinomlarında Akciğer Metastazektomisi Deneyimi...
 23/02/2012 - 26/02/2012
28  Aynı hastada görülen üç farklı organ malignitesi (atipik meduller meme karsinomu, yumuşak doku leiom...
 23/02/2012 - 26/02/2012
29  İkinci Primer Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde DEÜTF Göğüs Cerrahisi AD Deneyimi...
 23/02/2012 - 26/02/2012
30  MEDİASTİNAL LENF NODLARINDA DİFÜZYON MR...
 28/10/2011 - 02/11/2011
31  Primer Pulmoner Sinoviyal Sarkom: Olgu Sunumu...
 28/10/2011 - 02/11/2011
32  solunum fonksiyon testlerine ait değerlerde belirgin düzeyde düşüklük saptanan bir olguda anestezi u...
 26/10/2011 - 30/10/2011
33  The clinical importance of preoperative incentive spirometry value in lung resections...
 24/09/2011 - 28/09/2011
34  Comparison of exercise capacity and health-related quality of life according to stages in patients w...
 03/07/2011 - 07/07/2011
35  Bronşiolitis obliterans organize pnömoni (ilginç 2 olgu nedeniyle)...
 13/04/2011 - 
36  Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Hastalarında Evrelere Göre Egzersiz Kapasitesi ve Sağlıkla İli...
 13/04/2011 - 17/04/2011
37  Metastatik Sarkomatoid Akciğer Kanseri ve Paraneoplastik Eozinofili Olgusu Metastatic Sarcomatoid Lu...
 13/04/2011 - 17/04/2011
38  Akciğer Rezeksiyonlarında Preoperatif İnsentif Spirometre Değerinin Klinik Önemi...
 13/04/2011 - 17/04/2011
39  Soliter pulmoner nodüllere cerrahi yaklaşım...
 13/04/2011 - 17/04/2011
40  neoadjuvan tedavi sonrası akciğer rezeksiyonları...
 10/11/2010 - 14/11/2010
41  vertebra tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde ekstended akciğer rezeksiyonları...
 10/11/2010 - 14/11/2010
42  ikinci primer küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde cerrahi...
 10/11/2010 - 14/11/2010
43  atrium tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde ekstended akciğer rezeksiyonları...
 10/11/2010 - 14/11/2010
44  vertebra ve atrium rezeksiyonu hariç ekstended akciğer rezeksiyonları...
 10/11/2010 - 14/11/2010
45  pet tutulumu olan torasik patolojilerde histolojik değerlendirme...
 10/11/2010 - 14/11/2010
46  Trakeostomili Bir Olguda Tek Akciğer Ventilasyonu (Olgu Sunumu)...
 28/10/2010 - 31/10/2010
47  Akciğerin mukoepidermoid karsinomu ve eşlik eden Erdheim-Chester hastalığı benzeri histiositik infil...
 29/09/2010 - 03/10/2010
48  KİMYASAL PLÖREDEZ VE TORAKOTOMİ UYGULANAN ADENOKARSİNOM HASTASINDA GÖĞÜS FİZYOTERAPİ PROGRAMININ ETK...
 05/05/2010 - 09/05/2010
49  Postoperatif radyoterapi gören küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda prognostik faktörler...
 21/04/2010 - 25/04/2010
50  Oxidatively induced DNA base damage in non-small cell lung cancer...
 17/04/2010 - 21/04/2010
51  Vertebra invazyonu gösteren küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularımızda cerrahi tedavi...
 05/11/2008 - 09/11/2008
52  Sarkoidozda klinik özelliklerin tanı ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi...
 23/04/2008 - 27/04/2008
53  Bullet expectoration: a case presentation...
 04/10/2007 - 08/10/2007
54  kanser dışındaki akciğer patolojilerinde servikal mediastinoskopinin diagnostik değeri ve bunun bilg...
 17/05/2007 - 20/05/2007
55  kliniğimizde ikinci primer küçük hücre dışı akciğer kanseri nedeniyle opere ettiğimiz olgular...
 17/05/2007 - 20/05/2007
56  Göğüs duvarı (t3)ve vertebra (t4)tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrah...
 17/05/2007 - 20/05/2007
57  sıçanlarda alveolar hava kaçağı ve akciğer parankim iyileşmesinde sistemik glutaminin etkileri...
 17/05/2007 - 20/05/2007
58  pektus ekskavatumun nuss prosedürü ile düzeltilmesi:7 vakalık bildirim...
 17/05/2007 - 20/05/2007
59  ratlarda pnömonektomi sonrası retinoik asitin karşı akciğer büyümesi üzerine etkileri...
 17/05/2007 - 20/05/2007
60  soliter pulmoner nodül nedeniyle tanısal torakotomi uygulanan olgularımız...
 17/05/2007 - 20/05/2007
61  Endobronsıal Hamartom Olgusu...
 25/04/2007 - 29/04/2007
62  Castleman Hastalığı Nedeniyle Opere Edilen İki Olgu...
 25/04/2007 - 29/04/2007
63  göğüs duvarı invazyonu olan küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde klinik deneyimiz...
 01/11/2006 - 05/11/2006
64  primer akciğer kanseri olan hastanın pet görüntülemesinde karaciğerde yalancı metastatik tutulum...
 01/11/2006 - 05/11/2006
65  Göğüs duvarı rezeksiyonu ve vertebra cerrahisi uygulanan toraks maligniteli olgularımız...
 01/11/2006 - 05/11/2006
66  küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda mediastinel durumun değerlendirilmesinde pozitron emis...
 01/11/2006 - 05/11/2006
67  kliniğimizde ikinci primer küçük hücre dışı akciğer kanseri nedeniyle opere ettiğimiz olgular...
 01/11/2006 - 05/11/2006
68  bronşial karsinoid tümörde parsiyel kardiyopulmoner bypass kulllanılarak yapılan iki aşamalı sol tra...
 01/11/2006 - 05/11/2006
69  pnömonektomi sonrası gelişen bronkoplevral fistülün kapatılmasında yeni bir yöntem:polyester kaplı s...
 01/11/2006 - 05/11/2006
70  Case presentation: poorly differentiated neuroendocrine carcinoma with primary mediastinal lymph nod...
 13/09/2006 - 16/09/2006
71  Primary Pulmonary Lymphoma Presenting As A Pulmonary Mass With Cavitation...
 02/09/2006 - 06/09/2006
72  Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle Opere Olan Hastalarda Çok Değişkenli Sağ Kalım Analizi....
 01/09/2006 - 03/09/2006
73  Hepatosellüler Karsinom Nedeniyle Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Olguda İzole Göğüs Duvarı Metas...
 01/09/2006 - 03/09/2006
74  Olgu Sunumu: Primer mediastinal lenf nodu yerleşimli az diferansiye nöroendokrin karsinom...
 19/04/2006 - 23/04/2006
75  Kavitasyon Gösteren Primer Pulmoner Lenfoma Olgusu...
 19/04/2006 - 23/04/2006
76  evaluating the role of muc4 expression in the differential diagnosis of mesothelioma and adenocarsin...
 23/11/2005 - 26/11/2005
77  A case of acute interstitial pneumonia which developed during the interferon and ribavirin treatment...
 17/09/2005 - 21/09/2005
78  Pregnancy and Hydatid cyst...
 17/09/2005 - 21/09/2005
79  A case of Langerhans cell histiocytosis with sclerosing cholangitis...
 17/09/2005 - 21/09/2005
80  Renal hücreli karsinom nedeniyle nefrektomi uygulanan olguda 13 yıl sonra ortaya çıkan geç pulmoner ...
 07/09/2005 - 11/09/2005
81  Hipofiz Metastazı Olan Timik Karsinoid Olgusu....
 01/09/2005 - 03/09/2005
82  soliter pulmoner nodül nedeniyle tanısal torakotomi uygulanan olgularımız...
 01/09/2005 - 03/09/2005
83  künt toraks travması sonrası gelişen akut mitral yetmezliği...
 01/09/2005 - 03/09/2005
84  multiple ve nüks interkostal arteriovenöz hemanjiom...
 01/09/2005 - 03/09/2005
85  Akciğer Kanserinin İzole Dalak Metastazı Ve Tek Seansta Cerrahi Uygulaması...
 01/09/2005 - 03/09/2005
86  Cyclooxygenase -2 expression in non small cell lung cancer : relation to expression of p53,bcl-2,bax...
 03/07/2005 - 06/07/2005
87  Survivin expression in non small cell lung carcinomas :correlation with other apopitosis -related ma...
 03/07/2005 - 06/07/2005
88  bax,bcl-2 and c-kit expression in non small cell lung cancer and their effects on prognosis...
 03/07/2005 - 06/07/2005
89  Multivariate survival analysis of patients with operable non-small lung cancer (NSCLC)...
 03/06/2005 - 06/06/2005
90  surgical theraphy by using tracheal sleeve pnomonectomy of a carsinoid tumor complicating a total at...
 03/06/2005 - 06/06/2005
91  sol akciğer alt lob içine rüptüre desenden torasik aort anevrizması...
 18/05/2005 - 22/05/2005
92  Gebelik ve kist hidatik...
 27/04/2005 - 01/05/2005
93  Sklerozan kolanjitli bir langerhans hücreli histiyositozis olgusu...
 27/04/2005 - 01/05/2005
94  küçük hücreli dışı akciğer kanserinde bax, bcl-2 ve c-kit ekspresyonu ve prognoz üzerine etkileri...
 20/04/2005 - 25/05/2005
95  Mediastinal lenfadenopatilerde klinik ve radyolojik ön tanıdan cerrahi kesin tanıya...
 25/11/2004 - 28/11/2004
96  primer akciğer malign kistadenokarsinomu...
 25/11/2004 - 28/11/2004
97  karina yerleşimli, a-v tam blok oluşturan karsinoid tümör olgusunun sağ trakea sleeve pnömonektomi i...
 25/11/2004 - 28/11/2004
98  The treatment results of 129 patients, with non-small cell lung cancer (nsclc) tread with radical ra...
 14/10/2004 - 17/10/2004
99  Evaluation of combined treatment modality results in limited-stage small cell lung cancer...
 14/10/2004 - 17/10/2004
100  arterial oxygenation during one lung ventilation: a comparison of sevoflurane and propofol when comb...
 05/06/2004 - 08/06/2004
101  Nadir bir sebebe bağlı oluşan pnömomediastinum olgusu...
 11/05/2004 - 14/05/2004
102  Kitleyi taklit eden bir organize pnömoni olgusu...
 28/04/2004 - 01/05/2004
103  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu (KHDAK) 129 Olguda Definitif Radyoterapi(DRT) sonuçları...
 21/04/2004 - 25/04/2004
104  Toraksa sınırlı küçük hücreli akciğer kanserlerinde kombine tedavi sonuçları...
 21/04/2004 - 25/04/2004
105  Hemoptizi ile başvuran foliküler bronşiolitli olgu....
 07/04/2004 - 10/04/2004
106  Pituiter insidentalomalı, Cushing hastalığını taklit eden periferik yerleşimli pulmoner karsinoid tü...
 01/10/2003 - 01/10/2003
107  nadir bir dekortikasyon komplikasyonu: torasik insizyonel tüberküloz fistülü: olgu sunumu...
 27/09/2003 - 27/09/2003
108  akciğerinde konjenital kistik adenoid malformasyon tip 4 ve galen ven anevrizması: nadir bir koinsid...
 20/09/2003 - 27/09/2003
109  akciğer sol ana pulmoner arterde tam olarak tıkanıklığa yol açan plazma hücreli granülom...
 20/09/2003 - 27/09/2003
110  mediastinal kitleler: 37 olgunun analizi...
 20/09/2003 - 27/09/2003
111  dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesinde yeni kurulan göğüs cerrahi anabilim dalı 10 aylık faliyetl...
 20/09/2003 - 27/09/2003
112  göğüs duvarında nadir rastlanan kitle...
 20/09/2003 - 27/09/2003
113  akciğerin dev kist hidatik hastalığı: 10 olgu sunumu...
 20/09/2003 - 27/09/2003
114  travmatik diafragma rüptürünün geç prezantasyonu...
 20/09/2003 - 27/09/2003
115  Ön klinik tanıdan kesin cerrahi tanıya (olgu sonuçları)...
 17/09/2003 - 20/09/2003
116  Nadir lokalizasyonda servikal bronkojenik kist olgusu....
 17/09/2003 - 20/09/2003
117  Nadir rastlanılan intrtorasik kitle: intratorasik desmoid tümör...
 17/09/2003 - 20/09/2003
118  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yeni kurulan Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı 10 aylık faaliyet...
 17/09/2003 - 20/09/2003
119  cardiac hydatic cyst located in ınteratrial septum: a case report. 52....
 11/07/2003 - 10/07/2003
120  akciğerde lenfomatoid granülomatozis...
 29/05/2003 - 31/05/2003
121  foreign body aspiration during childhood and adolescence (review of 215 cases)...
 24/06/1998 - 26/06/1998
122  ekstra anatomik by-pass uygulamaları...
 23/04/1998 - 26/04/1998
123  periferik arter anevrizmaları...
 23/04/1998 - 26/04/1998
124  akut popliteal arter oklüzyonları...
 23/04/1998 - 26/04/1998
125  akut arteriyel oklüzyon...
 23/04/1998 - 26/04/1998
126  11 ?flail chest? olgusunun retrospektif olarak değerlendirilmesi...
 30/09/1997 - 04/10/1997
127  göğüs travmaları ve göğüs travmalarına yaklaşım...
 30/09/1997 - 04/10/1997
128  infrainguinal by-pass uygulamaları ve sonuçları...
 29/10/1996 - 01/11/1996
129  akut derin ven trombozlarında tedavi...
 29/10/1996 - 01/11/1996
130  ın situ saphenous vein applications in femoropopliteal and ınfrapopliteal positions....
 21/07/1996 - 24/07/1996
131  spontan pömotoraksların tedavi ve sonuçları...
 06/05/1996 - 16/05/1996
132  abdominal aort anevrizmaları...
 20/04/1996 - 23/04/1996
133  periferik damar yaralanmaları. vııı. ulusal vasküler cerrahi kongresi, 20-23 nisan 1996, izmir...
 20/04/1996 - 23/04/1996
134  akciğer kist hidatiği, 25 olgunun analizi. , 25- 30 eylül 1994, kuşadası, aydın...
 25/09/1994 - 30/09/1994
135  akciğer kanserinin cerrahi tedavisi ve sonuçları...
 25/09/1994 - 30/09/1994
136  internal jugüler ven kateterizasyonu...
 09/06/1994 - 13/06/1994
137  periferik arteriyel travmalar...
 15/05/1994 - 18/05/1994
138  akut arteriyel tromboembolide cerrahi tedavi ve sonuçları...
 15/05/1994 - 18/05/1994
139  aortoiliak oklüsiv hastalıklarda cerrahi tedavi komplikasyon ve sonuçları...
 15/05/1994 - 18/05/1994
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  T4 N0-1 KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİNİN YERİ Ulusal Akciğer Kanseri Kongre Kitabı...  2013
2  vats ve mediastinoskopi solunum sistemi radyolojisi normal ve patolojik...  2007
NO NAME DATE
1  Akciğer Kanserinde Erken Tanıda Proteomiklerin Yeri...  5/2013 - 5/2014
2  RATLARDA TORAKOTOMİ SONRASI PEPSİNE OLMUŞ LYOPHİSİLATE MEMBRAN KULLANILARAK İNTRAPLEVRAL ADEZYON ENGELLEME MODELİ...  4/2007 - 12/2007
3  Göğüs Cerrahisi hastalarında mortalite ve morbidite; ÖÇM projesi...  11/2007 - 5/2008
4  Torakotomi sonrası ağrıda perioperatif interkostal blok uygulanmasının postoperatif epidural morfin tüketimi, analjezi kalitesi, ve pulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi...  1/2006 - 9/2006
NO Görev
1 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Haziran 2010- Haziran 2013

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi