DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. ÖZTEKİN OTO
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
E-Mail :   oztekin.oto@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4123202 - 3202
Education/Academic Info
Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1980
Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  1986
Doçent  Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi  1989
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
NO NAME YEAR
1  A mandatory modification in extracorporeal biventricular assist device (BIVAD) implantation: interco...  2013
2  Perkütan İnternal Jugüler Ven Kanülasyonu ile Kalp Cerrahisi...  2013
3  Minimally invasive on-pump aortic valve replacement with thoracic epidural anesthesia...  2012
4  Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention ...  2012
5  Vacuum-assisted closure for skin infection in a patient with Berlin Heart Excor biventricular assist...  2012
6  Intrapericardial teratoma in a newborn: a case report....  2012
7  Vascular Rings: Presentation, Imaging Strategies, Treatment, and Outcome....  2012
8  Torakal Epidural Anestezi ile Minimal İnvaziv "on-pump" Aort Kapak Değişimi...  2012
9  A Congenital Arteriovenous Malformation Originating from the Aorta Locating in the Posterior Mediast...  2012
10  Physical Therapy in the Intensive Care Unit in a Patient With Biventricular Assist Device...  2011
11  Atriyal Fibrilasyonda Cerrahi Ablasyon: Yeniden doğuş mu?...  2010
12  use of tunnelled catheters in haematological malignancy patients with neutropenia....  2008
13  Atriyoventriküler septal defektlerde cerrahi tedavi...  2008
14  Cerrahi ablasyon uygulama yöntemleri ve elektrofizyolojisi: Biatriyal ablasyon...  2008
15  Postoperatif kanama takibi ve hematolojik komplikasyonlar...  2007
16  Kardiyovasküler cerrahi sonrasında serum S-100B protein, NSE ve nitrik oksit düzeyleri ile bilişsel ...  2007
17  Vasorelaxant effect of Iloprost on isolated human internal mammarian artery...  2007
18  Postcardiotomy extracorporeal life support...  2006
19  Endolaser Surgery: a novel technique for the treatment of superficial varices....  2006
20  Pediyatrik kalp transplantasyonu...  2006
21  Minimal invaziv kalp kapak cerrahisi...  2005
22  Surgical resection for successful treatment of invasive pulmonary aspergillosis: report of 3 cases...  2005
23  Surgical resection for succesful treatment of invasive pulmonary aspergillosis....  2005
24  Surgical treatment of pulmonary arteriovenous malformation: Report of two cases and review of the li...  2005
25  Tip I-II trunkus arteriozuslu çocuklarda cerrahi uygulama sonuçlarımız: yedi olgunun değerlendirilme...  2005
26  Fast track anesthesia in cardiac surgery for non-complex cardiac anomalies....  2005
27  Surgical resection of a fistula between the left coronary sinus and left atrial appandage....  2005
28  Fresh homografts obtained through a national organ sharing programme for repair of congenital heart ...  2005
29  Fresh homografts obtained through a national organ-sharing programme for repair of congenital heart ...  2005
30  Koroner ve periferik arter cerrahisinde güncel yaklaşımlar...  2004
31  A modified twin hole aortic cannula facilitating open heart surgery through a 5 cm lower ministernot...  2004
32  Kalp kapak hastalıklarında cerrahi ? 2004...  2004
33  Intravascular ultrasound (IVUS) for detecting post-transplantation allograft vasculopathy in cardiac...  2004
34  Minimally invasive repair of congenital cardiac anomalies through ministernotomy approach....  2004
35  Pubertede koroner revaskülarizasyon ve ailesel hiperlipidemi: Greft seçimi...  2003
36  Inversely proportional relation between nitric oxide and lipid peroxidation in atherosclerotic plaqu...  2003
37  The effects of heparin coated circuits on pulmonary injury...  2003
38  Hipoplastik sol kalp sendromu...  2003
39  Açık kalp ameliyatlarında konvansiyonel ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  2003
40  Minimal invaziv kalp cerrahisi...  2003
41  Pubertede koroner revaskülarizasyon ve ailesel hiperlipidemi: greft seçimi...  2003
42  general anesthesia in a patient with complete atrioventricular block for permanent pacemaker implant...  2003
43  Erken koroner aterosklerozu nedeniyle bypass yapılan homozigot ailevi hiperkolesterolemili bir olgu...  2002
44  Pediyatrik kalp cerrahisinde minimal invaziv teknikler: Mini sternotomiler...  2002
45  Kardiyopleji sıvısına L-karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri...  2002
46  Low dose systemic thrombolytic therapy for treatment of deep venous thrombosis...  2002
47  Pleural flap for treating perigraft leak after a modified Blalock Taussig shunt...  2002
48  Pleural flap for treating perigraft leak after a modified Blalock-Taussig shunt....  2002
49  Kapak hastalıklarında cerrahi tedavi: Replasmana karşı onarım...  2002
50  Kardiyopleji sıvısına L-karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri...  2002
51  Intrapericardial diphragmatic hernia and atrial septal defect in adults...  2002
52  Pediyatrik kalp cerrahisinde minimal invazif teknikler: mini sternotomiler...  2002
53  Intrapericardial diaphragmatic hernia and atrial septal defect in adults....  2002
54  ligation of basilic vein catheter during anteriormediastinal mass surgery...  2002
55  A multicentre study of abdominal aorta diameters in a Turkish population...  2002
56  Ülkemizde abdominal aort çaplarınınyaş ve cinse göre değişimi: çok merkezli bir çalışma...  2002
57  A cheaper substitute for skin closure in open sternum technique....  2001
58  Pseudoaneurysm of the right ventricular outflow tract complicating balloon dilatation for tetralogy ...  2001
59  Dissection of the ascending aorta due to metastatic carcinoma....  2001
60  Akut koroner sendromlar ve koroner bypas cerrahisi...  2001
61  Son dönem kalp yetmezliği tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemler...  2001
62  Pulmonary arteriovenous malformation complicated by cerebral infarction...  2000
63  Retrograde cerebral perfusion with hypothermic circulatory arrest in a child...  2000
64  Koroner arter by-pass grefti olarak kullanılan internal mammarian arterin renkli Doppler ultrasonogr...  2000
65  Kompleks siyanotik konjenital kalp hastalıklıinfantların tedavisinde modifiye Blalock-Taussig şantın...  2000
66  Erişkin Morgagni hernisinde transtorasik yaklaşım...  2000
67  Pulmonary arteriovenous malformation complicated by cerebral infarction...  2000
68  Aort kapak replasmanı sonrası sol ventrikül kitle değişikliklerinin küçük çaplı St. Jude medical ve ...  2000
69  Stroke and Myxoma...  2000
70  Cathepsin B and Cathepsin L activity levels in human lung and colorectal tumor tissues....  2000
71  Amiodaron ile propafenon'un koroner bypas sonrası görülen atriyal fibrilasyonun tedavisindeki etkinl...  2000
72  Traumatic main bronchial disruption: Radioloic evaluation and surgical management...  1999
73  Effects on the endocrine system of pulsatile and nonpulsatile perfusion in heart surgery...  1999
74  Plevral mezotelyomada lenfanjitis karsinomatoza...  1999
75  Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi...  1999
76  Desmopressin ve düşük doz aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde p...  1999
77  Farklı hasta gruplarında vücut kitle indekslerinin karşılaştırılması...  1999
78  Postpneumonectomy bronchopleural fistula formation and surgical management...  1999
79  Konjenital kalp hastalıklarında timustaki histopatolojik değişiklikler...  1999
80  Derin ven trombozu tedavisinde sistemik trombolitik tedavi...  1999
81  Evaluation of lipid peroxidation and antioxidant status in myocardial tissue and coronary sinus bloo...  1999
82  Son dönem kalp yetmezliğinde uygulanan cerrahi tedavi modaliteleri...  1999
83  Diyabetik hastalarda yapılan açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve nonpulsatil dolaşımın İnsülin-Glu...  1999
84  Thoracoscopic Guided Minimally Invasive Surgery for Giant Hydatic Cyst...  1999
85  Heparin kaplı sistemin pulmoner hasar üzerine etkilerini gösteren klinik çalışma...  1999
86  Behçet hastalığında femoral psödoanevrizma...  1999
87  Pediatrik kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi...  1999
88  Koroner Bypass ameliyatlı erkek ve kadınlarda, Lipoprotein ve Apolipoprotein düzeylerinin koroner a...  1998
89  Kardiyopulmoner Bypass sırasında frenik sinir korunması...  1998
90  Minilaparotomi tekniği ile aortobifemoral bypass ameliyatları: 4 olgu sunumu...  1998
91  Koroner Bypass (CABG) ameliyatı sonrası görülen hipertansiyon?un kontrolünde Isradipine ve Sodium Ni...  1998
92  Ravitch operasyonu deneyimlerimiz...  1998
93  Primary Pulmonary Paraganglioma...  1998
94  Lung-volume reduction in parallel with coronary heart surgery: A case report...  1998
95  Ligation of patent ductus arteriosus by the method of video assisted thoracoscopic surgery and our V...  1998
96  Konjenital pulmoner kapak yokluğu beş olgu...  1998
97  Supravalvular aort darlığına bağlı enfektif endokarditli bir olguda retrograd serebral perfüzyon ve ...  1998
98  Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğinde hot shot uygulaması: her zaman gerekli mi...  1998
99  Dev bir plevral soliter fibröz tümör olgusu...  1998
100  Kronik renal diyaliz uygulanan olgularda açık kalp cerrahisi...  1998
101  Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi?...  1998
102  Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu : Ülkemizde İlk Uygulama...  1998
103  Diabetic extremity infections...  1998
104  Akut arteriyel tıkanıklık tedavisinde trombolitik tedavi sonrası periferik arteriyel by-pass...  1998
105  Diabetic Extremity Infections...  1998
106  Açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve non pulsatil dolaşımın endokrin sistem üzerine olan etkilerini...  1998
107  Pediatrik kalp cerrahisinde sternum açık bırakma deneyimlerimiz...  1998
108  PTFE greft ile superior vena cava sendromu (SVC) tedavisi...  1998
109  Strok ve miksoma...  1998
110  Relationship between high serum digoxin levels and toxicity...  1997
111  Çocukluk çağında nörolojik hasara neden olan sol atriyal miksoma...  1997
112  Genç bir olguda bronş rüptürü onarımı ve tanısal tekniklerde yeni ufuklar: Olgu sunumu...  1997
113  Torasik outlet sendromunun geç komplikasyonlarında minimal invazif yöntemlerle başarılı arteriyel re...  1997
114  Multidisciplinary approach to thoracic extraosseous Ewing's sarcoma...  1997
115  Nisoldipine cardioplegia in the isolated rabbit heart...  1997
116  Diyabetik ekstremite infeksiyonları: Klinik deneyimlerimiz...  1997
117  Splenik arter anevrizmaları...  1997
118  The effects of amrinone and glucagon on verapamil-induced myocard depression in isolated rat heart...  1997
119  Heparin kaplı ve kaplı olmayan kardiyopulmoner bypas sistemlerinin kompleman aktivasyonu yönünden ka...  1997
120  Popliteal arterin akut trombolitik oklüzyonlarında trombolitik tedavi: 3 olgunun sunumu....  1997
121  Visseral arter anevrizmaları ve cerrahi tedavisi...  1997
122  Farklı INR seviyeleri ile antikoagülasyonun bileaflet mitral protez kapaklı olgularda postoperatif i...  1997
123  Splenik arter anevrizmaları ve olgu sunumu...  1997
124  Çocuklukta malign plevral mezotelyoma ve olgu sunumu...  1997
125  Torakal ekstraosseöz Ewing sarkomunda cerrahi yaklaşım...  1997
126  Macleod sendromu: olgu sunumu...  1997
127  Diyafragma evantrasyonu...  1996
128  Açık kalp ameliyatı sonrasında uygulanan farklı fizyoterapi yaklaşımlarındaki hemodinamik etkilerin ...  1996
129  Kardiyoplejik solüsyonlara eklenen L-karnitinin miyokard korunması üzerindeki etkileri...  1996
130  The effect of intravenous diltiazem on atrial arrhythmias following coronary bypass surgery...  1996
131  The effect of intravenous diltiazem on atrial aritmias folloving CABG...  1996
132  Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissues...  1996
133  Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrah yöntemi ile açık duktus arteriyozus ligasyonu...  1996
134  Tip IV Trunkus'da başarılı cerrahi tedavi: olgu bildirisi...  1996
135  Diyafragma evantrasyonu...  1996
136  Çocuklarda ve adölesanlarda prostetik kapak replasmanı...  1996
137  Penetran kalp yaralanmalarında acil girişimin önemi...  1996
138  Allopürinolün miyokart korunması üzerinde etkisi...  1995
139  Ektrakorporeal dolaşım sırasında kullanılan yüksek doz aprotininin peroperatif ACT (aktive edilmi...  1995
140  Kardiyopulmoner resüsitasyona destek amacıyla acil perkütan kardiyopulmoner bypass uygulaması...  1995
141  iki vaka nedeni ile pulmoner kist hidatikte albendazol kullanımı...  1995
142  Bir olgu nedeniyle kitle lezyonunu taklit eden pulmoner infarktüs...  1995
143  Lokal anestezi altında subklavyo- subklaviyan bypass...  1995
144  Bir olgu nedeniyle PTFE (politetrafloroetilen) greftlerde perigreft seroma komplikasyonu ve litera...  1995
145  Pulmoner hipertansiyon: inoperabilite kriteri nedir?...  1995
146  Özofagus perforasyonlarında cerrahi tedavi ile birlikte irrigasyon yönteminin yeri: Olgu sunumu...  1995
147  Renal transplant bekleyen ağır mitral yetmezlikli olguda kapak replasmanı...  1995
148  Swyer-James Macleod (Unilateral hiperlüsent akciğer) sendromlu bir hastada çift kapak replasmanı...  1995
149  Özofagus perforasyonlarında cerrahi tedavi ile birlikte irrigasyon yönteminin yeri: olgu sunumu...  1995
150  Allopürinolün miyokard koruması üzerine etkisi...  1995
151  Pompa priming solüsyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen elektrolit değer...  1994
152  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  1994
153  Tanı ve tedavi amacıyla yapılan girişimsel işlemlere bağlı gelişen arteriel komplikasyonlarda cerr...  1994
154  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  1994
155  Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrahi deneyimlerimiz...  1994
156  Pompa priming solusyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elektrolit d...  1994
157  Mustard ameliyatında dar pulmoner venöz atriyumu genişletmek amacıyla uygulanan yeni bir modifika...  1994
158  A Comparison of the Serum Concentration Time-curves of Amikacin - administered Patients Before and A...  1994
159  Video Görüntüsü Eşliğinde Bilateral Torakal Sempatektomi (ilk torasik olgu)...  1993
160  A comparison of digoxin concentration - time curves before and after open heart surgery...  1993
161  Bir brucella endokarditi olgusunda çift kapak replasmanı...  1993
162  Successful fibrin glue repair of iatrogenic bronchial rupture...  1993
163  İnoperabl koroner arter hastalarında yerel anestezi altında yapılan alt ekstremite revaskülerizasyo...  1993
164  Karotis arter darlıklarında cerrahi tedavi...  1993
165  İntrakardiyak kitlelerin görüntülenmesinde iki-boyutlu ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntül...  1992
166  Coronary bypass grafting in an octagenerian...  1992
167  Abnormally exaggerated cardiac segments and ventricular cavities ın a patient with ostium sekundum ...  1992
168  Tip II popliteyal entrapment sendromu ve cerrahi tedavisi...  1991
NO NAME DATE
1  Açık kalp ameliyatları sırasında serebrsl pulse oksimetri ölçümleri ile hemodinamik, respiratuar par...
 01/10/2014 - 05/10/2014
2  Are bovine pericardial bioprostheses appropriate substitutes for tricuspid valve replacement?...
 23/03/2013 - 23/03/2013
3  Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention ...
 22/03/2013 - 22/03/2013
4  Bed Side Ligation of the Patent Ductus Arteriosus of Premature Newborn in the Intensive Care Unit...
 01/03/2012 - 04/03/2012
5  Successful Repair of Anomalous Return of the Left Lung in A 51 Year Old Female...
 01/03/2012 - 04/03/2012
6  Total atelectasia resembling pneumothorax after cardiac transplantation...
 01/03/2012 - 04/03/2012
7  Successful Biventricular Assist Device (Berlin Heart Excor) Implantation in A 17 Months Old Girl Wit...
 01/03/2012 - 04/03/2012
8  HTEA and Hypothermic Conditions; on-pump Minimal Aortic Valve Replacement...
 01/03/2012 - 04/03/2012
9  Vacuum assisted closure (VAC) for skin infection in a patients with Berlin Heart Excor Biventricular...
 01/03/2012 - 04/03/2012
10  Proximal Brachial Artery Cannulation for Minimally Invasive Approach in Ascending Aortic Aneurysm...
 24/03/2011 - 27/03/2011
11  PERCUTANEOUS JUGULAR VEIN CANNULATION FOR MINIMALLY INVASIVE CARDIAC SURGERY...
 24/03/2011 - 27/03/2011
12  Titanium Sternal Fixaiton System for the Treatment of Sternal Dehiscense and Mediastinitis After Ope...
 24/03/2011 - 27/03/2011
13  Intrapericardial Teratoma Resembling TGA in Newborn...
 24/03/2011 - 27/03/2011
14  Tavşan karotid arter anastomoz modelinde tadalafilin intimal hiperplazi üzerine inhibitör etkisinin ...
 27/10/2010 - 31/10/2010
15  Tavşan karotis anastomoz modelinde gelişen neointimal hiperplazi üzerine PPAR gama aganisti rosiglit...
 27/10/2010 - 31/10/2010
16  ekstrakorporeyal biventriküler yapay kalp (BiVAD) implantasyonunda zorunlu bir modifkasyon : interk...
 13/10/2010 - 17/10/2010
17  Biventriküler Destek Cihazı Takılan Kalp Transplantasyonu Adayında Yoğun Bakım Fizyoterapisi: Olgu S...
 07/10/2010 - 09/10/2010
18  Surgery for congenital cardiac malformations in private hospitals: Efficacy and feasiblity...
 15/04/2010 - 18/04/2010
19  An infrequent complication: Acute arterial occlusion with the use of Prostar XL vascular closure dev...
 15/04/2010 - 18/04/2010
20  Minimally invasive cardiac surgery: experience from various operations with ministernotomy technique...
 15/04/2010 - 18/04/2010
21  long term follow up results survival, arrthmia and heart failure surgıcally treated atrial septal de...
 28/11/2008 - 02/12/2008
22  Long-term follow up results of survival, arrhythmia and heart failure in surgically treated atrial s...
 28/11/2008 - 02/12/2008
23  Açık Kalp Ameliyatlarında Kreatinin Düzeylerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi...
 17/10/2008 - 21/10/2008
24  Determinants of in-patient cardiopulmonary physiotherapy after heart transplantation...
 28/11/2007 - 02/12/2007
25  Reoperations in cardiac surgery: Feasibility and necessity of resternotomies...
 28/11/2007 - 02/12/2007
26  Surgical radiofrequency ablationof the atria for chronical atrial fibrillation...
 28/11/2007 - 02/12/2007
27  Renovasküler Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: Mid-Aortik Sendrom...
 14/11/2007 - 18/11/2007
28  İnternal juguler ven tünel kateterlerin malignansi olgularında kullanım sonuçları...
 01/11/2006 - 05/11/2006
29  İskemik mitral yetmezlikte restriktif anuloplasti...
 01/11/2006 - 05/11/2006
30  Tunneled internal juguler vein catheter use in neuropenic malignancy patients...
 20/09/2006 - 24/09/2006
31  Restrictive annuloplasty for treatment of ischemic mitral insufficiency...
 20/09/2006 - 24/09/2006
32  Comparison of Ringer's Solution with Normal Saline for Pericardial İrrigation During Open Heart Surg...
 20/09/2006 - 25/09/2006
33  Which one could be the method of choice for multivessel coronary disease: CABG or PCI?...
 20/09/2006 - 24/09/2006
34  Perioperative pulmonary artery catheterization in cardiac surgery for repair of congenital heart dis...
 20/09/2006 - 24/09/2006
35  Double oxygenator design of cardiopulmonary bypass circuit for extremely obese patients: Case report...
 20/09/2006 - 24/09/2006
36  Effects of isoflurane and sodiumnitroprussideon rewarming during on pump coronary bypass surgery...
 20/09/2006 - 24/09/2006
37  Upper mini sternotomy for aortic valve replacement: Cosgrove's operation...
 20/09/2006 - 24/09/2006
38  Lower half ministernotomy for open heart surgery: experience from various operations....
 25/02/2006 - 04/03/2006
39  Sekundum atriyal septal defektlerin kapatılmasında transkateter yol ile minimal invazif ve standart ...
 16/11/2005 - 18/11/2005
40  Sekundum ASDlerin kapatılmasında transkateter yol ile minimal invaziv ve standart cerrahi teknikleri...
 16/10/2005 - 18/10/2005
41  Feasible application of minimally invasive surgical techniques for cardiac procedures in private hos...
 29/09/2005 - 02/10/2005
42  A new modification of Dor technique for reconstruction of left ventricle in patients with left ventr...
 29/09/2005 - 02/10/2005
43  Nursing aspects in preparation of fresh aortic and pulmonary homografts for repair of caongenital ca...
 29/09/2005 - 02/10/2005
44  Succesfully treated brucella pancarditis with dissecting aortic root abscess and causşng ventricular...
 29/09/2005 - 02/10/2005
45  Endolaser surgery: A novel techniquefor treatment of superficial varices related to symptomatic insu...
 29/09/2005 - 02/10/2005
46  İzole İnsan İnternal Mammarian Arterinde İloprostun Gevşetici Etkisi...
 28/09/2005 - 01/10/2005
47  CABG in women: Operative and postoperative differences between two genders....
 26/09/2004 - 29/09/2004
48  Lower half ministernotomy for open heart surgery: Experience from various operations...
 26/09/2004 - 29/09/2004
49  The Effects of Banked Blood on Cardiopulmonary Bypass Prime Fluid Composition...
 26/09/2004 - 29/09/2004
50  Factors That Determine Paraplegia Outcome Following Spinal Ichemia In The Rabbit Model...
 26/09/2004 - 29/09/2004
51  Cardiopulmonary bypass in rats using a membrane oxygenator...
 26/09/2004 - 29/09/2004
52  Fast-track anesthesia in cardiac surgery for non-complex congenital malformations...
 26/09/2004 - 29/09/2004
53  Comparison of bridging technique with conventional technique for greater saphenous vein harvesting i...
 26/09/2004 - 29/09/2004
54  Mid term venous insufficiency in iliofemoral thromboectomized patients....
 26/09/2004 - 29/09/2004
55  Surgical resection for succesful treatment of invasive pulmonary aspergillosis in immunocompromised ...
 26/09/2004 - 29/09/2004
56  Repair of congenital heart diseases with fresh homografts obtained through a national organ sharing ...
 26/09/2004 - 29/09/2004
57  D.E.Ü.TIP FAKÜLTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANA BİLİM DALINDA YAPILMAKT...
 01/09/2004 - 05/09/2004
58  Kalp transplantasyonun kronik izleminde siklosporin dozunun 2.saat düzeyleri ile ayarlanmasının sunu...
 01/09/2004 - 05/09/2004
59  Tavşanlarda Spinal İskemi Modelinde Parapleji Oluşumunu Etkileyen Faktörler...
 01/09/2004 - 05/09/2004
60  Non-kompleks konjenital kardiyak cerrahide fast-track anestezi...
 01/09/2004 - 05/09/2004
61  Kardio-pulmoner baypassta pulsatil perfüzyon akım paterninin laktat oluşumu üzerine etkileri...
 01/09/2004 - 05/09/2004
62  surgical experiences in grown-up congenital heart defects...
 07/11/2003 - 10/11/2003
63  open heart surgery in the chronic renal dialysis depented patients...
 07/11/2003 - 10/11/2003
64  A home made twin hole aortic cannula fascilitating open heart surgery through a 5 cm mini sternotomy...
 19/06/2003 - 21/06/2003
65  Opere olan periferik arter hastalarında birlikte koroner arter hastalığı görülme oranı...
 23/10/2002 - 27/10/2002
66  Kronik böbrek yetmezlikli olgularda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz...
 23/10/2002 - 27/10/2002
67  5 Kg ve altındaki ağırlığa sahip nonsiyanotik çocuklarda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz...
 23/10/2002 - 27/10/2002
68  Kalp transplantasyonu olgularının izleminde IVUS (intravascular ultrasound) uygulaması...
 23/10/2002 - 27/10/2002
69  İmmünsüpresse olgularda fatal aspergilloma: Transplantasyon olgularını bekleyen tehlike...
 23/10/2002 - 27/10/2002
70  Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi hastane içi kalp transplantasyonu alıcı fizyo...
 23/10/2002 - 27/10/2002
71  Erişkin konjenital kalp hastalıklı olgularda operasyon deneyimlerimiz...
 23/10/2002 - 27/10/2002
72  Subaortik darlıklarda operasyon deneyimlerimiz ve endikasyonların gözden geçirilmesi...
 23/10/2002 - 27/10/2002
73  Normotermik ve soğuk kardiyopulmoner baypas uygulanan olgularda peroperatif serum laktat düzeyleri v...
 23/10/2002 - 27/10/2002
74  NORMO TERMİK VE SOĞUK KARDİOPULMONER BYPASS UYGULANAN OLGULARDA PEROPERATİF SERUM LAKTAT DÜZEYLERİ V...
 23/10/2002 - 27/10/2002
75  Domino organ transplantasyonu: Olgu sunumu...
 23/10/2002 - 27/10/2002
76  Akciğer rezeksiyon işlemlerinden sonra ortaya çıkan bronkoplevral fistüller ve cerrahi tedavisi...
 23/10/2002 - 27/10/2002
77  Açık kalp ameliyatlarında konvansiyonel ultrafiltrasyon uygulamalarımız...
 23/10/2002 - 27/10/2002
78  İmmünsüpresse olgularda fatal aspergilloma...
 17/10/2002 - 20/10/2002
79  Conventional ultrafiltration experiences of us in open heart surgery...
 09/10/2002 - 12/10/2002
80  Çocukluk çağında inen aortada mikotik anevrizma ve modifiye kardiyopulmoner baypas uygulaması...
 05/10/2002 - 08/10/2002
81  Ailesel hiperlipidemi nedeni ile pubertede koroner baypas operasyonu ve greft seçimi...
 05/10/2002 - 08/10/2002
82  Doğumsal kalp anomalilerinin taze homogreftler ile onarımı...
 05/10/2002 - 08/10/2002
83  Dokuz Eylül Üniversitesi KAlp ve Kalp-akciğer transplantasyon sonuçları...
 05/10/2002 - 08/10/2002
84  Opere olan akciğer kanserli olgularımız ve sağkalım sonuçları...
 24/04/2002 - 27/04/2002
85  Koroner baypas operasyonu geçiren olgularda dopaminin artan dozları tiroid hormon düzeyleri üzerine ...
 13/10/2001 - 16/10/2001
86  Pediyatrik yaş grubu açık kalp operasyonlarında mini sternotomi uygulamalarımız...
 13/10/2001 - 16/10/2001
87  Son 6 yıllık akciğer kanseri olgularımız (467 olgu)...
 05/10/2001 - 07/10/2001
88  Elastin and collagen cross-links in carcinoma...
 04/07/2001 - 06/07/2001
89  Dispne ayırıcı tanısında ilginç bir neden: atrial miksoma...
 30/05/2001 - 02/06/2001
90  Konjenital kardiyak anomail cerrahisinde alt uç ministernotomi uygulamalarımız...
 03/05/2001 - 06/05/2001
91  KARDİYOPULMONER BYPASS SIRASINDA LAKTAT SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER...
 21/10/2000 - 25/10/2000
92  KONJENİTAL KALP ANOMOLİLİ NEONATAL PEDİATRİK HASTALARDA EXRACORPEREAL DOLAŞIM SIRASINDA 230 OLGUDA U...
 21/10/2000 - 25/10/2000
93  VAKUM DESTEKLİ VENÖZ DÖNÜŞ TEKNİĞİNİN KORONER BYPASS VE AORTİK KAPAK REPLASMANI OLGULARINDA KULLANIL...
 21/10/2000 - 25/10/2000
94  Determination of the effective position in the use of insentive spirometer in the patients with coro...
 21/09/2000 - 24/09/2000
95  Total AV bloklu bir olguda genel anestezi uygulaması...
 27/10/1999 - 31/10/1999
96  Anteriyor mediyasten cerrahisinde bazilik ven ligasyonu...
 27/10/1999 - 31/10/1999
97  Myxoma and stroke...
 19/10/1999 - 22/10/1999
98  Factors predisposing atrial fibrillation after coronary bypass surgery...
 19/10/1999 - 22/10/1999
99  Peritoneal dialysis after open heart surgery in children...
 19/10/1999 - 22/10/1999
100  The operative strategy and postoperative management in cardiac hydatic cyst...
 19/10/1999 - 22/10/1999
101  Peritoneal dialysis after open heart surgery in children...
 14/10/1999 - 17/10/1999
102  The operative strategy and postoperative management in cardiac hydatic syst....
 14/10/1999 - 17/10/1999
103  The role of blalock taussig shunt in infants with complex cyanotic congenital heart defects...
 14/10/1999 - 17/10/1999
104  Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatili bir adölesan olguda kardiyak transplantasyon...
 09/10/1999 - 12/10/1999
105  Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi...
 09/10/1999 - 12/10/1999
106  Pediyatrik açık kalp ameliyatı sonrası periton diyalizi...
 09/10/1999 - 12/10/1999
107  Geçici iskemik ataklarda sol atriyal miksoma araştırılmalı mı...
 09/10/1999 - 12/10/1999
108  Koroner bypass'li olgularda farkli pozisyonlarda insentif spirometre performansi...
 05/06/1999 - 09/06/1999
109  Operabl küçük hücreli dışı akciğer kanserli ( KHDAK ) olgularda adjuvan radyoterapi sonuçlarının değ...
 27/04/1999 - 01/05/1999
110  Our Physiotherapy Experience in Orthotopic Heart Transplantation...
 03/03/1999 - 05/03/1999
111  Histopathologic differences in thymus related to congenital heart defects...
 03/11/1998 - 07/11/1998
112  Desmopressin ve aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde postoperati...
 20/10/1998 - 24/10/1998
113  Koroner Bypass Geçirmiş Olgularda Postoperatif Erken Dönemde Torasik Mekaniklerin Değerlendirilmesi...
 20/10/1998 - 24/10/1998
114  Koroner arter bypass (CABG) ameliyatı sonrası görülen hipertansiyonun kontrolünde isradipin ve sodiu...
 20/10/1998 - 24/10/1998
115  Yabancı cisim aspirasyonlarında rijit bronkoskopi uygulamalarımız...
 20/10/1998 - 24/10/1998
116  Konjenital kalp hastalıklarında timustaki histopatolojik değişiklikler...
 20/10/1998 - 24/10/1998
117  Soğuk kan kardiyopleji tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi...
 20/10/1998 - 24/10/1998
118  Geçici iskemik ataklarda sol atriyal miksoma araştırılmalı mı...
 20/10/1998 - 24/10/1998
119  Akciğer kanserindeki cerrahi deneyimlerimiz...
 20/10/1998 - 24/10/1998
120  Dev bir plevral soliter tümör...
 20/10/1998 - 24/10/1998
121  Cardiopulmonary bypass (CPB) sırasında frenik sinir korunması için cerrahi eldiven kullanımının etki...
 20/10/1998 - 20/10/1998
122  Koroner bypass yapılan diyabetik ve nondiyabetik hastalarda enfeksiyon oranları...
 20/10/1998 - 24/10/1998
123  İnternal torasik arter greft açıklığının klinik, EKG, Eforlu EKG ve Transtorasik Doppler USG ile izl...
 20/10/1998 - 24/10/1998
124  Çocuklukta malign plevral mezotelyoma ve olgu sunumu...
 20/10/1998 - 24/10/1998
125  Soğuk kan kardiyopleji tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: her zaman gerekli mi...
 10/10/1998 - 13/10/1998
126  Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğindehot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi?...
 10/10/1998 - 13/10/1998
127  Desmopressin ve aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde postoperati...
 10/10/1998 - 13/10/1998
128  Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu, olgu sunumu...
 10/10/1998 - 13/10/1998
129  Koroner baypas ameliyatı geçiren diyabetik hastalarda pulsatil ve nonpulsatil akımın insülin-glukoz ...
 10/10/1998 - 10/10/1998
130  Kronik renal diyaliz uygulanan hastalarda açık kalp cerrahisi...
 10/10/1998 - 13/10/1998
131  Comparison of effects of desmopressin and mini dose aprotinin on drainage after coronary bypass oper...
 05/10/1998 - 07/10/1998
132  Comparing the effects of pulsatile and nonpulsatile perfusion on the endocrine system of diabetic pa...
 05/10/1998 - 07/10/1998
133  Comparison of effects of desmopressin and mini dose aprotinin on drainage after coronary bypass oper...
 05/10/1998 - 07/10/1998
134  Administration of Hot Shot before declamping of the aorta in cold blood cardioplegia technique: Is i...
 05/10/1998 - 07/10/1998
135  Administration of hot shot before declamping aorta in cold blood cardioplegia tecnique: is it always...
 05/10/1998 - 07/10/1998
136  The effect of omeprazole on isolated tracheal and bronchial smooth muscle...
 06/09/1998 - 11/09/1998
137  Early physical therapy after heart-lung transplantation...
 14/05/1998 - 17/05/1998
138  Konjenital Kalp Hastalıklarında Timusun Histopatolojik İncelenmesi...
 30/03/1998 - 01/04/1998
139  Açık Kalp Ameliyatı Geçirmiş Olgularda Sigara Öyküsünün Değerlendirilmesi...
 07/11/1997 - 09/11/1997
140  Bilateral pulmoner tutulumun eşlik ettiği kardiyak kist hidatik olgusu...
 28/10/1997 - 02/11/1997
141  Repair of the bronchial rupture in a young female and new horizons in diagnostic techniques...
 10/10/1997 - 12/10/1997
142  Administration of hot shot before declamping in cold blood cardioplegia technique: Is it always nece...
 10/10/1997 - 12/10/1997
143  İzole tavşan kalplerinde uygulanan karnitin kardiyoplejisi...
 29/09/1997 - 03/10/1997
144  Omeprazolün izole trakea veya bronş düz kasına etkisi var mı?...
 28/09/1997 - 03/10/1997
145  Our VATS experiences...
 01/07/1997 - 08/07/1997
146  Surgical management in lung cancer (fate of routine mediastinal lymph node dissection)...
 01/07/1997 - 08/07/1997
147  The effect of Heparin coated circuits on complement activation and pulmonary injury: A clinical stud...
 29/06/1997 - 04/08/1997
148  Plevral mezotelyomada lenfanjitis karsinomatoza...
 08/06/1997 - 11/06/1997
149  Pulmoner soliter nodüller: Bekle gör? Operasyon?...
 08/06/1997 - 11/06/1997
150  Çalışan kalpte yapılan koroner arter cerrahisinin kardiyopulmoner rehabilitasyona etkisi...
 07/04/1997 - 08/04/1997
151  Pulmoner hipertansiyon gelişmiş konjenital kalp hastalıklarında akciğer biyopsilerinin önemi...
 13/11/1996 - 16/11/1996
152  Koroner bypass sonrası farklı pozisyonlardaki göğüs fizyoterapisinin kardiyopulmoner etkilerinin kar...
 31/10/1996 - 02/11/1996
153  The myocardioprotective effects of L-carnitine and nisoldipine supplementation of the cardioplegia s...
 20/10/1996 - 23/10/1996
154  Diyabetik Ekstremite İnfeksiyonları: Klinik Deneyimimiz...
 02/06/1996 - 06/06/1996
155  Diyabetik ekstremite infeksiyonları: Klinik deneyimlerimiz...
 02/06/1996 - 06/06/1996
156  Diabetik Ekstremite İnfeksiyonları...
 28/05/1996 - 31/05/1996
157  Diabetik ekstremite infeksiyonları...
 28/05/1996 - 31/05/1996
158  Akciğer kanserlerinde cerrahi yaklaşım...
 02/11/1995 - 04/11/1995
159  Akciğer kanserlerinde cerrahi yaklaşım...
 02/11/1995 - 04/11/1995
160  Right thoracotomy for open heart procedures...
 28/09/1995 - 01/10/1995
161  R serisi 19 mm Carbomedics kapakların ekokardiyografik ve klinik değerlendirmesi...
 23/09/1995 - 26/09/1995
162  Carbomedics mekanik kalp kapak protezlerinin orta dönem sonuçları...
 23/09/1995 - 26/09/1995
163  Kardiyoplejik solüsyonlara eklenen L-kamitinin miyokard korunmasındaki yeri...
 23/09/1995 - 26/09/1995
164  Myocardioprotective effect of high dose allopurinol in patients undergoing open heart surgery...
 21/06/1995 - 22/06/1995
165  Pompa priming solüsyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elektrolit d...
 01/10/1994 - 03/10/1994
166  Normal prostetik kapak fonksiyonlanın transtorasik ve transözofajial ekokardiyografi ile değerlendir...
 01/10/1994 - 04/10/1994
167  Kardiyopulmoner baypas kullanılmadan çalışan kalpte koroner baypas cerrahisi: İlk 5 olgunun sunumu...
 26/09/1994 - 30/09/1994
168  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız...
 26/09/1994 - 30/09/1994
169  Pompa priming solusyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elektrolit d...
 26/09/1994 - 30/09/1994
170  Mustard ameliyatında küçük pulmoner atriyumu genişletmek amacıyla uygulanan değişik bir genişletme...
 26/09/1994 - 30/09/1994
171  Renal transplant bekleyen ağır mitral yetmezlikli olguda kapak replasmanı: ilk operasyon böbrek tran...
 26/09/1994 - 30/09/1994
172  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız...
 26/09/1994 - 30/09/1994
173  INR ile protrombin zamanı saptama ile uluslararası standardizasyonun ülkemizde uygulanması...
 26/09/1994 - 30/09/1994
174  Kardiyopulmoner bypass kullanılmadan çalışan kalpte koroner bypas cerrahisi: İlk 5 Olgunun Sunumu...
 26/09/1994 - 30/09/1994
175  Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi: cerrahi tedavi uygulanan 4 olgunun sunumu...
 26/09/1994 - 30/09/1994
176  Kardiyak kist hidatik...
 26/09/1994 - 30/09/1994
177  Kitle lezyonunu taklit eden pulmoner infarktüs...
 18/09/1994 - 21/09/1994
178  Pulmoner kist hidatikte albendazol kemoterapisi...
 18/09/1994 - 21/09/1994
179  Videotorakoskopik cerrahi yöntemi ile torakal sempatektomi uygulamaları...
 15/05/1994 - 18/05/1994
180  Tanı yada tedavi amacıyla yapılan girişimsel işlemlere bağlı arteryel komplikasyonlarda cerrahi teda...
 15/05/1994 - 18/05/1994
181  Takayasu arteritinde tanı ve tedavi, üç olgunun sunumu...
 15/05/1994 - 18/05/1994
182  Yenidoğanda iyatrojenik brakiyal arter ponksiyonu sonrası gelişen pseudoanevrizmanın başarılı onarım...
 15/05/1994 - 18/05/1994
183  Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrahi deneyimlerimiz...
 10/11/1993 - 13/11/1993
184  Ekstrakorporeal dolaşım sırasında kullanılan yüksek doz aprotinin?in postoperatif kanama üzerine etk...
 28/09/1993 - 01/10/1993
185  Allopurinolün Miyokard Koruması Üzerine Etkisi...
 28/09/1993 - 01/10/1993
186  Açık kalp ameliyatları sonrası görülen atrial aritmilerin tedavisinde intravenöz diltiazemin etkisi...
 28/09/1993 - 01/10/1993
187  Video Görüntüsü eşliğinde torakoskopik torakal sempatektomi...
 28/09/1993 - 01/10/1993
188  Açık kalp ameliyatları sonrası görülen aritmilerin tedavisinde intravenöz diltiazemin etkisi...
 28/09/1993 - 01/10/1993
189  Kardiyopulmoner Bypass'ın Serum Amikasin Düzeyine Etkisi...
 28/09/1993 - 01/10/1993
190  İnoperabl koroner arter hastalarında lokal anestezi altında yapılan alt ekstremite revaskülerizasyon...
 29/10/1992 - 01/11/1992
191  Karotid arter oklüzyonlarında cerrahi tedavi...
 29/10/1992 - 01/11/1992
192  Vasküler Ring Oluşturan Arkus Aorta Anomalisi...
 01/10/1992 - 04/10/1992
193  İnfektif Endokardit Sırasında Açık Kalp Cerrahisi...
 25/09/1992 - 30/09/1992
194  Karotid arter oklüzyonlarında cerrahi tedavi...
 25/09/1992 - 30/09/1992
195  İnterventriküler septumda lokalize dev hidatik kist ve başarılı cerrahi tedavisi...
 25/09/1992 - 30/09/1992
196  İnoperabl koroner arter hastalarında lokal anestezi altında yapılan alt ekstremite revaskülerizasyon...
 25/09/1992 - 30/09/1992
197  Kan ve Kristaloid Kardiyoplejisinin Myokardiyal Korumadaki Yeri (Histopatolojik İnceleme)...
 25/09/1992 - 30/09/1992
198  Left main bronchial disruptıon due to blunt chest trauma: A succesful management and repair...
 11/09/1992 - 12/09/1992
199  Succesfull surgical treatment of a giant hydatic cyst located in interventricular septum...
 11/09/1992 - 12/09/1992
200  Açık kalp ameliyatlarında miyokart sıcaklık değişiklikleri ile kardiyopleji uygulaması intervalleri ...
 10/09/1991 - 13/09/1991
201  Cerrahi olarak tedavi edilen bir brucella endokarditi olgusu...
 10/09/1991 - 13/09/1991
202  A case of type II popliteal entrapment syndrome with its succesful surgical treatment...
 23/09/1990 - 27/09/1990
203  Atherosclerotic aneurysm of thoracic aorta in a child simulating lung cyst at computerized tomograph...
 23/09/1990 - 27/09/1990
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Kalp Akciğer Transplantasyonu Kalp ve Damar Cerrahisi...  2012
2  Pulmoner Vasküler Hastalık Kalp ve Damar Cerrahisi...  2012
3  Akut Koroner Sendromlarda Cerrahi Tedavi Akut Koroner Sendrom...  2009
4  Kalp Transplantasyonu ve Acil Durumlar: Akut Rekjeksiyon ve Kronik Rejeksiyon Kardiiyolojide Acil Durumlar Ve Yoğun Bakım Cep Kitabı...  2008
5  Kalp Transplantasyonu ve Acil Durumlar Kardiyolojide Acil Durumlar ve Yoğun Bakım...  2008
6  Çocuklarda Kalp-Akciğer Transplantasyonu Kalp ve Damar Cerrahisi...  2004
7  Mitral kapak hastalıklarında cerrahi tedavi Kalp ve Damar Cerrahisi...  2004
8  İmmunsuprese Hastlarda Video Eşliğinde Torakoskopik Cerrahi (VATS) Uygulamaları Pnömoniler, Bir Devin Uyanışı...  1995
NO NAME DATE
1  Aortik kapak degişimi uygulanan hastalarda serebral kan akımı ile korelasyonu olan parametrelerin araştırılması...  12/2012 - /
2  İnternal Mammarian arterde iloprostun (prostosiklinin stabil bir analogu) vazodilatör etkinliğinin papaverin ve diltiazem ile karşılaştırılması...  1/2003 - 1/2004
NO Görev
1 Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Şubat 2011- Ağustos 2011
2 Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Enstitü Müdürü, Şubat 2011- Ağustos 2011
3 Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2011- Ağustos 2011
4 Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 1998- Ağustos 2001
5 Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 1995- Ağustos 1998
6 Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 1992- Ağustos 1995

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi