2021-2022 eğitim-öğretim yılında, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin yapılan görüşmeler sonunda;

A) UZAKTAN ÖĞRETİM YOLUYLA YÜRÜTÜLECEK DERSLER

1. Üniversite Senatosu kararı ile belirlenen derslerin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesine,
2. Uzaktan öğretim yoluyla yapılan en az 25 dakikalık canlı dersin bir ders saati olarak belirlenmesine,
3. Öğrencilerin derse ilgilerini artırmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla canlı derslerin sunum, ekran paylaşımı, çoklu ortam öğeleri ile desteklenmesine; Öğretim elemanlarının, ders notu ya da sunusunun yanı sıra ders videosu, ses kayıtları, örnek okuma metinleri, etkileşimli materyaller gibi içeriklere ve tartışma, paylaşım, ödev ve proje gibi etkinliklere yer vermelerine,
4. Derslerin, öğrenci ve öğretim elemanı etkileşimi sağlanarak bizzat öğretim elemanı tarafından eş zamanlı olacak şekilde haftalık ders programında belirtilen gün ve saatte yürütülmesine, zorunlu hallerde verilemeyen derslerin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen tarih ve saatte telafi edilmesine,
5. Önceden ders materyallerinin sisteme yüklenerek öğrencinin kullanımına açılması ve sınıf içi eğitim sürelerinin daha etkin kullanımına dayalı “Tersyüz” uygulama benzeri çevrimiçi destekli yöntemlerle hem öğrencilerin derse hazırlanması hem de eş zamanlı çevrimiçi dersler için zamanın etkin kullanılmasının sağlanmasına,
6. Gerektiğinde günlük rutin mesai dışı saatleri ve hafta sonunun da değerlendirilebilmesine,

B) YÜZYÜZE ÖĞRETİM YOLUYLA YÜRÜTÜLECEK DERS VE FAALİYETLER

1. Üniversite Senatosu kararı ile sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesine karar verilen dersler dışındaki ders ve faaliyetlerin yüz yüze yapılmasına,
2. Yüz yüze yürütülecek olan ders ve faaliyetlerin fiziki imkânların salgın şartları çerçevesinde en verimli şekilde kullanılabilmesi için programların niteliği, pedagojik yapısı ve derslerdeki öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak harmanlanmış eğitim yoluyla yürütülmesine; bu kapsamda, salgının seyri, dersin pedagojik yapısı ve niteliği doğrultusunda ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile şube açılarak harmanlanmış/ seyreltilmiş öğretim modellerinin kullanılmasına,
3. Harmanlanmış/seyreltilmiş öğretim modeli nedeniyle yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için tüm öğretim düzeylerinde yer alan derslere ait öğretim materyalinin Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi’ne yüklenmesine, bu durumun mümkün olmadığı özellikli eğitimlerde (proje vs) ilgili birim yönetim kurulu kararının uygulanmasına,
4. Yüz yüze yapılacak olan derslerde, dersliğin fiziki yapısı, dersin özelliği ve derse katılan öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak gerekli hijyen ve havalandırma koşulları sağlanmasına, blok ders uygulaması yapılmamasına,
5. Öğrencilerin kampüs alanlarına HES Kodları ile giriş yapmaları ve aşı kartlarını (sertifikalarını) hazır bulundurmalarına, buna göre öğrencilerin kampüse girmek istediği tarihten en az 15 gün önce ikinci doz aşıyı yaptırmış olmaları veya en fazla 72 saat önceden alınmış negatif sonuçlu PCR Testini yanlarında bulundurmalarına,

C) UYGULAMALI EĞİTİMLER VE STAJLAR

1. Uygulamalı eğitimle ilgili olarak Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi ile belirlenen hususların aynen uygulanmasına,
2. a) Uygulama gerektiren programlarda uygulamalı eğitim, staj ve iş yerinde mesleki eğitim için öncelikle öğrenci sayısı, uygulama alanı ve iş yerinin koşullarına göre planlama yapılmasına, gerekli koruyucu önlemler alınmasına,
b) Pandemi nedeniyle uygulamalı eğitim veya stajın gerektirdiği işyeri bulunamaması veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı “ Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi”nin Uygulamalı Eğitim bölümünde belirtilen şartların sağlanamaması durumunda, staj eğitimlerinin uzaktan öğretim yolu ile ödev, proje, uygulama dosyası, vb. faaliyetlerle yapılması konusunun ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanmasına,
3. Sağlık programlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında yapılacak olan stajları ve pratik eğitimleri için;
a) Bu eğitimlere başlamadan önce eğitim ve öğretim dönemi başında öğrencilere Enfeksiyon kontrol önlemlerine yönelik eğitim verilmesine,
b) Doğrudan ilgili stajlarda değillerse, mümkün olduğunca kesin tanılı COVID-19 hastası bulunan servis ve birimlerde öğrenciler bulunmayacak şekilde planlama yapılmasına,
c) Fiziki alanların kapasiteleri ve havalandırma koşulları da gözetilerek grupların oluşturulmasına,
ç) Hastayla temas edilmesi gereken durumlarda enfeksiyon kontrol önlemleri gözetilerek uygulamalara devam edilmesine,
d) Öğrencilere enfeksiyon kontrol önlemlerinde gerekli tedbirlere uyması gerektiğinin yazılı ve sözlü olarak hatırlatılmasına,
e) Sağlık merkezlerinde gereksiz kalış sürelerinin azaltılarak belli saat aralıklarında yoğunlaştırılmış pratik uygulamalar yapılacak şekilde planlama yapılmasına, kalan süreler için kazanımlara yönelik olarak dijital ortamda hasta görüşmeleri, vaka analizleri, proje, sunum hazırlama/makale yazımı/ödev gibi uygulamaların da ek olarak değerlendirilmesine,
f) Bu hususlar dışında Pandeminin gerektirdiği tüm önlemlerin alınmasına,

Ç) DERSLERE DEVAM, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

1. Örgün Öğretim (birinci ve ikinci öğretim) kapsamında uzaktan veya yüz yüze yürütülen tüm ders ve faaliyetlerin tamamı için Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde ile belirlenen devam şartının sağlanmasına,
2. Tüm sınavların (ara sınav, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavları) yüz yüze ve denetimli olarak yapılmasına,

D) DİĞER HUSUSLAR

1. Engelli öğrencilerle ilgili olarak Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberinde belirtilen hususlarının aynen uygulanmasına,
2. Yükseköğretim kurumlarımıza içerik desteği sağlamak amacıyla merkezi olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından kurgulanan YÖK Dersleri Platformunun sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için “Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler” (MOOCs), hazırlanarak bu platforma yüklenmesine,
3. Birimlerin, öğrencileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet sitelerinde gerekli düzenlemeleri yapmalarına, açılan derslere ve programlarına ilişkin genel bilgiler ile ayrıntılı ders izlencelerini duyurmalarına,
4. Bu kararla belirlenen hususlar dışındaki iş ve işlemlerinin “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”ne göre yürütülmesine,
5. Pandeminin seyrine göre meydana gelecek değişiklikler sonucunda yukarıda belirtilen esasların yeniden gözden geçirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.