DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. BERRİN ACAR
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI REPRODUKTİF ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI
E-Mail :   berrin.acar@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4123102 - 3102
Education/Academic Info
Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  1974
Tıpta Uzmanlık  Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Kadın -Doğum Hastalıkları  1979
Yardımcı Doçent  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1982
Doçent  Kadın Hastalıkları ve Doğum  1984
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
NO NAME YEAR
1  Comparative evaluation of serum levels of main minerals and postmenopausal osteoporosis....  2013
2  Postmenopozal sağlıklı kadınlarda kemik mineral yoğunluğu-tiroid stimülan hormon ilişkisi...  2008
3  p53 and mdm2 as prognostic indicators in patients with epithelial ovarian cancer: A multivariate ana...  2005
4  Effects of transdermal estrogen replacement therapy on plasma levels of nitric oxide and plasma lipi...  2005
5  The effect of exercise on physical fitness and quality of life in postmenopausal women...  2004
6  Effects of betamethasone and thyroid releasing hormone on fetal lung maturation: an experimental and...  2004
7  Postmenopozal Kadınlarda Egzersizin Fiziksel Uygunluk Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi...  2003
8  Mosaic form (45X/46XX) of Turner's syndrome. A case report...  2002
9  Management of intramedullary endometriosis of the conus medullaris. A case report....  2002
10  Epitelyal Over Tümörlerinde P53 ve C-ErbB-2 İmmünoreaktivitesinin Klinik ve Patolojik Faktörlerle İl...  2002
11  Endometriozis ve myoma uterili olgularda Tümör Nekrozis Faktor-? düzeylerinin tanıda önemi...  2000
12  Serviks kanserli olgularda Southern Blot Hybridization metodu ile Human Papilloma Virus DNAsının sap...  2000
13  Hormon replasman tedavisi ve meme kanseri...  2000
14  Servikal kanserli Türk kadınlarında Human Papilloma Virus insidansının ?polimeraz zincir reaksiyonu?...  2000
15  Relation between bone mineral content and clinical, hormonal and biochemical parameters in postmenop...  1998
16  Investigation of the fluidity of biological fluids with PDDTBN spin probe...  1997
17  Term fetuslarda aldosteron ve elektrolitler....  1996
18  Ektopik gebelerin tanısında maternal serum kreatin kinaz düzeyleri....  1996
19  Gebelikte eser element...  1996
20  Fetal gelişim ve prolaktin...  1996
21  Alt segment transvers sezaryen operasyonlarında insizyon iyileşmesi: seri manyetik rezonans görüntül...  1995
22  Risk factors for wolfe's dysplasia of mammograms in postmenopausal turkish women....  1995
23  Surgical treatment of an extensive lesion of lymphangioma circumscriptum of the vulva...  1995
24  Fetal growth and thyroid function...  1995
25  Sağlıklı gebelerde Herpes simpleks virus tip 1 ve tip 2 antijenlerinin direkt immünofloresan yönt...  1995
26  Polikistik over sendromlu zayıf olgularda hiperinsülinemi ile hiperandrojenemi arasındaki ilişkinin ...  1995
27  Ovarian hiperstimülasyon sendromu:Risk faktörleri, tanı ve tedavi...  1995
28  A rare presentation of Down syndrome: non immune hydrops fetalis...  1995
29  Günümüzde genital traktus ve histerosalfingografiye alternatif yöntemler...  1994
30  Pipelle ile endometrial örnekleme: yeterli bir teknik mi?...  1994
31  Intakt tubal gebeliklerin medikal tedavisi...  1994
32  Hurler sendromunun prenetal tanısı...  1994
33  Plasma copper, zinc and magnesium levels in patients with premenstrual tension syndrome....  1994
34  Polikistik over sendromlu olgularda obesite, akut insülin yükselmelerive luteinize edici hormonun, s...  1994
35  Diminished growth hormone responses to L-dopa in polycystic ovarian disease....  1993
36  Rare gynecological condition causing sciatic pain...  1993
37  Diagnostic-value of magnetic -resonance-imaging in gynecology...  1992
38  Polikistik over sendromu: Bir büyüme eksikliği sendromu mu?...  1992
39  Türk kadınlarında postmenopozal over volumleri...  1992
40  Clinical application of a gonadotropin releasing hormone analog (buserelin) in the treatment of uter...  1992
41  Gonadotropin releasing hormon analog(buserelin) tedavisinin metabolik etkileri....  1991
42  Gonadotropin releasing hormon analoğu ile tedavi edilen polikistik over tanısı almış hirsut kadınlar...  1991
43  Bir brenner tümör olgusu...  1990
44  Düşük dereceli bir endolenfatik stromal myosis olgusu...  1990
45  Myoma uteri tedavisinde bir gonadotropin releasing hormon analog(Buserelin) kullanımı...  1990
46  Polikistik overe bağlı hirsutismus olgularında gonodotropin releasing hormon olan buserelinin etkisi...  1990
47  Normal ve riskli gebelerde serum beta human koryonik gonadotropin ve prolaktin düzeyleri arasındaki...  1990
48  Term gebelikte human koryonik gonadotropin, prolaktin ve estradiol ilişkisinin araştrılması...  1990
49  Gebelikte ve doğum sırasında çeşitli faktörlerin bebekte serum bilirubin düzeyleri üzerine etkisi....  1990
50  Term gebelikte human koriyonik ve prolaktin ilişkisinin araştırılması...  1990
51  Vaginal agenesis olgusu...  1989
52  Luteinizan Hormon (LH)/Follikül Stimülan Hormon(FSH) Oran Yüksek Olan Polikistikover Hastalıklı (PCO...  1989
53  Polikistik Over Hastalığında (PCOS) Normal Büyülükte Overleri Olanlarla Büyük Overli Olanların Klini...  1989
54  Jinekolojik tümörlerin tanısında preoperatif serum serum CA125 düzeyleri....  1989
55  Gebe ve gebe kalmak isteyen kadınların serum rubella antikor düzeylerinin değerlendirilmesi....  1989
56  Üreme çağındaki kadınların serolojik olarak sitomegalovirus enfeksiyonu açısından araştırılması....  1989
57  Kadın Hayatının değişik devrelerinde serum prolaktin (PRL) düzeylerinin araştırılması....  1989
58  Gebelerde serum alfa-fetoprotein düzeylerinin değerlendirilmesi....  1989
59  Histerektomi sonrası ultrasonografik değerlendirmenin önemi....  1989
60  polikistik overli hastaların ultrasonografik degerlendirmesinin klinik ve laparaskopik bulgularla ka...  1989
61  Vulva Sitolojisinin Değerlendirilmesi...  1989
62  Over endometriozislerinde gonadotropin releasing hormon anologlarının (...  1988
63  İntrauterin araç kullanan kadınlarda trofoblastik aktivitenin saptanması...  1988
64  Kronik pelvik enfeksiyonların ve endometriosisin ultrasonografik değerlendirilmesi....  1988
65  Çiftlerde CMV enfeksiyonunda seksüel ilişkinin rol oynayıp oynamadığının araştırılması....  1988
66  Serviks kanserinin erken tanısında sitoojinin önemi...  1988
67  Evaluation of the screening test result in asymptomatic prostitutes for gonorrhea and syphilis by us...  1987
68  Akut pelvik enfeksiyonların ultrasonografik değerlendirilmesi...  1987
69  Overin Malign Tümörlerinin Erken Tanısında Douglas Sitolojisinin Önemi...  1987
70  Bazı Jinekolojik Hastalıklar ile Memenin Fibrokistik Hastalığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması...  1986
71  Hiperprolaktinemili ve gakatoreli hastaların araştırılması...  1986
72  Akut hecmeler gösteren bir kronik toksoplasmozis vakası....  1986
73  Comparation of cellular alterations in normal and preeclamptic placental cell cultures...  1984
74  Süspansiyon operasyonu uygulanan retroflexio uterus olgularında bel ağrılarının incelenmesi....  1984
75  Bakırlı spiralin saç bakır düzeyine etkisi....  1984
76  Normal ve preeklamptik olgularda plazma prolaktin ve 17beta estradiol düzeylerinin karşılaştırılması...  1984
77  Kalsiyumun preeklampsinin oluşmasındaki önemi....  1984
78  Normal plasentanın hücre kültürünün değerlendirilmesi....  1984
79  Preeklampside sirkülasyondaki fibrin parçalanma ürünleri ve fibrin monomer değerlerinin saptanması....  1984
80  Fetopasental vasküler doku tarafından yapılan prostasiklinin (PGI2) preeklampsideki önemi...  1984
81  Normal ve preeklamptik gebelerde plasental (PGI2) preeklampsideki önemi....  1984
82  Litotomi pozisyonunda femoral ve siyatik sinir jürilerinin oluşması....  1984
83  In vitro growth of the placental tissue with modified roller tube method....  1983
84  Gebelikte kalsiyum metabolizması...  1983
85  Modern gestoz teorileri (2)...  1983
86  Erken dönem insan plasentasının ultrastrüktürel özellikleri....  1983
87  Foley sonda ile histeresalpingografi...  1983
88  Fetal malpresentasyonda ultrasonografi ile eksternal versiyon uygulaması....  1983
89  Ovarian function in women immediately post parfum...  1981
90  Piperacillin alone vs triple antibiotic combination in gynecological infections....  1981
91  Bebek ölümlerinin doğum sırası, doğum aralığı, yaşayan çocuk ve ev halkı sayısı ile ilişkisi...  1979
NO NAME DATE
1  Bir Üniversite Hastanesi İzlemindeki Gebelerin Aile Hekimliği Hizmetlerini Kullanma Durumu...
 20/10/2014 - 24/10/2014
2  comparison of changes in bone mineral density and lipid metabolism after twelve months alendronate a...
 07/05/2014 - 10/05/2014
3  Evaluation of growth hormone, growth hormon releasing hormon, insulin, insulinlike growth factor bin...
 07/05/2014 - 10/05/2014
4  EFFECT OF FOLIC ACID ON ENDOTHELIN-1 AND ISCHEMIA MODIFIED ALBUMIN LEVELS IN PATIENTS WITH POLYCYSTI...
 30/04/2014 - 04/05/2014
5  Serum and peritoneal fluid of endoglin levels in women with endometriosis....
 07/10/2012 - 07/10/2012
6  FOLLICULAR VARIANT OF PAPILLARY THYROID CARCINOMA ARISING IN MATURE CYSTIC TERATOMA OF THE OVARY: A...
 07/10/2012 - 12/10/2012
7  Serum and peritoneal fluid levels of fibroblasric growth factor-2 levels in women with endometriosi...
 07/10/2012 - 12/10/2012
8  Relations between fasting serum glucose, age, body mass index, serum levels of 25-OHvitamin d and pa...
 09/05/2012 - 12/05/2012
9  Effects of endogenous pitutitary and sex steroid hormone levels on bone mıneral density in healthy p...
 09/05/2012 - 12/05/2012
10  effect of folic acid on cardiovascular risk parameters in patients with pcos...
 09/05/2012 - 12/05/2012
11  effects of endogenous hormones, serum lipid profile and insulin resistance on mamographic densithy i...
 09/05/2012 - 12/05/2012
12  serum element contens and mammographic density in healty postmenopausal Turkish woman...
 09/05/2012 - 12/05/2012
13  The relationship between serum lipid profile,fasting serum glucose, serum levels of insulin, insulin...
 09/05/2012 - 12/05/2012
14  Papiller tiroid karsinomunun farklı prezantasyonları:iki olgu sunumu...
 12/10/2011 - 16/10/2011
15  Serum element contents and osteoporosis in postmenopausal Turkish women...
 08/06/2011 - 11/06/2011
16  The relationship between thyroid functions and postmenopaussal osteoporosis...
 08/06/2011 - 11/06/2011
17  Effect of endogenous pitüitary and steroid hormone levels on bone mineral density in healty postmeno...
 04/05/2011 - 08/05/2011
18  Biochemical markers of bone turnover and the risk of fractures in healthy postmenopausal women...
 04/05/2011 - 08/05/2011
19  relationships between seum levels of pituitary and steroid hormnoes,insulinlike growth factors,mamog...
 04/05/2011 - 08/05/2011
20  The relationship of serum vitamin B12,folic acid,homocysteine and c-reactive protein levels with ost...
 04/05/2011 - 08/05/2011
21  Endometriozisde Survivin Ekspresyonunun Araştırılması...
 07/10/2009 - 11/10/2009
22  Postmenapozal kadınlarda DHEA-S (Dehidroepiandrosteron-sülfat) düzeylerinin kemik mineral dansitesi ...
 01/10/2009 - 04/10/2009
23  Postmenopozal kadınlarda tiroid fonksiyonlarının kemik mineral dansitesi üzerine etkisi...
 01/10/2009 - 04/10/2009
24  Postmenopozal kadınlarda serum homosistein ve CRP düzeylerinin kemik mineral dansitesi üzerine etkis...
 01/10/2009 - 04/10/2009
25  Endoglin levels in serum and peritoneal fluid from women with and without endometriosis...
 10/11/2008 - 14/11/2008
26  gonadal agenesis 46, XX associated with the atypical form of Rokitnsky Syndrome...
 16/05/2007 - 20/05/2007
27  postmenopozal sağlıklı kadınlarda BMD-TSH ilişkisi...
 19/01/2007 - 22/01/2007
28  Endoglin expression in eutopic and ectopic endometrium of women with endometriosis and its associati...
 18/06/2006 - 21/06/2006
29  P53 and MDM2 expressions in epithelial ovarian cancer: their value as prognostic indicators....
 04/05/2004 - 08/05/2004
30  Postmenopozal Kadınlarda Egzersizin Fiziksel Uygunluk Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi...
 18/09/2002 - 21/09/2002
31  Management of intramedullary endometriosis of the conus medullaris: a case report...
 16/09/2001 - 20/09/2001
32  Investigation Of Human Papilloma Virus Incidence By ?Polymerase Chain Reaction? Method In Turkish Wo...
 05/05/1999 - 08/05/1999
33  Determination Of Human Papilloma Virus DNA By ?Southern Blot Hybridization? Method In The Speciments...
 05/05/1999 - 08/05/1999
34  The Effect Of Betamethasone And Thyroid Releasing Hormone On Fetal Lung Maturation...
 05/05/1999 - 08/05/1999
35  The Role Of Fetal Fibronectin Determination In Cervical Mucous For The Estimation Of Onset Of Labou...
 05/05/1999 - 08/05/1999
36  Correlation Between p53 And C-ErbB-2 Gene Expressions And Clinical And Pathological Factors In Epite...
 05/05/1999 - 08/05/1999
37  Human Papilloma Virus (HPV) DNA in Uterine Cervix Detected by Polymerase Chain Reaction...
 10/09/1998 - 14/09/1998
38  Detection of Human Papillomavirus DNA in uterine cervix carcinomas by using non radioactive southern...
 20/07/1997 - 22/07/1997
39  Uterin Serviks karsinomlarında non-radyoaktif Southern hibridizasyon yöntemi kullanılarak insan papi...
 23/04/1997 - 26/04/1997
40  Investigation of the fluidity of biological fluids with a PDDTBN spin probe....
 25/08/1996 - 30/08/1996
41  Pregnancy followed up by AAS Technics: Magnesium, zinc, copper and selenium levels in amniotic fluid...
 28/11/1995 - 01/12/1995
42  Placenta previa / percreata: A majör obstetrik challange....
 02/06/1995 - 06/06/1995
43  Serum creatin kinase levels in suspected ectopic pregnancies...
 02/06/1995 - 06/06/1995
44  Adnexial ve uterin kitlelerin transvaginal doppler ultrason ile değerlendirilmesi...
 06/11/1994 - 11/01/1994
45  Abortus Vakalarında Saptanan Kromozomal Anomaliler...
 29/10/1994 - 01/11/1994
46  Polycystic ovarian disease: The effect of obesity and chronic endogenous hyperinsulinaemia on serum ...
 27/06/1994 - 29/06/1994
47  Prognostic effect of maternal body composition on intrauterin malnutrition...
 24/10/1993 - 27/10/1993
48  Rare gynecological condition causing sciatic pain....
 07/09/1992 - 11/09/1992
49  Türk kadınlarında postmenopozal over volumları...
 07/09/1992 - 11/09/1992
50  Clinical application of a gonadotropin releasing hormone analog(buserelin) in the treatment of uteri...
 07/09/1992 - 11/09/1992
51  Diminished growth hormone responses to L-Dopa in polycystic ovarian disease....
 07/09/1992 - 11/09/1992
52  Uterus leiomyomlarında sitogenetik anomaliler...
 07/09/1992 - 11/09/1992
53  Investigation of whole blood fluidity during the menstrual cycle and in the postmenopausal state in ...
 08/09/1991 - 12/09/1991
54  ESR study of whole blood fluidity during the menstruel cycle and in the postmenopausal period in hea...
 13/05/1991 - 15/05/1991
55  Gebelikte ve doğum sonrasındaki çeşitli faktörlerin bebekte serum bilirubin düzeyleri üzerine etkisi...
 21/05/1990 - 23/05/1990
56  Term gebelikte human korionik gonodotropin ve prolaktin hormonları arasındaki ilişkinin araştırılmas...
 21/05/1990 - 23/05/1990
57  Term gebelikte human koryonik gonadotropin, prolaktin ve estradiol ilişkisinin araştırılması....
 21/05/1990 - 23/05/1990
58  Jinekolojik tümörlerin tanısında preoperatif serum Ca-125 düzeyleri....
 02/05/1990 - 05/05/1990
NO NAME YEAR
1  Pediatrik ve Adelosan Jinekoloji...  2010
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Puberte ve Adelosan Jinekoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi...  2012
2  Pediatrik Jinekoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi...  2012
3  Adelosan dönemde endometriozis Pediatrik ve Adelosan Jinekoloji...  2010
4  Kronik ve Pelvik Ağrı Pediatrik ve Adelosan Jinekoloji...  2010
5  adolesan döneminde dismenore pediatrik ve adolesan jinekoloji...  2010
6  Puberte ve Adolesan Jinekolojisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi...  2004
7  Pediatrik Jinekoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi...  2004
NO NAME DATE
1  postmenopozal hastalarda hastalarda bir yıllık alendronat ve stronsiyum ranelat kullanımının retrospektif karşılaştırılması...  1/2014 - /
2  postmenopozal osteoporotik hastalarda biyokimyasal,hormonal,hematolojik ve radyolojik parametrelerin değerlendirilmesi...  1/2014 - /
3  Endometriozisli hastalarda serum, periton sıvısı, internal ve external endometrial dokuda PAPP-A, IGFBP-4,GH,GHRH ve insilün düzeylerinin araştırılması...  1/2011 - /
4  Polikisitk over sendromlu hastalarda kisspeptin, leptin, insulin, AMH ile hormonal, metabolik ve kardiyovasküler risk parametrelerinin ilişkisinin değerlendirilmesi...  12/2011 - /
5  neonatal and maternel outcome of vacuum extraction...  1/2008 - 1/2008
6  Polikistik over sendromlu hastalarda folik asitin kardiyovasküler risk belirteçleri üzerine etkisi...  10/2008 - 9/2011
7  Endometriozis Hastalarının Periton Sıvılarında Preoperatif ve Postoperatif Serumlarında Endoglin Ve Bazik Fibroblast Büyüme Faktör Düzeylerinin Saptanması ve Klinik Faktörlerle İlişkisi...  12/2006 - 12/2009
8  Endometriozis hastalarının eutopik ve ektopik endometrium dokularında endoglin ve bazik fibroblast büyüme faktör ekspresyonunun hastalığın evresi ile ilişkisi...  10/2005 - 12/2005
NO NAME YEAR
1  Postmenopozal kadınlarda tiroid fonksiyonlarının kemik mineral dansitesi üzerine etkisi...  2009
NO Görev
1 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Eylül 2014- Mart 2015
2 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mart 2014- Eylül 2014
3 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mart 2014- Eylül 2014
4 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Eylül 2013- Mart 2014
5 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Eylül 2013- Mart 2014
6 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2013-Devam ediyor
7 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mart 2013- Eylül 2013
8 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mart 2013- Eylül 2013
9 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2012-Devam ediyor
10 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkan Vekili, Eylül 2011- Şubat 2012
11 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reproduktif Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2009- Haziran 2012
12 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 1992- Ekim 1995

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi