DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. DÜNDAR ÖZALP KARABAY
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
E-Mail :   ozalp.karabay@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4120340 - 340
Education/Academic Info
Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1985
Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  1998
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü  2002
Doçent  Kalp ve Damar Cerrahisi  2006
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
NO NAME YEAR
1  Use of percutaneous aspiration thrombectomy vs. anticoagulation therapy to treat acute iliofemoral v...  2014
2  Inhibitory effect of adenosine on intimal hyperplasia and proliferation of smooth muscle cells in a ...  2014
3  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve etkileyen ...  2012
4  Alt Ekstremite Venografisi...  2012
5  Derin ven trombozu tedavisinde endovasküler yöntemlerin rolü...  2012
6  Combination of Superficial Cervical Plexus Block and Local Infiltration Anesthesia in Carotid Endar...  2011
7  PREVALENCE OF PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE AND RELATED RISK FACTORS IN TURKISH ELDERS...  2011
8  abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavi sonrası derin ven trombozu insidansı...  2011
9  İskemik Periferik Arter Hastalığı Tarama Çalışması: İSPAT...  2011
10  Long term efficacy and safety on once-daily enoxaparin plus warfarin for the outpatient ambulatory t...  2010
11  Low density lipoprotein apheresis by membrane differential filtration (cascade filtration) via arter...  2010
12  Mezenterik ven trombozu...  2009
13  çok merkezli,kesitsel bir venöz tromboz tarama çalışmasının sonuçları...  2009
14  Endovenöz lazer tedavisiyle yetersiz perforatör ven ablasyonu...  2009
15  Reduction of major amputations after starting a multidisciplinary diabetic foot care team: Single ce...  2009
16  abdominal aorta patojenlerinde endovasküler tedavi...  2009
17  Predictors of amputation in diabetics with foot ulcer: single center experience in a large Turkish c...  2009
18  persistan siyatik arter anevrizmasının perkütan endavasküler cerrahi girişim ile tedavisi:olgu sunum...  2008
19  venöz tromboembolizm ve kanser...  2008
20  Derin ven trombozu ve kronik venöz yetmezlik epidemiyolojisi...  2008
21  Yolculuk ve Derin Ven Trobozu...  2008
22  kronik venöz yetmezlik ve venöz ülser tedavisinde subfasyal endoskopik perforatör ven cerrahisi (SEP...  2008
23  Left atrial appendage aneurysm and atrial arrythmias....  2007
24  aort anevrizmalarında cerrahi dışı perkütan yaklaşımla endovasküler onarım...  2007
25  Aort Anevrizmalarında Endovasküler ve Cerrahi Hibrid Yaklaşım...  2007
26  mitral kapak hastalıklarında cerrahi endikasyonlar...  2007
27  aort anevrizmaları ve endovasküler stent-greft implantasyonu ile onarımı...  2007
28  Aort Travmaları...  2007
29  Derece 1-2 semptomatik yırtılmış abdominal aort anevrizmalarında ameliyat sonrası iyileşmeyi etkiley...  2007
30  Ağır KOAH'lı Bir Olguda Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu ile Ona...  2006
31  periferik arter anevrizmaları...  2006
32  ÇOCUKLARDA ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLE BAĞLI GELİŞEN VENÖZ ANEVRİZMALARIN CERRAHİ ONARIMI...  2006
33  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
34  Intracutaneous versus transcutaneous suture techniques: comparison of sternal wound infection rates ...  2005
35  sol akciğer alt lobu içine rüptüre desendan torasik aort anevrizması...  2005
36  ciddi periferik arter hastalığında intravenöz iloprost tedavisi sonuçları...  2005
37  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
38  vena jugularis interna ve vena subclavia'nın kapaklarının özellikleri...  2005
39  A Rare Decortication Complication: Thoracic Incisional Tubercuosis Fistula...  2005
40  Pulmonary segmental artery ratio: an alternative to the pulmonary artery index in patients with tetr...  2005
41  Çocukluk çağında semptomatik aberran sağ subklavyen arter: Olgu sunumu...  2004
42  arteriovenous fistulas for hemodialysis patency rates and complications...  2004
43  Effects of oral anticoagulation with various INR levels in deep vein thrombosis cases...  2004
44  upper extremity deep vein thrombosis: clinical and treatment characteristic...  2004
45  Femoral Arteriyer Sisteme Gerçekleştirilen Ekstra- Anatomik Bypass Greftleme Prosedürleri...  2004
46  Effect of adventitial dissection in brachiobasilic arteriovenous fistulae opened in children as vasc...  2004
47  Kanama ve tromboz eğilimi: "Pıhtılaşma mekanizması , pıhtılaşma faktörleri eksikliği, kan hücreleri ...  2004
48  Effect of seansonal variations on the emergence of deep venous thrombosis of the lower extermity...  2004
49  Periferik arteryel rekonstrüksiyonlar öncesinde koroner arter hastalığı için risk faktörlerinin beli...  2004
50  Asymptomatic aortic coarctation associated with loss of luminal continuity and intercostal artery an...  2004
51  Surgical management of giant aneurysms complicating arteriovenous fistulae...  2004
52  The case of a cyst hydatid localized within the interatrial septum...  2004
53  Behçet's disease: treatment of popliteal pseudoaneurysm by an endovascular stent graft implantation...  2004
54  Conventional ultrafiltration in pediatric open heart surgery...  2004
55  Tıkayıcı arter hastalığında lomber sempatektomi...  2003
56  Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyonuna Bağlı Gelişen Akciğer Hasarının Önlenmesi...  2003
57  Femoro-Femoral ekstra- anatomik bypass: 18 Olgunun Analizi...  2003
58  Pulmoner Tromboembolizm Tanısı İncelemelerine Güncel Yaklaşım...  2003
59  Total kavopulmoner konneksiyon ve pulmoner arter rekonstrüksiyonu...  2003
60  Venöz Tromboembolizm ve Gizli Malignite...  2003
61  Tüberküloz Etiyoloji Konstriktif Perikarditlerde Cerrahi Yaklaşım...  2003
62  İnferior Vena Kava Akımının Filtre Uygulamalarıyla Kesintiye Uğratılması...  2003
63  Çocuklarda hemodializ amaçlı açılan Brakiobazilik arteriyovenöz fistüllerde adventisya disseksiyonun...  2003
64  İntraatriyal septum yerleşimli kist hidatik olgusu...  2003
65  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasında endovasküler stent greft uygulaması...  2002
66  Raynaud Fenomeninde Konservatif Medikal Tedavi Modalitelerimizin Değerlendirilmesi...  2002
67  Transthoracic colour doppler ultrasonography in the evaluation of internal thoracic artery bypass gr...  2001
68  Cost effectiveness of minimally invasive intervention in aortafemoral revascularization...  2001
69  A new minimally invasive method of aortofemoral revascularization...  2001
70  Retrograde cerebral perfusion with hypothermic circulatory arrest in a child...  2000
71  Koroner arter by-pass grefti olarak kullanılan internal mammarian arterin renkli Doppler ultrasonogr...  2000
72  Traumatic main bronchial disruption: Radioloic evaluation and surgical management...  1999
73  Postpneumonectomy bronchopleural fistula formation and surgical management...  1999
74  Minilaparotomi tekniği ile aortobifemoral bypass ameliyatları: 4 olgu sunumu...  1998
75  Supravalvular aort darlığına bağlı enfektif endokarditli bir olguda retrograd serebral perfüzyon ve ...  1998
76  Kronik renal diyaliz uygulanan olgularda açık kalp cerrahisi...  1998
77  Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu : Ülkemizde İlk Uygulama...  1998
78  the effect of coronary artery bypass surgery on brain perfusion...  1998
79  Genç bir olguda bronş rüptürü onarımı ve tanısal tekniklerde yeni ufuklar: Olgu sunumu...  1997
80  Torasik outlet sendromunun geç komplikasyonlarında minimal invazif yöntemlerle başarılı arteriyel re...  1997
81  Nisoldipine cardioplegia in the isolated rabbit heart...  1997
82  Splenik arter anevrizmaları...  1997
83  Popliteal arterin akut trombolitik oklüzyonlarında trombolitik tedavi: 3 olgunun sunumu....  1997
84  Splenik arter anevrizmaları ve olgu sunumu...  1997
85  Farklı INR seviyeleri ile antikoagülasyonun bileaflet mitral protez kapaklı olgularda postoperatif i...  1997
86  Visseral arter anevrizmaları ve cerrahi tedavisi...  1997
NO NAME DATE
1  Transcathater aortic valve implantation (TAVI) in a patient with severe aortic stenosis and single c...
 23/10/2014 - 26/10/2014
2  Ischemic Peripheral Arterial Disease in Diabetic Patients...
 23/06/2012 - 26/06/2012
3  Psödoanevrizma ile KendiniSınırlamış Kronik Aort Anevrizma Rüptürünün Acil Endovasküler Tedavisi...
 28/10/2011 - 02/11/2011
4  Diyabetik Hastalarda İskemik Periferik Arter Hastalığı...
 27/10/2011 - 30/10/2011
5  Early results of percutaneous aspiration thrombectomy vs anticoagulation in acute iliofemoral venous...
 10/09/2011 - 14/09/2011
6  kardiyopulmoner bypass ile açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda radiyal arter-femoral arter-aort...
 26/10/2010 - 29/10/2010
7  Reduction of major amputations after starting a multidiciplinary diabetic foot care team: single cen...
 25/04/2009 - 29/04/2009
8  Predictors of amputation in diabetic foot ulcer: single centre experience in a large Turkish cohort...
 25/04/2009 - 29/04/2009
9  Alt Ekstremitenin Periferik Arter Hastalığında Diz Altı Revaskülarisazyon: 102 Olgu Sunumu...
 17/10/2008 - 21/10/2008
10  Kronik Venöz Yetmezlik Ve Venöz Ülser Tedavisinde Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi (Sep...
 17/10/2008 - 21/10/2008
11  Açık Kalp Ameliyatlarında Kreatinin Düzeylerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi...
 17/10/2008 - 21/10/2008
12  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve etkileyen ...
 15/10/2008 - 19/10/2008
13  Çocuklarda Hemodiyaliz Amaçlı Açılan Brakiobazilik Arteriyovenöz Fistül Deneyimlerimiz :68 Olgu...
 01/11/2007 - 05/11/2007
14  Kronik Venöz Yetmezlikte Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi (SEPS) ve Saphen Ven Cerrahis...
 01/11/2007 - 05/11/2007
15  Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisinde tek merkez orta dönem sonuçları...
 27/10/2007 - 31/10/2007
16  Aort hastalıklarının endovasküler tedavisinde femoral cerrahi girişim olmaksızın ve perkutan kapatma...
 27/10/2007 - 31/10/2007
17  Stanford tip-B aort diseksiyonlarının endovasküler stent greft ile tedavisi...
 27/10/2007 - 31/10/2007
18  combined endovascular and surgical procedures in patients with aortic aneurysms who have got proble...
 18/10/2007 - 19/10/2007
19  anology of endovascular stent graft and open surgery implantation in abdominal aortic aneurysms...
 18/10/2007 - 19/10/2007
20  Abdoinal Aort Anevrizmalarında ;EVSG ile Açık Cerrahi Uygulamalarının Karşılaştırılması...
 22/05/2007 - 26/05/2007
21  Arteriyovenöz Fistüllerde Oluşan Dev Anevrizmalar Ve Cerrahi UYgulamaları...
 22/05/2007 - 26/05/2007
22  KBY' li Çocuk Olgularda Brakiobazilik Arteriyovenöz fistül deneyimlerimiz...
 22/05/2007 - 26/05/2007
23  Erişim Sorunu Taşıyan Aort Anevrizmalı Olgularda Kombine Endovasküler Cerrahi Yaklaşım...
 22/05/2007 - 26/05/2007
24  Aort Anevrizmaları ve Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu İle Onarımı...
 22/05/2007 - 26/05/2007
25  Torakal Aort ,Abdominal Aort ve İliak Arter Anevrizmasının Tek Seansta Endovasküler Stent Greft ile ...
 22/05/2007 - 26/05/2007
26  Subfasyal Endoskopik Perforatör ven Cerrahisi...
 22/05/2007 - 26/05/2007
27  Tıkayıcı Periferik Arter Hastalığında İntravenöz İloprost Tedavisi...
 22/05/2007 - 26/05/2007
28  Açık Kalp Cerrahisinde Kullanılan Kan ve Kan-İnsulin Kardioplejilerinin Myokard Koruması Üzerine Ola...
 01/11/2006 - 05/11/2006
29  AORT ANEVRİZMALARINDA ERİŞİM SORUNU TAŞIYAN HASTALARDA KOMBİNE ENDOVASKÜLER-CERRAHİ YAKLAŞIM...
 11/10/2006 - 15/10/2006
30  AORT ANEVRİZMALARININ ENDOVASKÜLER TEDAVİSİNDE FEMORAL CERRAHİ GİRİŞİM OLMAKSIZIN TAM PERKUTAN YAKLA...
 11/10/2006 - 15/10/2006
31  Inhibitory effect of adenosine (9-beta-0-ribofuranosyladenine) on intimal hyperplasia and proliferat...
 09/09/2006 - 13/09/2006
32  Predictors of major amputations in diabetic foot ulcers. Dokuz Eylül University Hospital experience...
 24/06/2006 - 27/06/2006
33  Aortik anevrizmaların tedavisinde stent-greft implantasyonu...
 26/10/2005 - 30/10/2005
34  Anatomical evaluation of the great saphenous vein and their importance for vascular surgery...
 07/09/2005 - 10/09/2005
35  Evaluation of the morphological characteristics of the femoral vein and valves and its importance in...
 07/09/2005 - 10/09/2005
36  Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyon ile Onarımı...
 18/05/2005 - 22/05/2005
37  Ağır KOAH'lı Bir Olguda Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu ile Ona...
 18/05/2005 - 22/05/2005
38  sol akciğer alt lob içine rüptüre desenden torasik aort anevrizması...
 18/05/2005 - 22/05/2005
39  Karotis stenozlarında üç boyutlu BT anjiyografinin etkinliğinin konvansiyonel anjiyografi ile karşıl...
 27/10/2004 - 31/10/2004
40  Servikal vasküler darlıkların değerlendirilmesinde kontrastlı manyetik rezonans çıkarma anjiyografis...
 27/10/2004 - 31/10/2004
41  Akut derin ven trombozu tedavisinde heparin ve streptokinazın etkinliklerinin trombosit işaretli sin...
 04/09/2004 - 08/09/2004
42  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasına endovasküler stent-greft yerleştirilmesi...
 01/09/2004 - 05/09/2004
43  Açık kalp cerrahisi geçiren olgularda yüzeyel sternal yara yeri infeksiyonları gelişiminde intraküta...
 01/09/2004 - 05/09/2004
44  Ejeksiyon fraksiyonu %35?in altındaki olgularda koroner arter bypass cerrahisi (CABG) sonrası morbid...
 01/09/2004 - 05/09/2004
45  70 yaş üzeri koroner arter cerrahisi uygulamalarında risk faktörleri ve erken dönem mortalitesi...
 01/09/2004 - 05/09/2004
46  Stabil bir prostasiklin analoğu olan İloprost?un tavşan modelinde medulla spinalis iskemisi üzerine ...
 01/09/2004 - 05/09/2004
47  Çocuklarda hemodiyaliz amaçlı açılan brakiyobazilik arteriyovenöz fistüllerde adventisya diseksiyonu...
 01/09/2004 - 05/09/2004
48  vena subclavia ve vena jugularis internanın kapaklarının topografik ve morfometrik incelenmesi...
 26/05/2004 - 30/05/2004
49  Superfisyal femoral venin kapaklarının topografik ve morfometrik özelliklerinin incelenmesi ve vaskü...
 26/05/2004 - 30/05/2004
50  Comparison of intracutaneous and transcutaneous suture techniques in development of superficial ster...
 19/04/2004 - 23/04/2004
51  The morbidity and mortality after coronary artery bypass surgery (CABG) among cases with ejection fr...
 19/04/2004 - 23/04/2004
52  Risk factors and mortality of early period in the coronary artery bypass surgery among cases over se...
 19/04/2004 - 23/04/2004
53  Results of intravenous iloprost (PGI2) treatment in the serious peripheral artery disease...
 18/04/2004 - 22/04/2004
54  open heart surgery in the chronic renal dialysis depented patients...
 07/11/2003 - 10/11/2003
55  surgical experiences in grown-up congenital heart defects...
 07/11/2003 - 10/11/2003
56  nadir bir dekortikasyon komplikasyonu: torasik insizyonel tüberküloz fistülü: olgu sunumu...
 27/09/2003 - 27/09/2003
57  cardiac hydatic cyst located in ınteratrial septum: a case report. 52....
 11/07/2003 - 10/07/2003
58  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülerizasyonun maliyet analizi...
 23/10/2002 - 27/10/2002
59  Aortofemoral revaskülarizasyonda yeni bir minimal invaziv yöntem...
 19/04/2002 - 23/04/2002
60  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülarizasyonun maliyet analizi...
 19/04/2002 - 23/04/2002
61  Pnömonektomi sonrası gelişen bronkoplevral fistüllerin cerrahi tedavisi...
 30/05/2001 - 02/06/2001
62  İnternal torasik arter greft açıklığının klinik, EKG, Eforlu EKG ve Transtorasik Doppler USG ile izl...
 20/10/1998 - 24/10/1998
63  Kronik renal diyaliz uygulanan hastalarda açık kalp cerrahisi...
 10/10/1998 - 13/10/1998
64  Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu, olgu sunumu...
 10/10/1998 - 13/10/1998
65  İzole tavşan kalplerinde uygulanan karnitin kardiyoplejisi...
 29/09/1997 - 03/10/1997
NO NAME YEAR
1  Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Periferik Arter ve Ven Hastalıkları Tedavi Klavuzu...  2008
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Pulmoner Tromboembolizm Türk Toraks Dergisi...  2009
2  abdominal aorta patolojilernde endovasküler tedavi kalp damar cerrahisi...  2009
NO NAME DATE
1  İSPAT ÇALIŞMASI...  3/2009 - 1/2010
2  trombotek...  10/2006 - 1/2009
3  TAMARİS ÇALIŞMASI...  10/2006 - 1/2009
NO NAME YEAR
1  Akut Derin Ven Trombozu Tedavisinde Heparin ve Streptokazın Etkilerinin Trombosit İşaretli Sintigraf...  2005
2  Diyabetik Olgularda İskemik Periferik Arter Hastalığı Tarama Çalışması : DİSPAT...  2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi