Selluka Belgesi/Plaketi Alan İşletmeler

“İlimizin gastronomik değerleri üzerinde farkındalık yaratmak amacı ile İzmir Valiliği başkanlığında
ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde; 16 paydaş kurum ve kuruluş işbirliğinde 2018 yılında
başlatılan ‘Selluka Belgesi ve Plaketi’ ödülü; ‘Tarihi Kemeraltı Yenileme Alanı’ içerisinde yer alan
‘Lokanta/Restoran’, ‘Ayaküstü Lezzetle’ ve ‘Gıda Ürünleri Satan İşletmeler’e yönelik yürütülen proje
kapsamında gerekli hijyen ve hizmet kalitesini sağlayan işletmelere verilmektedir. “Bu kapsamda; Tarihi Kemeraltı Yenileme Alanı’nda gıda güvenliği, müşteri memnuniyeti, gastronomik değerler ve hizmet kalitesi alanlarında yapılan değerlendirmeler sonucunda Selluka Belgesi ve Plaketi Ödülünü almaya hak kazanan 13 işletmeye 04 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen ödül töreni ile ödülleri takdim edilmiştir.”
 
Üniversitemizin de katkı sağlamış olduğu proje sonucunda belge alan işletmelere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 

Selluka Belgesi Alan İşletmeler

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SENATOSU KARARIDIR

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA, ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA EĞİTİM- ÖĞRETİMİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

(Üniversite Senatosu’nun 3 Eylül 2021 tarih ve 586/03 sayılı kararı)

 A) UZAKTAN ÖĞRETİM YOLUYLA YÜRÜTÜLECEK DERSLER

 1. Üniversite Senatosu kararı ile belirlenen derslerin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesine,
 2. Uzaktan öğretim yoluyla yapılan en az 25 dakikalık canlı dersin bir ders saati olarak belirlenmesine,
 3. Öğrencilerin derse ilgilerini artırmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla canlı derslerin sunum, ekran paylaşımı, çoklu ortam öğeleri ile desteklenmesine; Öğretim elemanlarının, ders notu ya da sunusunun yanı sıra ders videosu, ses kayıtları, örnek okuma metinleri, etkileşimli materyaller gibi içeriklere ve tartışma, paylaşım, ödev ve proje gibi etkinliklere yer vermelerine,
 4. Derslerin, öğrenci ve öğretim elemanı etkileşimi sağlanarak bizzat öğretim elemanı tarafından eş zamanlı olacak şekilde haftalık ders programında belirtilen gün ve saatte yürütülmesine, zorunlu hallerde verilemeyen derslerin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen tarih ve saatte telafi edilmesine,
 5. Önceden ders materyallerinin sisteme yüklenerek öğrencinin kullanımına açılması ve sınıf içi eğitim sürelerinin daha etkin kullanımına dayalı “Tersyüz” uygulama benzeri çevrimiçi destekli yöntemlerle hem öğrencilerin derse hazırlanması hem de eş zamanlı çevrimiçi dersler için zamanın etkin kullanılmasının sağlanmasına,
 6. Gerektiğinde günlük rutin mesai dışı saatleri ve hafta sonunun da değerlendirilebilmesine,

 

B) YÜZYÜZE ÖĞRETİM YOLUYLA YÜRÜTÜLECEK DERS VE FAALİYETLER

 1. Üniversite Senatosu kararı ile sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesine karar verilen dersler dışındaki ders ve faaliyetlerin yüz yüze yapılmasına,
 2. Yüz yüze yürütülecek olan ders ve faaliyetlerin fiziki imkânların salgın şartları çerçevesinde en verimli şekilde kullanılabilmesi için programların niteliği, pedagojik yapısı ve derslerdeki öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak harmanlanmış eğitim yoluyla yürütülmesine; bu kapsamda, salgının seyri, dersin pedagojik yapısı ve niteliği doğrultusunda ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile şube açılarak harmanlanmış/ seyreltilmiş öğretim modellerinin kullanılmasına,
 3. Harmanlanmış/seyreltilmiş öğretim modeli nedeniyle yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için tüm öğretim düzeylerinde yer alan derslere ait öğretim materyalinin Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi’ne yüklenmesine, bu durumun mümkün olmadığı özellikli eğitimlerde (proje vs) ilgili birim yönetim kurulu kararının uygulanmasına,
 4. Yüz yüze yapılacak olan derslerde, dersliğin fiziki yapısı, dersin özelliği ve derse katılan öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak gerekli hijyen ve havalandırma koşulları sağlanmasına, blok ders uygulaması yapılmamasına,
 5. Öğrencilerin kampüs alanlarına HES Kodları ile giriş yapmaları ve aşı kartlarını (sertifikalarını) hazır bulundurmalarına, buna göre öğrencilerin kampüse girmek istediği tarihten en az 15 gün önce ikinci doz aşıyı yaptırmış olmaları veya en fazla 72 saat önceden alınmış negatif sonuçlu PCR Testini yanlarında bulundurmalarına,

 

C) UYGULAMALI EĞİTİMLER VE STAJLAR

 1. Uygulamalı eğitimle ilgili olarak Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi ile belirlenen hususların aynen uygulanmasına,
 2. a) Uygulama gerektiren programlarda uygulamalı eğitim, staj ve iş yerinde mesleki eğitim için öncelikle öğrenci sayısı, uygulama alanı ve iş yerinin koşullarına göre planlama yapılmasına, gerekli koruyucu önlemler alınmasına, b) Pandemi nedeniyle uygulamalı eğitim veya stajın gerektirdiği işyeri bulunamaması veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı “ Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi”nin Uygulamalı Eğitim bölümünde belirtilen şartların sağlanamaması durumunda, staj eğitimlerinin uzaktan öğretim yolu ile ödev, proje, uygulama dosyası, vb. faaliyetlerle yapılması konusunun ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanmasına
 3. Sağlık programlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında yapılacak olan stajları ve pratik eğitimleri için; a) Bu eğitimlere başlamadan önce eğitim ve öğretim dönemi başında öğrencilere Enfeksiyon kontrol önlemlerine yönelik eğitim verilmesine, b) Doğrudan ilgili stajlarda değillerse, mümkün olduğunca kesin tanılı COVID-19 hastası bulunan servis ve birimlerde öğrenciler bulunmayacak şekilde planlama yapılmasına, c) Fiziki alanların kapasiteleri ve havalandırma koşulları da gözetilerek grupların oluşturulmasına, ç) Hastayla temas edilmesi gereken durumlarda enfeksiyon kontrol önlemleri gözetilerek uygulamalara devam edilmesine, d) Öğrencilere enfeksiyon kontrol önlemlerinde gerekli tedbirlere uyması gerektiğinin yazılı ve sözlü olarak hatırlatılmasına, e) Sağlık merkezlerinde gereksiz kalış sürelerinin azaltılarak belli saat aralıklarında yoğunlaştırılmış pratik uygulamalar yapılacak şekilde planlama yapılmasına, kalan süreler için kazanımlara yönelik olarak dijital ortamda hasta görüşmeleri, vaka analizleri, proje, sunum hazırlama/makale yazımı/ödev gibi uygulamaların da ek olarak değerlendirilmesine, f) Bu hususlar dışında Pandeminin gerektirdiği tüm önlemlerin alınmasına,

 

Ç) DERSLERE DEVAM, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

 1. Örgün Öğretim (birinci ve ikinci öğretim) kapsamında uzaktan veya yüz yüze yürütülen tüm ders ve faaliyetlerin tamamı için Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde ile belirlenen devam şartının sağlanmasına,
 2. Tüm sınavların (ara sınav, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavları) yüz yüze ve denetimli olarak yapılmasına,
 3. (SK-12/11/2021-593/05) Covid-19 hastası veya temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrencilerin, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla tedavi ve karantina süresince yapılacak derslerden devamsız sayılmamalarına ve bu süreçte yapılan tüm sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınav hakkı verilmesine,
 4. (SK-12/11/2021-593/05) Covid-19 hastası veya temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrencilerin, uygulamalı eğitimlerinin telafilerinin ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanmasına,

 

D) DİĞER HUSUSLAR

 1. Engelli öğrencilerle ilgili olarak Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberinde belirtilen hususlarının aynen uygulanmasına,
 2. Yükseköğretim kurumlarımıza içerik desteği sağlamak amacıyla merkezi olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından kurgulanan YÖK Dersleri Platformunun sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için “Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler” (MOOCs), hazırlanarak bu platforma yüklenmesine,
 3. Birimlerin, öğrencileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet sitelerinde gerekli düzenlemeleri yapmalarına, açılan derslere ve programlarına ilişkin genel bilgiler ile ayrıntılı ders izlencelerini duyurmalarına,
 4. Bu kararla belirlenen hususlar dışındaki iş ve işlemlerinin “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”ne göre yürütülmesine,
 5. Pandeminin seyrine göre meydana gelecek değişiklikler sonucunda yukarıda belirtilen esasların yeniden gözden geçirilmesine,

 

oybirliği ile karar verildi.

 

DEÜ Senatosu Kararıdır

Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu’nda yapılan görüşmeler sonunda;

Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin uygulamalarının yüz yüze yapılmasına; söz konusu birimlerin teorik eğitimleri ile Üniversitenin diğer tüm birimlerde 2020-2021 yılı Bahar yarıyılı eğitimlerinin aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde uzaktan öğretim suretiyle yapılmasına,

A-DERSLER
1- Uzaktan öğretim yoluyla yapılan en az 25 dakikalık canlı dersin bir ders saati olarak belirlenmesine,
2- Öğrencilerden derslere devam şartı aranmamasına,
3- Öğrencilerin derse ilgilerini artırmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla canlı derslerin sunum, ekran paylaşımı, çoklu ortam öğeleri ile desteklenmesine; Öğretim elemanlarının, ders notu ya da sunusunun yanı sıra ders videosu, ses kayıtları, örnek okuma metinleri, etkileşimli materyaller gibi içeriklere ve tartışma, paylaşım, ödev ve proje gibi etkinliklere yer vermelerine,
4- Derslerin, öğrenci ve öğretim elemanı etkileşimi sağlanarak bizzat öğretim elemanı tarafından eş zamanlı olacak şekilde haftalık ders programında belirtilen gün ve saatte yürütülmesine, zorunlu hallerde verilemeyen derslerin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen tarih ve saatte telafi edilmesine,
5- Önceden ders materyallerinin sisteme yüklenerek öğrencinin kullanımına açılması ve sınıf içi eğitim sürelerinin daha etkin kullanımına dayalı “Tersyüz” uygulama benzeri çevrimiçi destekli yöntemlerle hem öğrencilerin derse hazırlanması hem de eş zamanlı çevrimiçi dersler için zamanın etkin kullanılmasının sağlanmasına,
6- Gerektiğinde günlük rutin mesai dışı saatleri ve hafta sonunun da değerlendirilebilmesine,

B-UYGULAMALI EĞİTİMLER VE STAJLAR
1- 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olması ve derslere devam şartı bulunmaması nedeniyle daha önce yapılamayan staj ve uygulamalar ile ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bu dönemde yapılması uygun görülen staj ve uygulamalı eğitimlerinin Pandeminin gerektirdiği şartların sağlaması kaydıyla yapılabilmesine,
2- ) Uygulamalı eğitimle ilgili olarak Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi ile belirlenen hususların aynen uygulanmasına,
3- a) Uygulama gerektiren programlarda uygulamalı eğitim, staj ve iş yerinde mesleki eğitim için öncelikle öğrenci sayısı, uygulama alanı ve iş yerinin koşullarına göre planlama yapılmasına, gerekli koruyucu önlemler alınmasına, yüz yüze uygulamaları desteklemek üzere, ek olarak çevirim içi staj programlarının değerlendirilmesine,
b) Pandemi nedeniyle uygulamalı eğitim veya stajın gerektirdiği işyeri bulunamaması veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı “ Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi”nin Uygulamalı Eğitim bölümünde belirtilen şartların sağlanamaması durumunda; 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı staj eğitimlerinin uzaktan öğretim yolu ile ödev, proje, uygulama dosyası, vb. faaliyetlerle yapılması konusunun ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanmasına
4- Sağlık programlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında yapılacak olan stajları ve pratik eğitimleri için;
a- Bu eğitimlere başlamadan önce eğitim ve öğretim dönemi başında öğrencilere Enfeksiyon kontrol önlemlerine yönelik eğitim verilmesine,
b- Doğrudan ilgili stajlarda değillerse, mümkün olduğunca kesin tanılı COVID-19 hastası bulunan servis ve birimlerde öğrenciler bulunmayacak şekilde planlama yapılmasına,
c- Fiziki alanların kapasiteleri ve havalandırma koşulları da gözetilerek grupların oluşturulmasına,
ç- Hastayla temas edilmesi gereken durumlarda enfeksiyon kontrol önlemleri gözetilerek uygulamalara devam edilmesine,
d- Öğrencilere enfeksiyon kontrol önlemlerinde gerekli tedbirlere uyması gerektiğinin yazılı ve sözlü olarak hatırlatılmasına,
e- Yayınlar üzerinden vaka tartışması gibi grup çalışmalarının mümkün oldukça dijital ortamlarda yapılmasına,
f- Sağlık merkezlerinde gereksiz kalış sürelerinin azaltılarak belli saat aralıklarında yoğunlaştırılmış pratik uygulamalar yapılacak şekilde planlama yapılmasına, kalan süreler için kazanımlara yönelik olarak dijital ortamda hasta görüşmeleri, vaka analizleri, proje, sunum hazırlama/makale yazımı/ödev gibi uygulamaların da ek olarak değerlendirilmesine,
g- Bu hususlar dışında Pandeminin gerektirdiği tüm önlemlerin alınmasına,

C-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI
1-Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme ve değerlendirmelerinin, tüm şartların sağlanması koşulu ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberine belirtilen ölçme değerlendirme yöntemleriyle yapılmasına, sınavların ve yıliçi değerlendirmelerinin ilgili birim eğitim öğretim ve sınav uygulama esasları çerçevesinde yürütülmesine,
2- Yaz Okulu ile azami süre sonunda yapılması gereken ek sınavlar ve tek ders sınavlarının ne şekilde yapılacağı konusunun Pandeminin durumuna göre daha sonra karara bağlanmasına,

Ç- DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Erasmus+ kapsamındaki uluslararası değişim programlarının COVID-19 salgınının seyrine göre sanal başlaması ve sanal bitmesi veya karma hareketliliğe dönüşmesi halinde, Erasmus+ değişim programlarına katılan öğrencilerin Erasmus+ uluslararası değişim programı çerçevesindeki sanal ya da karma hareketlilikte aldıkları derslerin tanınmasına,

D-DİĞER HUSUSLAR
1- Engelli öğrencilerle ilgili olarak Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberinde belirtilen hususlarının aynen uygulanmasına,
2- Yükseköğretim kurumlarımıza içerik desteği sağlamak amacıyla merkezi olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından kurgulanan YÖK Dersleri Platformunun sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için “Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler” (MOOCs), hazırlanarak bu platforma yüklenmesine,
3- Birimlerin, öğrencileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet sitelerinde gerekli düzenlemeleri yapmalarına, açılan derslere ve programlarına ilişkin genel bilgiler ile ayrıntılı ders izlencelerini duyurmalarına,
4- Bu kararla belirlenen hususlar dışındaki iş ve işlemlerinin “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”ne göre yürütülmesine,
5- Pandeminin seyrine göre meydana gelecek değişiklikler sonucunda yukarıda belirtilen esasların yeniden gözden geçirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kosova AAB Üniversitesi işbirliği ile ”Cancer Week Event” etkinliğimiz Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Değerli meslektaşlarımız ve sevgili öğrencilerimiz

Covid- 19 salgını nedeniyle Şubat-Aralık 2021 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kosova AAB Üniversitesi işbirliği konferanslarımız online olarak Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda 04.02.2021 tarihinde saat 13:00-15:00 arası gerçekleştireceğimiz ”Cancer Week Event” isimli ilk etkinliğimizin zoom linkleri aşağıda verilmiştir.

 1. Toplantı

Başlık: Cancer Week Event

Zaman: Feb 4, 2021 01:30 PM Istanbul

Zoom Katılım Linki:

https://us04web.zoom.us/j/78744812516?pwd=YXJmQWlVbkVBdG1oeXVVcFh1WDJJUT09

Meeting ID: 787 4481 2516

Passcode: K9YaeS

 

 1. Toplantı

Başlık: Cancer Week Event (cont.)

Zaman: Feb 4, 2021 02:10 PM Istanbul

Zoom Katılım Linki:  

https://us04web.zoom.us/j/79468616027?pwd=ajk0Z1l3UDRLQ1VMcFdacStKdEc3Zz09

Meeting ID: 794 6861 6027

Passcode: aFkt4Y

 

 1. Toplantı

Başlık: Cancer Week Event (cont.)

Zaman: Feb 4, 2021 02:50 PM Istanbul

Zoom Katılım Linki:      

https://us04web.zoom.us/j/72311029609?pwd=UkhieXg2T0xUNDJSdHZGTFpZeTBNZz09

Meeting ID: 723 1102 9609

Passcode: 5zJJg5

linklerine tıklayarak konferansımıza ulaşabilirsiniz.

Son-Poster-Deü Kosova

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Üniversitemize Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgeler

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında

Üniversitemize Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgeler

 

 • Atama başvuru formu (Tıklayınız)
 • Başvuru Dilekçesi (Tıklayınız)
 • Mal bildirim formu. ( Ön ve arka yüz tek sayfa olarak (sicil no boş bırakılacak), el yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.) (Tıklayınız)
 • Mezuniyet belgesinin aslı veya noterden onaylı fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf.
 • Kimlik Fotokopisi.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu

 

-Yerleşen adayların istenilen belgeler ve başvuru dilekçesi (web sayfasından alınacaktır) ile birlikte 10/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Atama Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.