Engelsiz Dokuz Eylül Anasayfası İçin Tıklayınız - Ekran Okuyucu Kullanıyorsanız Bu Sayfayı Kullanınız.

DEÜ Senatosu Kararıdır

Yayınlanma Tarihi: 18-02-2021

Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu’nda yapılan görüşmeler sonunda;

Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin uygulamalarının yüz yüze yapılmasına; söz konusu birimlerin teorik eğitimleri ile Üniversitenin diğer tüm birimlerde 2020-2021 yılı Bahar yarıyılı eğitimlerinin aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde uzaktan öğretim suretiyle yapılmasına,

A-DERSLER
1- Uzaktan öğretim yoluyla yapılan en az 25 dakikalık canlı dersin bir ders saati olarak belirlenmesine,
2- Öğrencilerden derslere devam şartı aranmamasına,
3- Öğrencilerin derse ilgilerini artırmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla canlı derslerin sunum, ekran paylaşımı, çoklu ortam öğeleri ile desteklenmesine; Öğretim elemanlarının, ders notu ya da sunusunun yanı sıra ders videosu, ses kayıtları, örnek okuma metinleri, etkileşimli materyaller gibi içeriklere ve tartışma, paylaşım, ödev ve proje gibi etkinliklere yer vermelerine,
4- Derslerin, öğrenci ve öğretim elemanı etkileşimi sağlanarak bizzat öğretim elemanı tarafından eş zamanlı olacak şekilde haftalık ders programında belirtilen gün ve saatte yürütülmesine, zorunlu hallerde verilemeyen derslerin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen tarih ve saatte telafi edilmesine,
5- Önceden ders materyallerinin sisteme yüklenerek öğrencinin kullanımına açılması ve sınıf içi eğitim sürelerinin daha etkin kullanımına dayalı “Tersyüz” uygulama benzeri çevrimiçi destekli yöntemlerle hem öğrencilerin derse hazırlanması hem de eş zamanlı çevrimiçi dersler için zamanın etkin kullanılmasının sağlanmasına,
6- Gerektiğinde günlük rutin mesai dışı saatleri ve hafta sonunun da değerlendirilebilmesine,

B-UYGULAMALI EĞİTİMLER VE STAJLAR
1- 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olması ve derslere devam şartı bulunmaması nedeniyle daha önce yapılamayan staj ve uygulamalar ile ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bu dönemde yapılması uygun görülen staj ve uygulamalı eğitimlerinin Pandeminin gerektirdiği şartların sağlaması kaydıyla yapılabilmesine,
2- ) Uygulamalı eğitimle ilgili olarak Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi ile belirlenen hususların aynen uygulanmasına,
3- a) Uygulama gerektiren programlarda uygulamalı eğitim, staj ve iş yerinde mesleki eğitim için öncelikle öğrenci sayısı, uygulama alanı ve iş yerinin koşullarına göre planlama yapılmasına, gerekli koruyucu önlemler alınmasına, yüz yüze uygulamaları desteklemek üzere, ek olarak çevirim içi staj programlarının değerlendirilmesine,
b) Pandemi nedeniyle uygulamalı eğitim veya stajın gerektirdiği işyeri bulunamaması veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı “ Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi”nin Uygulamalı Eğitim bölümünde belirtilen şartların sağlanamaması durumunda; 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı staj eğitimlerinin uzaktan öğretim yolu ile ödev, proje, uygulama dosyası, vb. faaliyetlerle yapılması konusunun ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanmasına
4- Sağlık programlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında yapılacak olan stajları ve pratik eğitimleri için;
a- Bu eğitimlere başlamadan önce eğitim ve öğretim dönemi başında öğrencilere Enfeksiyon kontrol önlemlerine yönelik eğitim verilmesine,
b- Doğrudan ilgili stajlarda değillerse, mümkün olduğunca kesin tanılı COVID-19 hastası bulunan servis ve birimlerde öğrenciler bulunmayacak şekilde planlama yapılmasına,
c- Fiziki alanların kapasiteleri ve havalandırma koşulları da gözetilerek grupların oluşturulmasına,
ç- Hastayla temas edilmesi gereken durumlarda enfeksiyon kontrol önlemleri gözetilerek uygulamalara devam edilmesine,
d- Öğrencilere enfeksiyon kontrol önlemlerinde gerekli tedbirlere uyması gerektiğinin yazılı ve sözlü olarak hatırlatılmasına,
e- Yayınlar üzerinden vaka tartışması gibi grup çalışmalarının mümkün oldukça dijital ortamlarda yapılmasına,
f- Sağlık merkezlerinde gereksiz kalış sürelerinin azaltılarak belli saat aralıklarında yoğunlaştırılmış pratik uygulamalar yapılacak şekilde planlama yapılmasına, kalan süreler için kazanımlara yönelik olarak dijital ortamda hasta görüşmeleri, vaka analizleri, proje, sunum hazırlama/makale yazımı/ödev gibi uygulamaların da ek olarak değerlendirilmesine,
g- Bu hususlar dışında Pandeminin gerektirdiği tüm önlemlerin alınmasına,

C-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI
1-Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme ve değerlendirmelerinin, tüm şartların sağlanması koşulu ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberine belirtilen ölçme değerlendirme yöntemleriyle yapılmasına, sınavların ve yıliçi değerlendirmelerinin ilgili birim eğitim öğretim ve sınav uygulama esasları çerçevesinde yürütülmesine,
2- Yaz Okulu ile azami süre sonunda yapılması gereken ek sınavlar ve tek ders sınavlarının ne şekilde yapılacağı konusunun Pandeminin durumuna göre daha sonra karara bağlanmasına,

Ç- DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Erasmus+ kapsamındaki uluslararası değişim programlarının COVID-19 salgınının seyrine göre sanal başlaması ve sanal bitmesi veya karma hareketliliğe dönüşmesi halinde, Erasmus+ değişim programlarına katılan öğrencilerin Erasmus+ uluslararası değişim programı çerçevesindeki sanal ya da karma hareketlilikte aldıkları derslerin tanınmasına,

D-DİĞER HUSUSLAR
1- Engelli öğrencilerle ilgili olarak Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberinde belirtilen hususlarının aynen uygulanmasına,
2- Yükseköğretim kurumlarımıza içerik desteği sağlamak amacıyla merkezi olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından kurgulanan YÖK Dersleri Platformunun sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için “Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler” (MOOCs), hazırlanarak bu platforma yüklenmesine,
3- Birimlerin, öğrencileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet sitelerinde gerekli düzenlemeleri yapmalarına, açılan derslere ve programlarına ilişkin genel bilgiler ile ayrıntılı ders izlencelerini duyurmalarına,
4- Bu kararla belirlenen hususlar dışındaki iş ve işlemlerinin “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”ne göre yürütülmesine,
5- Pandeminin seyrine göre meydana gelecek değişiklikler sonucunda yukarıda belirtilen esasların yeniden gözden geçirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

 • Öğrenci E-Posta

   

  Personel E-Posta

 • Not: Lütfen sadece ad ve/veya soyad giriniz. Arama uzun sürüyorsa lütfen tıklayınız.

 • Genel Arama

 • Araştırma

  ProjelerTeknoloji ve İnovasyonUygulama ve Araştırma Merkezleri
  Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast