DERECE PROGRAMLARI

: Fiziksel Oşinografi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1973 yılında Deniz Araştırmaları düşüncesiyle, Ege Üniversitesi içinde Bölgesel Kalkınma için Multidisipliner Araştırma Programı çerçevesinde başlamıştır. Enstitümüz, 14.10.1975 tarihinde Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün kurulmasının amacı ve faaliyet sahası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
* Deniz jeolojisi ve jeofiziği ile deniz dibi ekonomik maden yataklarının ve petrol olasılıklarının araştırılması ve teknolojisi
* Deniz kimyasal ve çevre mühendisliği açısından deniz deşarjları ve teknolojisi
* Fiziksel oşinografi ve denizdeki mekaniği, dalga mekaniği
* Kıyı ve kıyı yapıları mühendisliği ve teknolojisi
* Deniz haritalaması ve batimetrisi
* Deniz araçları teknolojisi
* Deniz teknolojisi ve ekonomisi ile buna ilişkin hukuksal konular
* Deniz yapıları ve teknolojisi

Kazanılan Derece

Fiziksel Oşinografi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 70 puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fiziksel Oşinografi, çevre denizlerin ve okyanusun fiziksel özelliklerini, hareketlerini, iklim sistemi ile etkileşimlerini jeofiziksel akışkanlar dinamiği temelinde inceler, ve gözlem sistemleri ve matematik modeller ile davranışlarını tahmin etmeye, kirlenme, madde taşınımı ve ekosisteme etkilerini açıklamaya çalışır.
Fiziksel Oşinografi Programı, farklı disiplin alanlarından gelen öğrencilerin bilgilerini programda verilen kuramsal ve uygulamalı bilgileriyle bütünleştirerek fiziksel oşinografideki bilimsel problemleri çözmelerini hedefler. Öğrencilerin Fiziksel Oşinografi alanında yapılacak bilimsel çalışmalarda aktif rol almaları hedeflenmektedir. Fiziksel oşinografi teorik çalışma, laboratuvar deneyleri, saha gözlemleri, uzaktan algılama ve sayısal modelleme çalışmalarının benzersiz karışımı ile tanımlanır. Bu, doğası gereği, ilgi ve yetenekleri açısından mezunları arasında büyük farklılıklar oluşturur. Donanımı bakımından güçlü bir altyapıya sahip olan program, hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik eğitim olanakları sağlamaktadır.
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Fiziksel Oşinografi bilim dalı ile ilgili eğitim ve öğretimi, kavramsal yaklaşımdan uygulama detaylarına kadar nitelikli bir şekilde edinmek
2   Fiziksel Oşinografi bilim dalı alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek
3   Fiziksel Oşinografi alanında sınırlı verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek
4   Oşinografi dalları içinde işbirliği ve koordinasyonun kurulmasında ve yürütülmesinde etkin rol alabilmek
5   Fiziksel oşinografi alanında bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
6   Fiziksel oşinografi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
7   Fiziksel oşinografi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
8   Fiziksel oşinografi alanı ile ilgili konularda politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
9   Fiziksel oşinografi konuları içerisindeki Türkiye Denizlerini kapsayan bölgesel oşinografide olan bilgileri özümsemek ve ileriye doğru toplumsal faydaya dönüştürmek
10   Fiziksel oşinografi alanındaki son ürün matematiksel modelleri kullanarak bir problemin çözümüne integre edebilmek
11   Fiziksel oşinografi alanındaki yeniliklere hazır olmak bu yenilikleri toplumun ihtiyaçları ve ekonomiye katkı öncelikli olarak hazırlamak
12   Fiziksel Oşinografi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları, yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek ve geliştirebilmek

Mezunların İstihdam Profilleri

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü nden mezun olan öğrencilerimiz kamu personeli, akademik personel olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. -09/03/2012 gün ve 1/5 sayılı Enstitü Kurul kararı ile Gemi İnşaatı Programının dersi olan NAV 6010 kodlu dersler programa 2012/2013 öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren eklenmiştir.-Akışkanlar Mekaniği dersini daha önce herhangi bir programda almışsa o derslerden muaf olacaklardır. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) veya MAT5051 Methods of Applied Mathematics (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 5001 DENİZ BİLİMLERİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 PHO 5007 DİNAMİK OŞİNOGRAFİ I ZORUNLU 2 0 0 7
G 3 PHO 5029 DENİZ BİLİMLERİNDE TİTREŞİMLER VE DALGALAR ZORUNLU 3 0 0 8
G 4 DEN 5098 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PHO 5019 TABAKALI AKIŞKANLAR SEÇMELİ 2 0 0 7
G 2 PHO 5011 BÖLGESEL OŞİNOGRAFİ SEÇMELİ 2 0 0 7
G 3 PHO 5021 DENİZ BİLİMLERİNDE SİNYAL İŞLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 PHO 5027 DENİZEL ÇEVRENİN MODELLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 7
G 5 MAT 5051 UYGULAMALI MATEMATİĞİN YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 PHO 5005 OKYANUS MODELLEMEDE SAYISAL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 PHO 5009 FİZİKSEL OŞİNOGRAFİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 7
G 8 MAT 5001 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İNŞ 2014 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ ZORUNLU 3 0 0 7
B 2 PHO 5004 DİNAMİK OŞİNOGRAFİ II ZORUNLU 2 0 0 5
B 3 PHO 5002 DALGALAR ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 DEN 5096 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAT 5002 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 PHO 5028 DENİZEL ÇEVRENİN MODELLEMESİ II SEÇMELİ 2 0 0 7
B 3 PHO 5010 OŞİNOGRAFİDE SPEKTRAL TEKNİKLER SEÇMELİ 2 0 0 7
B 4 PHO 5014 OKYANUS MODELLENMESİNDE VERİ ASİMİLASYONU SEÇMELİ 3 0 0 9
B 5 PHO 5006 RÜZGAR GÜDÜMLÜ AKINTILARININ MODELLENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Erdeniz ÖZEL
Bakü Bul. No:100 35430 İnciraltı-İzmir
Tel: (232) 278 5565 / 5272 / 6515 / 6525 / 5085 / 5083
Faks: (232) 278 5082
E-Posta: imst@deu.edu.tr