DEÜ Senatosu Kararıdır

Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu’nda yapılan görüşmeler sonunda;

Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin uygulamalarının yüz yüze yapılmasına; söz konusu birimlerin teorik eğitimleri ile Üniversitenin diğer tüm birimlerde 2020-2021 yılı Bahar yarıyılı eğitimlerinin aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde uzaktan öğretim suretiyle yapılmasına,

A-DERSLER
1- Uzaktan öğretim yoluyla yapılan en az 25 dakikalık canlı dersin bir ders saati olarak belirlenmesine,
2- Öğrencilerden derslere devam şartı aranmamasına,
3- Öğrencilerin derse ilgilerini artırmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla canlı derslerin sunum, ekran paylaşımı, çoklu ortam öğeleri ile desteklenmesine; Öğretim elemanlarının, ders notu ya da sunusunun yanı sıra ders videosu, ses kayıtları, örnek okuma metinleri, etkileşimli materyaller gibi içeriklere ve tartışma, paylaşım, ödev ve proje gibi etkinliklere yer vermelerine,
4- Derslerin, öğrenci ve öğretim elemanı etkileşimi sağlanarak bizzat öğretim elemanı tarafından eş zamanlı olacak şekilde haftalık ders programında belirtilen gün ve saatte yürütülmesine, zorunlu hallerde verilemeyen derslerin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen tarih ve saatte telafi edilmesine,
5- Önceden ders materyallerinin sisteme yüklenerek öğrencinin kullanımına açılması ve sınıf içi eğitim sürelerinin daha etkin kullanımına dayalı “Tersyüz” uygulama benzeri çevrimiçi destekli yöntemlerle hem öğrencilerin derse hazırlanması hem de eş zamanlı çevrimiçi dersler için zamanın etkin kullanılmasının sağlanmasına,
6- Gerektiğinde günlük rutin mesai dışı saatleri ve hafta sonunun da değerlendirilebilmesine,

B-UYGULAMALI EĞİTİMLER VE STAJLAR
1- 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olması ve derslere devam şartı bulunmaması nedeniyle daha önce yapılamayan staj ve uygulamalar ile ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bu dönemde yapılması uygun görülen staj ve uygulamalı eğitimlerinin Pandeminin gerektirdiği şartların sağlaması kaydıyla yapılabilmesine,
2- ) Uygulamalı eğitimle ilgili olarak Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi ile belirlenen hususların aynen uygulanmasına,
3- a) Uygulama gerektiren programlarda uygulamalı eğitim, staj ve iş yerinde mesleki eğitim için öncelikle öğrenci sayısı, uygulama alanı ve iş yerinin koşullarına göre planlama yapılmasına, gerekli koruyucu önlemler alınmasına, yüz yüze uygulamaları desteklemek üzere, ek olarak çevirim içi staj programlarının değerlendirilmesine,
b) Pandemi nedeniyle uygulamalı eğitim veya stajın gerektirdiği işyeri bulunamaması veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı “ Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi”nin Uygulamalı Eğitim bölümünde belirtilen şartların sağlanamaması durumunda; 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı staj eğitimlerinin uzaktan öğretim yolu ile ödev, proje, uygulama dosyası, vb. faaliyetlerle yapılması konusunun ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanmasına
4- Sağlık programlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında yapılacak olan stajları ve pratik eğitimleri için;
a- Bu eğitimlere başlamadan önce eğitim ve öğretim dönemi başında öğrencilere Enfeksiyon kontrol önlemlerine yönelik eğitim verilmesine,
b- Doğrudan ilgili stajlarda değillerse, mümkün olduğunca kesin tanılı COVID-19 hastası bulunan servis ve birimlerde öğrenciler bulunmayacak şekilde planlama yapılmasına,
c- Fiziki alanların kapasiteleri ve havalandırma koşulları da gözetilerek grupların oluşturulmasına,
ç- Hastayla temas edilmesi gereken durumlarda enfeksiyon kontrol önlemleri gözetilerek uygulamalara devam edilmesine,
d- Öğrencilere enfeksiyon kontrol önlemlerinde gerekli tedbirlere uyması gerektiğinin yazılı ve sözlü olarak hatırlatılmasına,
e- Yayınlar üzerinden vaka tartışması gibi grup çalışmalarının mümkün oldukça dijital ortamlarda yapılmasına,
f- Sağlık merkezlerinde gereksiz kalış sürelerinin azaltılarak belli saat aralıklarında yoğunlaştırılmış pratik uygulamalar yapılacak şekilde planlama yapılmasına, kalan süreler için kazanımlara yönelik olarak dijital ortamda hasta görüşmeleri, vaka analizleri, proje, sunum hazırlama/makale yazımı/ödev gibi uygulamaların da ek olarak değerlendirilmesine,
g- Bu hususlar dışında Pandeminin gerektirdiği tüm önlemlerin alınmasına,

C-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI
1-Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme ve değerlendirmelerinin, tüm şartların sağlanması koşulu ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberine belirtilen ölçme değerlendirme yöntemleriyle yapılmasına, sınavların ve yıliçi değerlendirmelerinin ilgili birim eğitim öğretim ve sınav uygulama esasları çerçevesinde yürütülmesine,
2- Yaz Okulu ile azami süre sonunda yapılması gereken ek sınavlar ve tek ders sınavlarının ne şekilde yapılacağı konusunun Pandeminin durumuna göre daha sonra karara bağlanmasına,

Ç- DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Erasmus+ kapsamındaki uluslararası değişim programlarının COVID-19 salgınının seyrine göre sanal başlaması ve sanal bitmesi veya karma hareketliliğe dönüşmesi halinde, Erasmus+ değişim programlarına katılan öğrencilerin Erasmus+ uluslararası değişim programı çerçevesindeki sanal ya da karma hareketlilikte aldıkları derslerin tanınmasına,

D-DİĞER HUSUSLAR
1- Engelli öğrencilerle ilgili olarak Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberinde belirtilen hususlarının aynen uygulanmasına,
2- Yükseköğretim kurumlarımıza içerik desteği sağlamak amacıyla merkezi olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından kurgulanan YÖK Dersleri Platformunun sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için “Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler” (MOOCs), hazırlanarak bu platforma yüklenmesine,
3- Birimlerin, öğrencileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet sitelerinde gerekli düzenlemeleri yapmalarına, açılan derslere ve programlarına ilişkin genel bilgiler ile ayrıntılı ders izlencelerini duyurmalarına,
4- Bu kararla belirlenen hususlar dışındaki iş ve işlemlerinin “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”ne göre yürütülmesine,
5- Pandeminin seyrine göre meydana gelecek değişiklikler sonucunda yukarıda belirtilen esasların yeniden gözden geçirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kosova AAB Üniversitesi işbirliği ile ”Cancer Week Event” etkinliğimiz Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Değerli meslektaşlarımız ve sevgili öğrencilerimiz

Covid- 19 salgını nedeniyle Şubat-Aralık 2021 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kosova AAB Üniversitesi işbirliği konferanslarımız online olarak Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda 04.02.2021 tarihinde saat 13:00-15:00 arası gerçekleştireceğimiz ”Cancer Week Event” isimli ilk etkinliğimizin zoom linkleri aşağıda verilmiştir.

  1. Toplantı

Başlık: Cancer Week Event

Zaman: Feb 4, 2021 01:30 PM Istanbul

Zoom Katılım Linki:

https://us04web.zoom.us/j/78744812516?pwd=YXJmQWlVbkVBdG1oeXVVcFh1WDJJUT09

Meeting ID: 787 4481 2516

Passcode: K9YaeS

 

  1. Toplantı

Başlık: Cancer Week Event (cont.)

Zaman: Feb 4, 2021 02:10 PM Istanbul

Zoom Katılım Linki:  

https://us04web.zoom.us/j/79468616027?pwd=ajk0Z1l3UDRLQ1VMcFdacStKdEc3Zz09

Meeting ID: 794 6861 6027

Passcode: aFkt4Y

 

  1. Toplantı

Başlık: Cancer Week Event (cont.)

Zaman: Feb 4, 2021 02:50 PM Istanbul

Zoom Katılım Linki:      

https://us04web.zoom.us/j/72311029609?pwd=UkhieXg2T0xUNDJSdHZGTFpZeTBNZz09

Meeting ID: 723 1102 9609

Passcode: 5zJJg5

linklerine tıklayarak konferansımıza ulaşabilirsiniz.

Son-Poster-Deü Kosova

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Üniversitemize Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgeler

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında

Üniversitemize Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgeler

 

  • Atama başvuru formu (Tıklayınız)
  • Başvuru Dilekçesi (Tıklayınız)
  • Mal bildirim formu. ( Ön ve arka yüz tek sayfa olarak (sicil no boş bırakılacak), el yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.) (Tıklayınız)
  • Mezuniyet belgesinin aslı veya noterden onaylı fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf.
  • Kimlik Fotokopisi.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu

 

-Yerleşen adayların istenilen belgeler ve başvuru dilekçesi (web sayfasından alınacaktır) ile birlikte 10/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Atama Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 

Sıkça Sorulan Sorular

1-) Üniversitemiz yurtlarından izinli sayılan öğrenciler yurt ücreti ödeyecek mi?

Üniversitemiz yurtlarında barınan öğrenciler 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren izinli oldukları aylar için yurt ücreti ödemeyeceklerdir.

 

2-) Üniversitemiz yurtlarından yararlanan öğrencilerin hakları devam
edecek mi?

Öğrencilerin izinli oldukları süre içerisinde (depozito ücretini iade almadıkları takdirde) kayıt hakları saklı tutulacaktır.

 

3-) Kısmi zamanlı çalışmalar nasıl devam edecek?

Corona virüs (COVID-19) nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi sonucunda kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerimizin çalışma programları durdurulmuş olup eğitim ve öğretimin yeniden başlaması halinde kısmi zamanlı çalışma saat ve programları yeniden düzenlenecektir.

 

4-) Mevlana ve Erasmus Değişim Programları kapsamında yurt dışında bulunan ve öğrenimleri yarıda kalan öğrencilerin durumları ne olacak?

Mevlana ve Erasmus Değişim programları kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrencilerimizden Türkiye dönen öğrencilerimiz kayıtlı oldukları okullara başvurmaları halinde 2019 – 2020 bahar yarıyılında kayıtları yenilenecek olup, devamsız sayılmayacakladır. Ayrıca geçmiş ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilecektir.

 

5-) Corona virüs (COVID-19) nedeniyle Erasmus+ Yükseköğretim KA103 Öğrenci/Personel Hareketlilik faaliyetlerine ilişkin Türkiye Ulusal Ajansı sık sorulan soru ve cevaplarına nasıl ulaşılır?

 Corona virüs (COVID-19) nedeniyle Erasmus+ Yükseköğretim KA103 Öğrenci/Personel Hareketlilik faaliyetlerine ilişkin sık sorulan sorular ve cevaplara aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz. https://www.ua.gov.tr/media/140e0i3v/coronavirus_ka103_sss.pdf

 

6-) Burs ödemeleri devam edecek mi?

Öğrencilerin KYK tarafından verilen kredi/burs ödemeleri ile YÖK Destek Bursları ödemeleri bu süreçte devam edecektir. Dernek, vakıf vb. yerlerden burs alan öğrencilerin durumlarında da herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Yeni düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır.

 

7-) Kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılacak?

 Kayıt dondurmak isteyen önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı öğrenciler, başvurmaları halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabileceklerdir. Kayıt dondurulan bu süre azami süreden sayılmayacaktır. Kayıt dondurma talepleri DEBİS üzerinden online olarak yapılabilecektir.

 

8- ) Kayıt donduran öğrencilerin bursları kesilecek mi?

 Öğrencilerin kayıt dondurduğu tarihten itibaren KYK ve YÖK Destek Bursları kesilecektir. KYK bursu alan ve kayıt donduran öğrencilerin ayrıca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Burslar, krediye dönüştürülebilir. Kredi Yurtlar Kurumu ile 444 0 472 no’lu telefondan iletişime geçilebilir.

 

9-) Öğretmenlik programları “Öğretmenlik Uygulaması” ve “Topluma Hizmet Uygulaması” dersleri nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü ile “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” uyarınca, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarının, fakültenin bulunduğu il veya ilçedeki uygulama okulları ile ilgili kurumlarda yapılması gerekmektedir. İlgili mevzuat gereği dersin içeriği, uygulaması, öğrencilerin okullarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi gibi işlemler MEB okullarında ve Bakanlığın MEBBİS otomasyonu üzerinde yapılmaktadır. Sürecin karar vericileri Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olduğundan “Öğretmenlik Uygulaması” dersi ilgili kurumlarca belirlenen esaslar kapsamında yürütülecektir.  

 

10-) Stajlar konusunda nasıl işlem yapılacak?

Önlisans ve Lisans eğitimine ilişkin stajlar durdurulmuştur. Stajlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları doğrultusunda yapılacaktır.

 

11-) Yıl içi değerlendirmeler nasıl yapılacak?

Yıl içi değerlendirmeler ödev veya dersin özelliği dikkate alınarak öğretim elemanınca belirlenen yöntemle yapılabilir.

 

12-) Ara sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

Ara sınavlar 01-12 Haziran 2020 tarihleri arasında yüz yüze yapılacaktır.

 

13-) Yılsonu ve bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?

Yılsonu ve bütünleme sınavları 4 – 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında yüz yüze yapılacaktır.

 

14-) Sınavların yer ve saatleri nasıl belirlenecek ve duyurulacak?

Tüm sınavların tarih ve saatleri, Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca belirlenerek resmi internet adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden öğrencilerimize duyurulacaktır.

 

15-) Yaz okulu açılacak mı?

 Yaz Okulunun 26.08.2020-02.10.2020 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU

Üniversitemizin Kamu İşgücü talebine ilişkin (10 Güvenlik İşçisi, 3 Temizlik işçisi) 28.03.2020 Cumartesi günü saat 10:00’ da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Prof. Dr. Ömer YİĞİTBAŞI Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirileceği ilan edilen kura çekimimiz, dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan COVID-19 salgınının ülkemizde de yayılımının önlenmesi amacıyla, Cumhurbaşkanlığımızın 20.03.2020 tarihinde yayımlanan 2020/3 sayılı “Organizasyonların Ertelenmesi” konulu genelgesi gereği iptal edilmiştir. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacaktır. Kura çekimi için belirlenecek olan yeni tarih Üniversitemiz web sitesinden (www.deu.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır.