DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
E-Mail :   Phone :  
Education/Academic Info
Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Dalı  1997
Doçent  Radyodiagnostik Bilim Alanı  2002
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
NO NAME YEAR
1  Evaluation of coronary artery bypass grafts with 64 slice CT, our initial experience...  2014
2  Comparison of health -related quality of life and exercise capacity according to stages in patients ...  2013
3  Papilledema caused by cerebral venous sinus thrombosis in a patient with Behçet disease....  2013
4  Esophageal duplication cyst: A rare cause of back pain....  2012
5  Koroner bypass greftlerinin değerlendirilmesinde bt anjiyografi...  2012
6  Multiple coronary artery-pulmonary artery fistulas in patients with chronic thromboembolic pulmonary...  2012
7  Intracardiac thrombosis and superior vena cava syndrome in behçet's disease...  2011
8  ekinokok kisti kavitesinde aspergillus klonizasyonu:olgu sunumu...  2011
9  Deskuamatif İnterstisiyel Pnömoni: Olgu Sunumu ve Sigara İlişkili İnterstisiyel Akciğer Hastalıkları...  2011
10  Ancient (Sclerosing) Thymoma: Case Report...  2010
11  Mediastinal Castleman Hastalığı: Vaskülaritenin Ameliyat Öncesi Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi...  2010
12  Primer odağı bilinmeyen mediastinal küçük hücreli karsinom.Olgu sunumu....  2010
13  Primary pulmonary extranodal marginal zone lymphoma/low grade B-cell lymphoma of MALT type combined ...  2010
14  Thymic enlargement in a patient with juvenile idiopathic arthritis during etanercept therapy...  2009
15  A case of adult-onset still's disease complicated with diffuse alveolar hemorrhage...  2009
16  diffüz parankimal akciğer hastalıklarının radyolog gözüyle tanısı...  2008
17  Erdheim-Chester Disease Multisystemic Manifestations and Long-term Survival with Corticosteroid Ther...  2008
18  Malign melanom ve endobronşiyal metastaz (iki olgu nedeniyle)...  2007
19  Anomalous origin of the right vertebral artery from the ascending aorta in the presence of an aberra...  2007
20  Pulmoner Tromboemboli Olgularının Radyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulguları Radiological, Clinical...  2007
21  Pulmoner emboli tanısında klinik olasılıkların bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi bulguları...  2007
22  Pneumothorax and parenchymal cavitation caused by airway injury after blunt trauma to the chest...  2006
23  Bronşektazi olgularında Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonu ve klinik yansımaları: Pseudomonas aeru...  2006
24  Seeing the invisible: painless aortic dissection in the emergency setting...  2006
25  Sanal bronkoskopi uygulamaları...  2006
26  Accuracy and feasibility of dynamic contrast-enhanced 3D MR imaging in the assessment of lung perfus...  2005
27  nadir rastlanan intra toraik kitle:intra torasik desmoid tümör. olgu sunumu...  2004
28  Morgagni hernia: late diagnosis in a case with Down syndrome...  2004
29  Arteriovenous malformations of the lung: diagnosis by thin-section HRCT and Cine-MRI...  2004
30  Cellular angiolipoma of the breast with unusual radiologic presentation as a carcinoma...  2004
31  A case of a bronchogenic cyst in a rare location...  2004
32  The evaluation of the proximal tibiofibular joint for patients with lateral knee pain...  2004
33  Kene kaynaklı akciğer hastalığı: bir olgu nedeniyle...  2004
34  Sanal bronkoskopi...  2004
35  Disseminated pulmonary candidiasis complicating hyperimmunoglobulin E (Job's) syndrome...  2004
36  The case of a cyst hydatid localized within the interatrial septum...  2004
37  Radiography, Doppler sonography, and MR angiography of malignant pulmonary hemangiopericytoma...  2003
38  Tuberculous ileitis in a renal transplant recipient with familial mediterranean fever: Gray-scale an...  2003
39  Interruption of the inferior vena cava with azygos/hemiazygos continuation accompanied by distinct r...  2003
40  The efficacy of helical CT in the diagnosis of small bowel obstruction...  2003
41  Carcinosarcoma of the Renal pelvis and Urinary Bladder: A Case Report...  2003
42  Bone mineral density reference values in the normal female and male population of İzmir, Turkey...  2003
43  tuberculous ileitis in a renal transplant recipient with familial mediterranean fever: gray-scale an...  2003
44  The proximal tibiofibular joint: an anatomic study...  2003
45  İntraatriyal septum yerleşimli kist hidatik olgusu...  2003
46  Comparison of mammographic and sonographic findings in typical and atypical medullary carcinomas of ...  2002
47  Differentiation of phyllodes tumors versus fibroadenomas...  2002
48  Giant hydronephrosis due to ureteropelvic junction obstruction in a child: CT and MR appearances...  2002
49  Pediatric focal xanthogranulomatous pyelonephritis: dynamic contrast-enhanced MRI findings...  2002
50  Bilateral congenital subluxation of the proximal tibiofibular joint with magnetic resonance imaging ...  2002
51  Bilateral breast involvement in Sézary syndrome....  2001
52  Mammographic and sonographic findings in the diagnosis of idiopathic granulomatous mastitis...  2001
53  Indirect MR Arthrography Of The Shoulder İn Detection Of Rotator Cuff Ruptures...  2001
54  Sonographic and MRI findings in prepubertal adnexal hemorrhagic cyst with torsion...  2001
55  CT and MRI appearance of a fistula between the right and left main bronchus caused by tracheobronchi...  2001
56  Sonographic and MRI findings in prepubertal adnexal hemorrhagic cyst with torsion...  2001
57  Hematometra ve hematokolpos ile ortaya çıkan bir mülleriyen kanal anomalisi olgusu...  2001
58  Aortik intramural hematom tanısında MRG...  2001
59  Hipofizer mikroadenomların değerlendirilmesinde dinamik MR tetkikinin yeri...  2001
60  Serebral arter oklüzyonlarında gelişen kollateral yolların anjiyografik değerlendirilmesi...  2001
61  Kardiyak tümörlerin MR ile incelenmesi...  2001
62  Koroner arter fistülünde MR bulguları...  2001
63  Akciğer patolojisini taklit eden geç prezentasyonlu sağ bochdalek hernisi...  2001
64  İdiopatik karpal tünel sendromunun BT ile değerlendirilmesi ve klinik korelasyon...  2001
65  Disekan aort anevrizmalarının MR faz-kontrast tekniği ile değerlendirilmesi...  2001
66  Meme kanserinde cilt invazyonunun mamografik ve histopatolojik bulgularla karşılaştırmalı değerlendi...  2001
67  Memenin filloid tümörleri: mamografik ve sonografik değerlendirme...  2001
68  Opere larinks karsinomlu olgularda klinik-radyolojik ve patolojik evre uyumu....  2000
69  İnflamatuar meme karsinomu (12 Olgu)...  2000
70  Langerhans hücreli histiyositoziste tedaviye yanıt: radyolojik yaklaşım...  2000
71  Palpe edilemeyen meme lezyonlarında yeni bir işaretleme yöntemi: ROLL...  2000
72  Endometrium karsinomunda myometrial invazyon derinliğinin belirlenmesinde MRG...  2000
73  Meme kitlelerinin tanısında ekokontrast renkli Doppler US...  2000
74  İzmir bölgesi kadın popülasyonunda DEXA kemik mineral yoğunluğu referans değerleri...  2000
75  Memenin medüller karsinomu: Mammografik özellikler....  2000
76  Cardiopulmonary echinococccosis: MR assessment...  2000
77  Multiple coarctation of the pulmonary artery...  2000
78  Spontan bilateral karotis diseksiyonu...  2000
79  Torasik aortik greft enfeksiyonlarının tanısında MRG...  2000
80  İmplant cerrahisi öncesi meme volümünün MR ile ölçülmesi...  2000
81  Primer rektal lenfoma olgusunda radyolojik görünümler...  2000
82  Mamografik olarak saptanan mikrokalsifikasyonların radyolojik-patolojik korelasyonu...  2000
83  Göğüs duvarı kaynaklı ekstraosseöz Ewing sarkomlu iki olguda radyolojik bulgular...  2000
84  Unilateral internal karotid arter hipoplazisinde radyolojik bulgular ve anatomik değişiklikler: olgu...  2000
85  Posterior inferior serebellar arter anevrizmaları: Anjiografi ile radyo-anatomik korelasyon...  1999
86  İnvaziv lobüler meme karsinomlarında değişik mammografik yansımalar...  1999
87  Aort diseksiyonlu Marfan sendromlu olgunun MR ile değerlendirilmesi...  1999
88  İnvaziv meme karsinomlarında yeni tanımlanan bir alt grup: İnvaziv mikropapiller karsinom görüntülem...  1999
89  Akut myokard enfarktı sonrası üç olgunun MR ile değerlendirilmesi...  1999
90  İnflamatuar meme kanseri: Mammografinin tanıdaki yeri...  1999
91  Hipertrofik obstrüktif kardiyomyopatiler: MR ile değerlendirilme...  1999
92  Pes planus değerlendirilmesinde kullanılan radyolojik kriterlerin karşılaştırılması...  1999
93  Aneurysmal bone cyst secondary to infantile cartilaginous hamartoma of rib...  1997
NO NAME DATE
1  Comparison of diffussion weighted magnetic resonance imaging versus F 18 FDG PET in the assesment of...
 27/10/2013 - 30/10/2013
2  Diagnostic value of CT fluoroscopy guıded transbronchial biopsy in endobronchially invisible and tra...
 27/10/2013 - 30/10/2013
3  Comparison of CT features versus 18FDG PET standardize uptake values of mediastinal lymph node metas...
 08/06/2013 - 11/06/2013
4  Primer Pulmoner Sinoviyal Sarkom: Olgu Sunumu...
 28/10/2011 - 02/11/2011
5  Dev Boyutlu Kosta Kaynaklı Kondrosarkom Olgusu...
 28/10/2011 - 02/11/2011
6  Kardiayak BT Anjiografi İle Pulmoner Ven Haritalamasının Atriyal Fibrilasyon Tedavisindeki Rolü...
 28/10/2011 - 02/11/2011
7  Malignant pleural mesothelioma (MPM) the bronchus,trachea,lymph node,tongue and submental metastases...
 03/06/2011 - 07/06/2011
8  Bronşiolitis obliterans organize pnömoni (ilginç 2 olgu nedeniyle)...
 13/04/2011 - 
9  massif hemoptizisi olan radyolojik ve PET-BT bulguları ile ilginç bir akciğer kanseri olgusu...
 13/04/2011 - 17/04/2011
10  Malign plevral mezotelyoma (MPM)'da bronş,trakea,lenf bezi,dil ve submental metastaz (bir olgu neden...
 13/04/2011 - 17/04/2011
11  Perikardiyal sinovyal sarkomun radyolojik bulguları...
 08/11/2010 - 11/11/2010
12  akciğer kanserlerinde kemik metastazını saptamada hangi yöntem kullanılmalı?...
 08/04/2009 - 12/04/2009
13  Acil serviste pulmoner emboli ön tanısıyla değerlendirilen hastalarda klinik skorlama yöntemlerinin ...
 08/04/2009 - 12/04/2009
14  Deskuamatif intersitisiyel pnömoni: olgu sunumu...
 25/10/2008 - 29/10/2008
15  Pulmoner tromboemboli olgularının klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri...
 23/04/2008 - 27/04/2008
16  Erken yaş aort rüptüründe BT anjiyografi bulguları...
 27/10/2007 - 31/10/2007
17  Akut ve kronik pulmoner emboli ayrımında pulmoner BT anjiyografi bulguları...
 27/10/2007 - 31/10/2007
18  Mediastinal Castleman hastalığı: vaskülaritenin radyolojik olarak değerlendirilmesi...
 27/10/2007 - 31/10/2007
19  Pulmoner BT anjiyografi sonrası yapılan indirekt BT venografi tetkikinin pulmoner emboli tanısındaki...
 27/10/2007 - 31/10/2007
20  Thoracic manifestations of Hodgkin lymphoma...
 15/09/2007 - 19/09/2007
21  Discrimination of acute and chronic pulmonary thromboembolism...
 15/09/2007 - 19/09/2007
22  The coexistence of lung cancer and thromboembolism...
 02/09/2007 - 06/09/2007
23  kanser dışındaki akciğer patolojilerinde servikal mediastinoskopinin diagnostik değeri ve bunun bilg...
 17/05/2007 - 20/05/2007
24  Endobronşiyal Metastaz Yapan Testis Leiomyosarkomu Olgusu...
 01/11/2006 - 05/11/2006
25  Malign plevral mezotelyomada brons, trakea, lenf bezi, dil ve submental metastaz ( bir olgu nedeni i...
 01/11/2006 - 05/11/2006
26  Diffüz panbronşiyolitis: YRBT bulguları....
 11/10/2006 - 15/10/2006
27  The radiologic evidence in distinguising the pleural mesothelioma from the the pleural metastatic ad...
 02/09/2006 - 06/09/2006
28  Plevral mezotelyoma ile plevral metastatik adenokarsinomunun ayırımında radyolojik bulgular...
 19/04/2006 - 23/04/2006
29  Kitle formunda izlenen parankim ve mediastinal kaynaklı torakal non-Hodgin lenfoma olguları...
 26/10/2005 - 30/10/2005
30  Hipersensitivite pnömonisine ait radyolojik bulgular: olgu bildirisi...
 26/10/2005 - 30/10/2005
31  Radiological, clinical and laboratory findings in patients with pulmonary thromboemboli...
 17/09/2005 - 21/09/2005
32  Comparison of clinical assessments with computerized tomography pulmonary angiography (CTPA) results...
 17/09/2005 - 21/09/2005
33  Different uptake values of FDG-PET in benign and malignant pleural effusions...
 03/07/2005 - 06/07/2005
34  Multivariate survival analysis of patients with operable non-small lung cancer (NSCLC)...
 03/06/2005 - 06/06/2005
35  Pulmoner emboli tanısında klinik olasılıkların bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi bulguları...
 27/04/2005 - 01/05/2005
36  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut alevlenmede derin ven trombozu sıklığı...
 27/04/2005 - 01/05/2005
37  Diffüz parankimal akciğer hastalığının radyolog gözüyle olası tanısı...
 27/04/2005 - 01/05/2005
38  Pulmoner tromboemboli olgularının radyolojik, klinik özellikleri ve laboratuar bulguları...
 27/04/2005 - 01/05/2005
39  Mediastinal lenfadenopatilerde klinik ve radyolojik ön tanıdan cerrahi kesin tanıya...
 25/11/2004 - 28/11/2004
40  Pulmoner emboli tanısında multi-dedektör spiral BT pulmoner anjiyografinin tanısal değeri...
 27/10/2004 - 31/10/2004
41  Stabil bir prostasiklin analoğu olan İloprost?un tavşan modelinde medulla spinalis iskemisi üzerine ...
 01/09/2004 - 05/09/2004
42  Accuracy and feasibility of dynamic contrast-enhanced 3D MR imaging in the assessment of lung perfus...
 21/05/2004 - 26/05/2004
43  Kitleyi taklit eden bir organize pnömoni olgusu...
 28/04/2004 - 01/05/2004
44  Sanal bronkoskopinin trakeobronşial patolojilerdeki yeri (bir olgu nedeniyle)...
 28/04/2004 - 04/05/2004
45  Akciğerin bilateral kistik bronşiyoloalveoler karsinomu: radyolojik-patolojik korelasyon...
 08/10/2003 - 11/10/2003
46  Lipomu taklit eden memenin yağ nekrozu: MRG?nin tanısal katkısı...
 08/10/2003 - 11/10/2003
47  Lateral epikondilitli hastaların cerrahi tedavi sonrası MRG tetkiklerinin klinik bulgularla birlikte...
 08/10/2003 - 11/10/2003
48  Aberan brakiosefalik arterde anevrizma...
 08/10/2003 - 11/10/2003
49  Nadir lokalizasyonda servikal bronkojenik kist olgusu....
 17/09/2003 - 20/09/2003
50  Nadir rastlanılan intrtorasik kitle: intratorasik desmoid tümör...
 17/09/2003 - 20/09/2003
51  Our virtual bronchoscopy practice with two patients...
 29/08/2003 - 01/09/2003
52  Sanal bronkoskopi uygulamalarımız...
 23/04/2003 - 26/04/2003
53  Hughes-Stovin sendromu...
 23/04/2003 - 26/04/2003
54  Gossipiboma olgusu...
 23/04/2003 - 26/04/2003
55  Hormone replacement therapy and the breast: mammographic follow-up findings in various treatment pro...
 07/03/2003 - 11/03/2003
56  Contribution of magnetic resonance spectroscopy in the evaluation of breast masses...
 07/03/2003 - 11/03/2003
57  Hormon replasman tedavisi altında meme dokusunda değişimler: mamografik bulgular...
 05/11/2002 - 08/11/2002
58  Meme kitlelerinin değerlendirilmesinde MR spektroskopinin tanıya katkısı...
 05/11/2002 - 08/11/2002
59  The proximal tibiofibular joint. An anatomic study....
 21/10/2002 - 26/10/2002
60  Proximal tibiofibular joint pathologies: as a cause of the lateral knee pain syndrome with special r...
 21/10/2002 - 26/10/2002
61  Discrepancies in postoperative shoulder MR imaging...
 01/03/2002 - 05/03/2002
62  Pediatrik fokal ksantogranülomatöz pyelonefrit: dinamik kontrastlı MRG bulguları...
 26/10/2001 - 31/10/2001
63  Pediatrik plevral ampiyem: BT bulguları...
 26/10/2001 - 31/10/2001
64  Ülseratif kolit hastalığında akciğer parankim tutulumu...
 26/10/2001 - 31/10/2001
65  The efficacy of helical CT in the diagnosis of small bowel obstruction...
 20/06/2001 - 23/06/2001
66  The role of computed tomography in the diagnosis of intestinal obstruction...
 02/03/2001 - 06/03/2001
67  Aortik intramural hematom tanısında MRG...
 14/12/2000 - 16/12/2000
68  Karpal tünel sendromunun bilgisayarlı tomografi ile kantitatif değerlendirilmesi ve klinik korelasyo...
 27/10/2000 - 31/10/2000
69  Nervus tibialis posterior kökenli malign schwannom...
 27/10/2000 - 31/10/2000
70  Tipik-atipik medüller meme karsinomu ayrımında mamografi ve ultrason bulgularının yeri...
 27/10/2000 - 31/10/2000
71  İzmir bölgesi erkek popülasyonda DEXA ile ölçülen BMD referans değerleri...
 27/10/2000 - 31/10/2000
72  Rotator cuff yırtıklarında operasyon öncesi ve sonrası MR: klinik bulgularla karşılaştırma...
 27/10/2000 - 31/10/2000
73  Memenin filloides tümörlerinin fibroadenomlardan ayrımı: mamografik ve sonografik özellikleri...
 27/10/2000 - 31/10/2000
74  Anatomical study of the proximal tibiofibular joint...
 02/09/2000 - 05/09/2000
75  İnflamatuar meme karsinomu (12 olgu)...
 07/04/2000 - 08/04/2000
76  Meme Kitlelerinde Tümör Anjiogenezisin Dinamik MRG ile Değerlendirilmesi ve Histopatolojik Korelasyo...
 07/04/2000 - 08/04/2000
77  Akut myokard enfarktı sonrası üç olgunun MR ile değerlendirilmesi...
 26/10/1999 - 31/10/1999
78  Meme kitlelerinin renkli Doppler US ile değerlendirilmesinde US kontrast ajanların katkıları...
 26/10/1999 - 31/10/1999
79  İnvaziv meme karsinomlarında yeni tanımlanan bir alt grup: invaziv mikropapiller karsinom / görüntül...
 26/10/1999 - 31/10/1999
80  Mammografik mikrokalsifikasyonların radyolojik-patolojik korelasyonu...
 26/10/1999 - 31/10/1999
81  İzmir bölgesi DEXA referans değerleri...
 26/10/1999 - 31/10/1999
82  Nonpalpabl meme lezyonlarında yeni bir işaretleme yöntemi: ROLL (radioguided occult lesion localisat...
 26/10/1999 - 31/10/1999
83  Meme kitlelerinde tümör anjiyogenezisin dinamik MRG ile değerlendirilmesi ve patolojik korelasyon...
 26/10/1999 - 31/10/1999
84  Rotator cuff yırtıklarının tanısında intravenöz MR-artrografi...
 26/10/1999 - 31/10/1999
85  Akciğer hilus patolojilerinin tespitinde konvansiyonel BT nin yetersiz kaldığı olgularda ince kesit ...
 26/10/1999 - 31/10/1999
86  Disekan aort anevrizmalarının MR faz-kontrast tekniği ile değerlendirilmesi...
 27/10/1998 - 31/10/1998
87  Kardiyak ve parakardiyak kitlelerin MR ile incelenmesi...
 27/10/1998 - 31/10/1998
88  Süperior sulkus tümörlerinde radyolojik değerlendirme ve kliniğe katkıları...
 27/10/1998 - 31/10/1998
89  Beyinde soliter tüberküloz absesi...
 27/10/1998 - 31/10/1998
90  Hemorajik meme akıntısı varlığında izlenen galaktografik bulgular ve histopatolojik karşılaştırılmas...
 27/10/1998 - 31/10/1998
91  Enflamatuar meme kanseri: Mammografik bulgular ve mammografinin tanıdaki yeri...
 27/10/1998 - 31/10/1998
92  Lober pulmoner agenezi olgusu ve eşlik eden anomaliler...
 27/10/1998 - 31/10/1998
93  Hipertrofik obstrüktif kardiyomyopatiler: MR ile değerlendirme...
 27/10/1998 - 31/10/1998
94  Koroner arteriyal fistül olgusu: MR bulguları...
 27/10/1998 - 31/10/1998
95  Marfan sendromlu olguda aortik diseksiyon...
 27/10/1998 - 31/10/1998
96  Medüller meme karsinomu: mammografik özellikler...
 27/10/1998 - 31/10/1998
97  İmplant cerrahisi öncesi meme dokusu volümlerinin MR ile ölçülmesi...
 27/10/1998 - 31/10/1998
98  Ekstrakraniyal damarların agenezi ve hipoplazisi...
 27/10/1998 - 31/10/1998
99  Masif hemoptizi tedavisinde bronşial arter embolizasyonu (iki olgu nedeniyle)...
 06/05/1998 - 10/05/1998
100  Bilateral pulmoner tutulumun eşlik ettiği kardiyak kist hidatik olgusu...
 28/10/1997 - 02/11/1997
101  Hipofizer mikroadenomların değerlendirilmesinde dinamik MRG nin yeri...
 28/10/1997 - 02/11/1997
102  Posterior inferior serebellar arter anevrizmalarının anjiyografi ile radyoanatomik korelasyonu...
 28/10/1997 - 02/11/1997
103  Comparative evaluation of mammographic and histopathologic findings in the dermal invasion of breast...
 01/12/1996 - 08/12/1996
104  Pulmoner arter koarktasyonu...
 06/10/1996 - 10/10/1996
105  Normal popülasyonda umblikal ven patensisi...
 06/10/1996 - 10/10/1996
106  Malign özefagus darlıklarında yeni bir stent: İnstent uygulamalarımız...
 06/10/1996 - 10/10/1996
107  Opere larenks karsinomlu olgularda klinik ve patolojik evre uyumu...
 05/10/1996 - 09/10/2006
108  Opere larenks karsinomlu olgularda klinik ve patolojik evre uyumu....
 05/10/1996 - 09/10/1996
109  Meniere hastalığında bilgisayarlı tomografi bulguları...
 18/06/1995 - 22/06/1995
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Pulmoner emboli tanısında bilgisayarlı tomografi ve manyetik resonans görüntüleme Solunum sistemi radyolojisi...  2007
2  Radyolojik görüntüleme eşliğinde yapılan akciğer biyopsileri Akciğer kanserinde tanı ve evrelendirmede girişimsel yöntemler...  2006
NO NAME DATE
1  Pulmoner BT-anjiografi Sonrası Yapılan İndirekt BT-Venografi Tetkikinin Pulmoner Emboli Tanısındaki Yeri...  12/2006 - 11/2007

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi